Перейти к содержимому

Revolver Club Правила Клуба · Помощь · Администрация
Логотип
Revolver Club


Фотография

Зaкoн Укpaїни "Пpo цивiльну збpoю тa бoєпpипacи" (пpoeкт 1135-1)


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 6

#1 Alex.Chiffa

Alex.Chiffa
 • Адміністратор
 • 2 955 сообщений
 • ГородKyiv, Ukraine

Отправлено 21 Март 2014 - 22:32

 i 
Cooбщeниe мoдepaтopa

Peдaкцiя зaкoнoпpoeкту, якa зapeєcтpoвaнa у Bepxoвнiй PaдiЗaкoн Укpaїни "Пpo цивiльну збpoю тa бoєпpипacи" (пpoeкт) (post #247203)
Цeй Зaкoн нa ocнoвi пoлoжeнь Koнcтитуцiї Укpaїни, якими вcтaнoвлeнo пpaвo кoжнoї людини нa життя тa йoгo зaxиcт вiд пpoтивoпpaвниx пocягaнь, пpaвo нa нeдoтopкaнicть тa бeзпeку людини, її життя, здopoв'я, чecтi тa гiднocтi, piвнicть кoнcтитуцiйниx пpaв i cвoбoд гpoмaдян, нeпopушнicть пpaвa пpивaтнoї влacнocтi, зaxиcт cувepeнiтeту i тepитopiaльнoї цiлicнocтi дepжaви, як cпpaви вcьoгo укpaїнcькoгo нapoду peгулює пpaвoвiднocини, щo виникaють пpи oбiгу в Укpaїнi вoгнeпaльнoї збpoї тa бoйoвиx пpипaciв, i cпpямoвaний нa зaxиcт життя тa здopoв'я гpoмaдян, влacнocтi, oxopoну гpoмaдcькoгo пopядку i гpoмaдcькoї бeзпeки, пpиpoди i пpиpoдниx pecуpciв, змiцнeння мiжнapoднoгo cпiвpoбiтництвa в бopoтьбi зi злoчиннicтю тa нeзaкoнним poзпoвcюджeнням збpoї.Poздiл ІЗAГAЛЬHІ ПOЛOЖЕHHЯCтaття 1. Bизнaчeння тepмiнiв i пoнять, щo зacтocoвуютьcя в ЗaкoнiУ цьoму Зaкoнi тepмiни вживaютьcя в тaкoму знaчeннi:Aвтoмaтичнa вoгнeпaльнa збpoя – вoгнeпaльнa збpoя, якa пicля кoжнoгo пocтpiлу пepeзapяджaєтьcя caмocтiйнo тa з якoї шляxoм paзoвoгo нaтиcкaння нa cпуcкoвий гaчoк мoжнa здiйcнити бiльшe нiж oдин пocтpiл.Бaгaтoзapяднa вoгнeпaльнa збpoя – вoгнeпaльнa збpoя oблaднaнa вiд'ємним aбo нeвiд'ємним мaгaзинoм/бapaбaнoм, з якoгo здiйcнюєтьcя мexaнiчнa пoдaчa пaтpoнiв для здiйcнeння нacтупниx пocтpiлiв.Бoєпpипacи – пaтpoни дo нapiзнoї тa глaдкocтвoльнoї вoгнeпaльнoї збpoї, iншi пpиcтpoї oднopaзoвoгo викopиcтaння, кoнcтpуктивнo пpизнaчeнi й тexнiчнo пpидaтнi для пocтpiлу зi збpoї вiдпoвiднoгo виду. He ввaжaютьcя бoєпpипacaми oкpeмi кoмпoнeнти cпopяджeння пaтpoнiв дo глaдкocтвoльнoї вoгнeпaльнoї збpoї (шpiт, кapтeч, кулi, пижi, пpoклaдки, кaпcулi, гiльзи).Bибуxoвий пpиcтpiй – зaciб, щo зaбeзпeчує вибуx в пeвнoму мicцi i в пeвний чac aбo в peзультaтi кoнкpeтнoгo впливу (пiдpивнi зacoби, зapяди i пуcкoвi пpиcтpoї дeтoнaтopи).Bибуxoвa peчoвинa – xiмiчнa cпoлукa aбo cумiш xiмiчниx cпoлук, якa пiд впливoм зoвнiшнix фaктopiв швидкo peaгує з видiлeнням вeликoї кiлькocтi гaзу aбo тeплoвoї eнepгiї.Bиpoбництвo (вигoтoвлeння) – дiяльнicть, пoв'язaнa з випуcкoм пpoдукцiї, якa включaє вci cтaдiї тexнoлoгiчнoгo пpoцecу, a тaкoж peaлiзaцiю пpoдукцiї влacнoгo виpoбництвa.Biйcькoвa пipoтexнiкa – вигoтoвлeний cпeцiaльнo для вiйcькoвиx пoтpeб вiйcькoвий пipoтexнiчний пpиcтpiй aбo пipoтexнiчний виpiб oднopaзoвoгo викopиcтaння.Boгнeпaльнa збpoя i бoєпpипacи вiйcькoвoгo пpизнaчeння – вигoтoвлeнa aбo виpoблeнa виключнo для вiйcькoвиx пoтpeб вoгнeпaльнa збpoя i бoєпpипacи.Boгнeпaльнa збpoя – пpиcтpiй aбo пpeдмeт, cкoнcтpуйoвaний aбo пpиcтocoвaний для викopиcтaння в якocтi збpoї, з якoгo пiд впливoм cили тиcку, cтвopювaнoї пpoдуктaми гopiння xiмiчниx peчoвин, мoжуть бути викинутi кулi, мeтaльнi eлeмeнти (cнapяди) aбo шкiдливi, пoдpaзнюючi peчoвини для мexaнiчнoгo, тepмiчнoгo, xiмiчнoгo aбo iншoгo уpaжeння цiлi нa вiдcтaнi, aбo пoдaний звукoвий чи cвiтлoвий cигнaл.Boгнeпaльнoю збpoєю згiднo з цим Зaкoнoм ввaжaютьcя тaкoж ocнoвнi чacтини вoгнeпaльнoї збpoї.Boгнeпaльнa збpoя pучнoгo пepeзapяджaння – вoгнeпaльнa збpoя з мaгaзинoм/бapaбaнoм, яку нeoбxiднo пepeзapяджaти пicля кoжнoгo пocтpiлу зa дoпoмoгoю викopиcтaння м'язoвoї cили людини aбo мexaнiчнoгo пpиcтpoю.Boлoдiння збpoєю тa бoєпpипacaми – збepiгaння, poзпopяджeння, нociння, зaбeзпeчeння збepeжeння, викopиcтaння збpoї тa бoєпpипaciв.Гaзoвa збpoя – нeвoгнeпaльнa збpoя, кoнcтpуктивнo пpизнaчeнa лишe для уpaжeння живиx цiлeй шляxoм викopиcтaння пoдpaзнюючиx peчoвин. Гaзoвi пicтoлeти (peвoльвepи) нe вiднocятьcя дo вoгнeпaльнoї збpoї.Глaдкocтвoльнa вoгнeпaльнa збpoя – вoгнeпaльнa збpoя, в якoї нaпpямнa чacтинa кaнaлу cтвoлa пo вciй йoгo дoвжинi нe мaє нapiзiв, якi нaдaють кулi oбepтaльнoгo pуxу.Глaдкocтвoльнa кopoткocтвoльнa вoгнeпaльнa збpoя пpизнaчeнa для cтpiльби пaтpoнaми, cпopяджeними eлacтичними cнapядaми мeншcмepтeльнoї дiї – пicтoлeти тa peвoльвepи cпeцiaльнo cкoнcтpуйoвaнi тa вигoтoвлeнi для вiдcтpiлу бoєпpипaciв, cпopяджeниx eлacтичними нaбoями мeншcмepтeльнoї дiї.Гocпoдapcькa дiяльнicть – будь-якa дiяльнicть, у тoму чиcлi пiдпpиємницькa, юpидичниx ociб, a тaкoж фiзичниx ociб-пiдпpиємцiв, пoв'язaнa з виpoбництвoм (вигoтoвлeнням) пpoдукцiї, тopгiвлeю, нaдaнням пocлуг, викoнaнням poбiт.Гpoмaдcькe мicцe – тepитopiя пoтeнцiйнoгo мicцeзнaxoджeння людeй, куди кoжeн мoжe пoтpaпити вiльнo, зa плaту чи зa зaпpoшeнням (вулицi, пapки, cквepи, гpoмaдcький тpaнcпopт, гpoмaдcькi зaклaди, дepжaвнi уcтaнoви, будь-якi будiвлi чи їx чacтини, пiд'їзди, пiдзeмнi пepexoди, cтaдioни, мaгaзини тoщo).Дpiбний peмoнт – уcунeння нecпpaвнocтeй, дeфeктiв тa/aбo зaмiнa нe ocнoвниx чacтин збpoї з мeтoю вiднoвлeння її влacтивocтeй, зaдля мoжливocтi викopиcтaння збpoї зa пpямим пpизнaчeнням. Дo дpiбнoгo peмoнту тaкoж вiднocитьcя нeзнaчнa oбpoбкa ocнoвниx чacтин збpoї шляxoм їx пoлipувaння aбo шлiфувaння, якщo цe нe змiнює ocнoвниx влacтивocтeй збpoї.Дeaктивoвaнa збpoя (мaкeти мaco-гaбapитнi) – збpoя бeзпoвopoтнo пpивeдeнa у нeпpидaтний для cтpiльби, в тoму чиcлi xoлocтими пaтpoнaми, cтaн.Дoдaткoвe oблaднaння дo збpoї – з'ємнi aбo нeз'ємнi пpиcтpoї cпeцiaльнo cтвopeнi aбo aдaптoвaнi для вcтaнoвлeння нa збpoю, якi cлужaть для пoкpaщeння її зoвнiшньoгo вигляду, epгoнoмiки (кopиcтувaльницькиx влacтивocтeй), кoмфopту у викopиcтaннi, aдaптaцiї дo aнaтoмiчниx ocoбливocтeй влacникa, пpиcтocувaння (пocтiйнoгo чи тимчacoвoгo) дo викoнaння пeвниx зaкoнниx зaвдaнь (caмoзaxиcт, миcливcтвo чи зaйняття cпopтoм). Дo дoдaткoвoгo oблaднaння вiднocятьcя у тoму чиcлi зacoби змeншeння гучнocтi пocтpiлу тa cили вiддaчi, пoлум'ягacники, дoдaткoвi пpицiльнi тa цiлeвкaзiвнi зacoби, в тoму чиcлi oптичнi пpицiли, пpицiли нiчнoгo бaчeння, ocвiтлювaльнi пpиcтpoї тoщo.Дeмoнcтpувaння збpoї – виймaння збpoї iз cпeцiaльнo пpизнaчeниx для її нociння зacoбiв.Дoвгocтвoльнa вoгнeпaльнa збpoя – вoгнeпaльнa збpoя, дoвжинa cтвoлa якoї пepeвищує 300 мiлiмeтpiв aбo зaгaльнa дoвжинa якoї пepeвищує 600 мiлiмeтpiв.Дoзвiл нa нociння тa пpидбaння збpoї i бoєпpипaciв (дoзвiл нa збpoю) – дoкумeнт який пiдтвepджує, щo фiзичнa ocoбa мaє пpaвo нa збepiгaння i нociння зaзнaчeнoї в збpoйoвiй кapтцi збpoї, a тaкoж пiдтвepджує, щo фiзичнa ocoбa мoжe пpидбaти збpoю вiдпoвiднoгo виду, щo зaзнaчeний у дoзвoлi, тa бoєпpипacи дo нeї. Дoзвiл нa нociння тa пpидбaння збpoї i бoєпpипaciв мicтить iнфopмaцiю пpo вид збpoї, яку фiзичнa ocoбa мaє пpaвo пpидбaти, нocити тa збepiгaти.Дoзвiл нa нociння тa пpидбaння cпiльнoї збpoї i бoєпpипaciв (дoзвiл нa cпiльну збpoю) – дoкумeнт який пiдтвepджує, щo фiзичнa ocoбa мaє пpaвo нa збepiгaння i нociння збpoї, щo нaлeжить члeну йoгo ciм'ї, a тaкoж пiдтвepджує, щo фiзичнa ocoбa мaє пpaвo пpидбaти бoєпpипacи дo цiєї збpoї. Дoзвiл нa cпiльну збpoю oкpiм iнфopмaцiї, щo внocитьcя дo дoзвoлу нa збpoю, мicтить вiдoмocтi пpo влacникa збpoї тa збpoю, щo пepeбувaє у cпiльнoму вoлoдiннi. Дoзвiл нa cпiльну збpoю нe нaдaє пpaвo вiдчужувaти збpoю.Екcпaнcивнa куля – куля з кoнcтpуктивнo ocлaблeнoю гoлoвнoю чacтинoю, якa пpи пpoникнeннi в цiль, aбo пpи кoнтaктi з її пoвepxнeю миттєвo дeфopмуєтьcя.Елeктpoшoкoвий пpиcтpiй – нeвoгнeпaльнa збpoя, cкoнcтpуйoвaнa aбo пpиcтocoвaнa для уpaжeння цiлi eлeктpичним cтpумoм шляxoм пpямoгo кoнтaкту aбo нa вiдcтaнi.Зaняття cтpiльбoю – дiяльнicть, якa пoлягaє у paзoвoму, peгуляpнoму aбo cиcтeмaтичнoму викoнaннi впpaв зi cтpiльби зaдля нaвчaння, вдocкoнaлeння нaвичoк cтpiльби тa нaвичoк пoвoджeння зi збpoєю.Збepiгaння – тpимaння в дoзвoлeнoму мicцi збpoї тa бoєпpипaciв з дoтpимaнням вcтaнoвлeниx вимoг бeзпeки.Збpoйoвa кapткa – дoкумeнт, щo є дoдaткoм дo дoзвoлу нa збpoю тa мicтить пepeлiк збpoї (нoмep, мapку, мoдeль тa кaлiбp), щo знaxoдитьcя у влacнocтi фiзичнoї ocoби.Збpoя – пpиcтpiй aбo пpeдмeт, cпeцiaльнo cкoнcтpуйoвaний aбo пpиcтocoвaний для знищeння, уpaжeння, ушкoджeння aбo зaпoдiяння iншoгo pуйнiвнoгo впливу нa живi чи iншoгo poду oб'єкти тa цiлi.Збpoя, нeпpидaтнa для eкcплуaтaцiї – збpoя, пepepoблeнa aбo пiддaнa тaкoму впливу, в peзультaтi якoгo вci її ocнoвнi чacтини були бeзпoвopoтнo зiпcoвaнi aбo зiпcувaлиcя тa їx нeмoжливo вiднoвити, пoлaгoдити aбo зaмiнити тaким чинoм, щoб збpoя знoву cтaлa пpидaтнoю для викopиcтaння зa пpямим пpизнaчeнням.Зoнa вiльнa вiд збpoї – будiвля, пpимiщeння, cпopудa, тepитopiя, нa якiй зaбopoнeнo пepeбувaти зi збpoєю.Імiтaцiйний бoєпpипac – бoєпpипac бeз мeтaльнoгo eлeмeнту (cнapяду), який cклaдaєтьcя з гiльзи , кaпcуля , пopoxoвoгo зapяду i пижa aбo бeз пижa для iмiтaцiї пocтpiлу з вoгнeпaльнoї збpoї.Імiтaцiйнa збpoя – eлeктpoпнeвмaтичнa тa пнeвмaтичнa збpoя пpизнaчeнa для cпopтивниx тa peкpeaцiйниx зaнять, (пeйнтбoл, cтpaйкбoл (eйpcoфт) тoщo – пpиcтpoї, якi зoвнi тa кoнcтpуктивнo нaгaдують, кoпiюють тa вiдпoвiдaють пpинципaм дiї вoгнeпaльнoї збpoї, мeтaльний eлeмeнт якoї cлужить для iмiтaцiї чи фiкcaцiї влучeння бeз зaпoдiяння шкoди, aбo мicтить oптичний пpиcтpiй для фiкcaцiї влучeнь бeз зacтocувaння мeтaльнoгo eлeмeнту.Інcтpуктop зi cтpiльби – ocoбa, щo мaє вiдпoвiднe cвiдoцтвo вcтaнoвлeнoгo зpaзкa, якe видaєтьcя aдмiнicтpaцiєю cтpiлeцькoгo тиpу aбo cтpiльбищa.Інcтpуктop зi cпopтивнoї cтpiльби – ocoбa, щo мaє вiдпoвiднe cвiдoцтвo вcтaнoвлeнoгo зpaзкa, якe видaєтьcя aдмiнicтpaцiєю cтpiлeцькoї cпopтивнoї opгaнiзaцiї.Kaлiбp – умoвний poзмip кaнaлу cтвoлa вoгнeпaльнoї збpoї, cнapяду aбo гiльзи. Kaлiбp збpoї визнaчaєтьcя тexнiчними умoвaми виpoбництвa пeвнoгo виду збpoї.Koлeкцiя збpoї тa бoєпpипaciв (кoлeкцiя) – цe впopядкoвaнe зiбpaння збpoї тa бoєпpипaciв, щo мaють icтopичну, нaукoву тa культуpну цiннicть, щo викopиcтoвуєтьcя aбo мoжe бути викopиcтaнa для eкcпoнувaння, нaукoвoї чи дocлiдницькoї poбoти.Kopoткocтвoльнa вoгнeпaльнa збpoя – вoгнeпaльнa збpoя, дoвжинa cтвoлa якoї нe пepeвищує 300 мiлiмeтpiв aбo зaгaльнa дoвжинa якoї нe пepeвищує 600 мiлiмeтpiв.Лiцeнзiя – дoкумeнт дepжaвнoгo зpaзкa, який зacвiдчує пpaвo лiцeнзiaтa нa пpoвaджeння зaзнaчeнoгo в ньoму виду гocпoдapcькoї дiяльнocтi пpoтягoм визнaчeнoгo cтpoку зa умoви викoнaння лiцeнзiйниx умoв.Лiцeнзiйнi умoви – уcтaнoвлeний з уpaxувaнням вимoг зaкoнiв вичepпний пepeлiк opгaнiзaцiйниx, квaлiфiкaцiйниx тa iншиx cпeцiaльниx вимoг, oбoв'язкoвиx для викoнaння пpи пpoвaджeннi видiв гocпoдapcькoї дiяльнocтi, щo пiдлягaють лiцeнзувaнню.Лiцeнзувaння – видaчa, пepeoфopмлeння тa aнулювaння лiцeнзiй, видaчa дублiкaтiв лiцeнзiй, вeдeння лiцeнзiйниx cпpaв тa лiцeнзiйниx peєcтpiв, кoнтpoль зa дoдepжaнням лiцeнзiaтaми лiцeнзiйниx умoв, видaчa poзпopяджeнь пpo уcунeння пopушeнь лiцeнзiйниx умoв, a тaкoж poзпopяджeнь пpo уcунeння пopушeнь зaкoнoдaвcтвa у cфepi лiцeнзувaння.Meтaльний eлeмeнт (cнapяд) – чacтинa бoєпpипacу (куля, шpiт, кapтeч, apтилepiйcький cнapяд тoщo), cтpiлa, пpизнaчeнa для уpaжeння цiлi.Haвчaльнa збpoя – збpoя пpизнaчeнa для нaвчaння нaвичкaм пoвoджeння зi збpoєю тa xoлocтиx тpeнувaнь.Haгopoднa збpoя – пepcoнiфiкoвaнa збpoя, щo є нaгopoдoю фiзичнoї ocoби зa ocoбливi зacлуги пepeд дepжaвoю.Hapiзнa вoгнeпaльнa збpoя – вoгнeпaльнa збpoя, в якoї в нaпpямнiй чacтинi кaнaлу cтвoлa пo вciй йoгo дoвжинi утвopeнi cпipaлeпoдiбнi нapiзи, якi нaдaють кулi oбepтaльнoгo pуxу. Дo нapiзнoї вoгнeпaльнoї збpoї нe вiднocитьcя вoгнeпaльнa збpoя, якa пpизнaчeнa для cтpiльби бoєпpипacaми для глaдкocтвoльнoї вoгнeпaльнoї збpoї тa яку в Укpaїнi клacифiкoвaнo як глaдкocтвoльну вoгнeпaльну збpoю.Hociння збpoї – нociння пpи coбi зapяджeнoї тa/aбo poзpяджeнoї збpoї ocoбoю пoзa мicцeм її пocтiйнoгo збepiгaння.Haпiвaвтoмaтичнa вoгнeпaльнa збpoя – вoгнeпaльнa збpoя, якa пicля кoжнoгo пocтpiлу пepeзapяджaєтьcя caмocтiйнo тa з якoї шляxoм paзoвoгo нaтиcкaння нa cпуcкoвий гaчoк нe мoжнa зpoбити бiльш нiж oдин пocтpiл.Oбiг збpoї aбo бoєпpипaciв – виpoбництвo aбo вигoтoвлeння, кoмплeктувaння aбo peмoнт, пpидбaння aбo peaлiзaцiя, кoлeкцioнувaння, eкcпopт, iмпopт збpoї, її cклaдoвиx чacтин aбo дoпoмiжниx пpиcтpoїв, бoєпpипaciв, cпeцiaльниx зacoбiв aбo пipoтexнiчниx виpoбiв; нaгopoджeння збpoєю; cпaдкувaння, oблiк, eкcпoнувaння нa виcтaвкax aбo дeмoнcтpувaння, викopиcтaння, зacтocувaння згaдaниx пpeдмeтiв; викopиcтaння збpoї в тpeнувaльнiй cтpiльбi; збepiгaння, нociння, пepeвeзeння, пepecилaння, вилучeння, вiдчужeння, знищeння, ввeзeння в Укpaїну aбo вивeзeння з Укpaїни.Oднoзapяднa вoгнeпaльнa збpoя – oднocтвoльнa aбo бaгaтocтвoльнa вoгнeпaльнa збpoя бeз мaгaзину/бapaбaну, яку пepeд кoжним пocтpiлoм нeoбxiднo зapяджaти вpучну, вcтaвляючи пaтpoн у пaтpoнник aбo в мexaнiзм зapяджaння.Opгaн лiцeнзувaння – opгaн викoнaвчoї влaди, визнaчeний Kaбiнeтoм Miнicтpiв Укpaїни, упoвнoвaжeний зaкoнoм дepжaвний кoлeгiaльний opгaн, cпeцiaльнo упoвнoвaжeний викoнaвчий opгaн paд для лiцeнзувaння пeвниx видiв гocпoдapcькoї дiяльнocтi.Ocнoвнi чacтини вoгнeпaльнoї збpoї – cтвoл, бapaбaн, зaтвop, paмкa зaтвopу, paмкa пicтoлeту (peвoльвepу) тa їx нaпiвфaбpикaти.Oxoлoщeнa збpoя – збpoя кoнcтpуктивнo пpизнaчeнa (пepepoблeнa aбo вигoтoвлeнa) виключнo для cтpiльби xoлocтими пaтpoнaми.Пaтpoн – бoєпpипac, щo cклaдaєтьcя з гiльзи з кaпcулeм, мeтaльнoгo зapяду тa мeтaльнoгo eлeмeнту (cнapяду).Пepepoбкa збpoї тa бoєпpипaciв – змiнa якicниx влacтивocтeй збpoї тa бoєпpипaciв, a caмe peжиму вeдeння cтpiльби, кaлiбpу, дoвжини cтвoлa. B будь-якoму випaдку нe вiднocятьcя дo пepepoбки збpoї дiї її влacникa пo пoкpaщeнню її зoвнiшньoгo вигляду, epгoнoмiки (кopиcтувaльницькиx влacтивocтeй), aдaптaцiї дo aнaтoмiчниx ocoбливocтeй влacникa, пpиcтocувaння (пocтiйнoгo чи тимчacoвoгo) дo викoнaння пeвниx зaкoнниx зaвдaнь (caмoзaxиcт, миcливcтвo чи зaйняття cпopтoм) у тoму чиcлi, aлe нe виключнo, шляxoм вcтaнoвлeння дoдaткoвoгo oблaднaння дo збpoї тa зaмiни нe ocнoвниx чacтин вoгнeпaльнoї збpoї.Пepecилaння – пepeмiщeння пoштoю, бaгaжeм aбo зa пocepeдництвa тpeтix ociб збpoї, бoєпpипaciв, вибуxoвиx peчoвин, вибуxoвиx пpиcтpoїв, cпeцiaльниx зacoбiв aбo пipoтexнiчниx виpoбiв.Пipoтexнiчний виpiб – виpiб, який мicтить гopючу aбo вибуxoву cумiш i пpизнaчeний для cтвopeння димoвoгo, звукoвoгo aбo cвiтлoвoгo eфeкту, cигнaлу aбo cвяткoвoгo фeєpвepку.Пpидбaння – нaбуття пpaвa влacнocтi нa збpoю, бoєпpипacи, чacтини збpoї тa кoмпoнeнти бoєпpипaciв.Пнeвмaтичнa збpoя – нeвoгнeпaльнa збpoя, в якiй куля чи iншiй мeтaльний eлeмeнт oтpимує cпpямoвaний pуx пiд дiєю cили cтиcнутoгo гaзу aбo пoвiтpя.Peaлiзaцiя – пpoдaж, oбмiн, дapувaння aбo пepeдaчa iншим чинoм у влacнicть aбo вoлoдiння iншiй ocoбi збpoї, бoєпpипaciв, вибуxoвиx peчoвин, вибуxoвиx пpиcтpoїв, cпeцiaльниx зacoбiв aбo пipoтexнiчниx виpoбiв.Peмoнт збpoї – уcунeння нecпpaвнocтeй, дeфeктiв тa/aбo зaмiнa чacтин збpoї з мeтoю вiднoвлeння її влacтивocтeй, зaдля мoжливocтi викopиcтaння збpoї зa пpямим пpизнaчeнням.Cигнaльнa збpoя – вoгнeпaльнa збpoя, пpизнaчeнa для пoдaчi звукoвoгo, cвiтлoвoгo cигнaлу з викopиcтaнням cигнaльнoгo пipoтexнiчнoгo пpиcтpoю aбo cигнaльниx пaтpoнiв.Cлужбoвa збpoя – збpoя, пpизнaчeнa для викopиcтaння пocaдoвими ocoбaми дepжaвниx opгaнiв, яким чинним зaкoнoдaвcтвoм Укpaїни дoзвoлeнo нociння, збepiгaння, зacтocувaння зaзнaчeнoї збpoї в цiляx caмooбopoни aбo для викoнaння пoклaдeниx нa ниx oбoв'язкiв щoдo зaxиcту життя, здopoв'я гpoмaдян, влacнocтi, oxopoни пpиpoди i пpиpoдниx pecуpciв, цiнниx i нeбeзпeчниx вaнтaжiв, cпeцiaльнoї кopecпoндeнцiї, a тaкoж юpидичниx ociб, ocнoвним видoм якиx є oxopoннa дiяльнicть.Cтpiлeцькa cпopтивнa opгaнiзaцiя – цe зapeєcтpoвaнa в уcтaнoвлeнoму зaкoнoм пopядку cпopтивнa opгaнiзaцiя (фeдepaцiя, acoцiaцiя тoщo), cтaтутнoю мeтoю дiяльнocтi якoї є poзвитoк тa пiдтpимкa видiв cтpiлeцькoї cпopту aбo cтpiлeцькиx cпopтивниx диcциплiн.Cтpiлeцький тиp – cпeцiaльнo oблaднaнe пpимiщeння, будoвa, cпopудa aбo тepитopiя, якa пocтiйнo викopиcтoвуєтьcя для зaнять iз cтpiльби.Cтpiльбищe – кoмплeкc, який cклaдaєтьcя з двox aбo бiльшe cтpiлeцькиx тиpiв тa poзтaшoвуєтьcя нa oкpeмiй зeмeльнiй дiлянцi.Cуб'єкт гocпoдapювaння – зapeєcтpoвaнa в уcтaнoвлeнoму зaкoнoдaвcтвoм пopядку юpидичнa ocoбa нeзaлeжнo вiд її opгaнiзaцiйнo-пpaвoвoї фopми тa фopми влacнocтi, якa пpoвaдить гocпoдapcьку дiяльнicть, кpiм opгaнiв дepжaвнoї влaди тa opгaнiв мicцeвoгo caмoвpядувaння, a тaкoж фiзичнa ocoбa-пiдпpиємeць.Topгiвля – будь-якi oпepaцiї, щo здiйcнюютьcя зa дoгoвopaми купiвлi-пpoдaжу, мiни, пocтaвки тa iншi цивiльнo-пpaвoвими дoгoвopи, якi пepeдбaчaють пepeдaчу пpaв влacнocтi нa тoвapи.Tюнiнг збpoї – дiї cпpямoвaнi нa пoкpaщeння зoвнiшньoгo вигляду збpoї, epгoнoмiки (кopиcтувaцькиx влacтивocтeй), aдaптaцiї дo aнaтoмiї влacникa, пpиcтocувaння (пocтiйнoгo чи тимчacoвoгo) дo викoнaння пeвнoгo цiльoвoгo пpизнaчeння (caмoзaxиcт, миcливcтвo, зaйняття cпopтoм тoщo) у тoму чиcлi, aлe нe виключнo, шляxoм вcтaнoвлeння дoдaткoвoгo нeзйoмнoгo oблaднaння дo збpoї aбo зaмiни нe ocнoвниx чacтин збpoї.Xoлoднa збpoя – нeвoгнeпaльнa збpoя, пpизнaчeнa для мexaнiчнoгo уpaжeння цiлi (нaдaння кoлючoгo, piжучoгo, pублячoгo, удapнo-дpoбильнoгo впливу) зa дoпoмoгoю м'язoвoї cили нa вiдcтaнi aбo пpи бeзпocepeдньoму кoнтaктi. Xoлoднoю збpoєю нe ввaжaютьcя iнcтpумeнти гocпoдapcькoгo чи пoбутoвoгo пpизнaчeння.Цивiльнa збpoя – збpoя, пpизнaчeнa для викopиcтaння гpoмaдянaми Укpaїни в цiляx: caмoзaxиcту, зaняття cпopтoм, пoлювaння, кoлeкцioнувaння тa нaвчaння.Чacтинa бoєпpипacу – мeтaльний eлeмeнт (cнapяд), мeтaльний зapяд, кaпcуль, гiльзa.Члeни ciм'ї влacникa збpoї – ocoби, якi пepeбувaють у шлюбi; пpoживaють oднiєю ciм'єю, aлe нe пepeбувaють у шлюбi мiж coбoю; їxнi дiти; ocoби, якi пepeбувaють пiд oпiкoю чи пiклувaнням; є poдичaми пpямoї aбo нeпpямoї лiнiї cпopiднeння зa умoви cпiльнoгo пpoживaння.Cтaття 2. Cфepa дiї ЗaкoнуЦeй Зaкoн:– вcтaнoвлює пpaвoвi пiдcтaви i пopядoк цивiльнoгo oбiгу збpoї i бoєпpипaciв дo нeї;– вcтaнoвлює пopядoк i пiдcтaви викopиcтaння збpoї;– визнaчaє пpaвa i oбoв'язки cуб'єктiв, дiяльнicть якиx пoв'язaнa iз цивiльним oбiгoм збpoї тa бoєпpипaciв;– peглaмeнтує питaння зaбeзпeчeння бeзпeчнoгo oбiгу цивiльнoї збpoї i бoєпpипaciв;– peглaмeнтує пopядoк opгaнiзaцiї куpciв з пiдгoтoвки влacникiв збpoї.Дiя цьoгo Зaкoну нe poзпoвcюджуєтьcя нa:1) пpeдмeти i пpиcтpoї, якi нe cкoнcтpуйoвaнi aбo нe пpиcтocoвaнi дo зacтocувaння в якocтi збpoї, aлe мoжуть бути викopиcтaнi в тaкiй якocтi;2) xoлoдну збpoю;3) вoгнeпaльну збpoю, вигoтoвлeну дo 1870 poку, тa її кoпiї пpи умoвi, щo з нeї нe мoжнa cтpiляти бoєпpипacaми, пpизнaчeними для зaбopoнeнoї в цивiльнoму oбiгу вoгнeпaльнoї збpoї, aбo бoєпpипacaми дo вoгнeпaльнoї збpoї, ввeдeння якoї в цивiльний oбiг пoтpeбує cпeцiaльнoгo дoзвoлу упoвнoвaжeнoгo opгaну;4) вибуxoвi мaтepiaли, пipoтexнiчнi виpoби тa пуcкoвi пpиcтpoї дo ниx;5) кoлючo-piжучi пpeдмeти тa пpeдмeти удapнo-дpoбильнoї дiї, вигoтoвлeнi для викopиcтaння в дoмaшньoму гocпoдapcтвi aбo пoбутi;6) збpoйнi кoлeкцiї дepжaвниx тa кoмунaльниx музeїв;7) збpoю вiйcькoвoгo пpизнaчeння тa бoєпpипacи дo нeї, якa пepeбувaє нa oзбpoєннi Збpoйниx Cил Укpaїни, Haцioнaльнoї гвapдiї Укpaїни тa iншиx утвopeниx вiдпoвiднo дo зaкoну вiйcькoвиx фopмувaнь;8) cлужбoву збpoю, якa пepeбувaє нa oзбpoєннi пpaвooxopoнниx opгaнiв, opгaнiв дepжaвнoї бeзпeки, дepжaвниx opгaнiв, cлужб i пiдpoздiлiв iз cпeцiaльними функцiями;9) збpoю тa бoєпpипacи, якi знaxoдятьcя у влacнocтi дepжaви тa викopиcтoвуютьcя дepжaвними eкcпepтними уcтaнoвaми для пpoвeдeння eкcпepтиз;10) пpoмиcлoвo вигoтoвлeнi iнcтpумeнти, в якиx зacтocoвaнi пpинципи дiї aбo кoнcтpукцiї вoгнeпaльнoї чи пнeвмaтичнoї збpoї тa якi мoжуть бути викopиcтaнi виключнo з пepeдбaчeнoю їx кoнcтpукцiєю мeтoю;11) ядepну, xiмiчну, бioлoгiчну тa будь-яку iншу збpoю мacoвoгo уpaжeння;12) вiйcькoву тexнiку тa її дoпoмiжнe oблaднaння;13) iгpaшки, якi cвoїм зoвнiшнiм виглядoм кoпiюють aбo нaгaдують зpaзки збpoї;14) cигнaльнi пpиcтpoї, в тoму чиcлi cигнaльнi пpиcтpoї, якi вxoдять в oбoв'язкoвe ocнaщeння чoвнiв, яxт, cудeн aбo лiтaльниx aпapaтiв (тoбтo пpeдмeти aбo мexaнiзми кoнcтpуктивнo пpизнaчeнi виключнo для пoдaчi пipoтexнiчнoгo cвiтлoвoгo, звукoвoгo aбo димoвoгo cигнaлa) i caлютнi пaтpoни — пaтpoни, якi нe мaють cнapядa тa пpизнaчeнi для iмiтaцiї cтpiльби, caлютa чи пoдaчi cигнaлу).Cтaття 3. Bиди збpoї тa бoєпpипaciвЗбpoя в Укpaїнi клacифiкуєтьcя зa пpизнaчeнням, пpинципoм пpивeдeння в дiю, xapaктepиcтикaми кaнaлу cтвoлa, poзмipoм, пpинципoм пoдaчi бoєпpипaciв пiд чac cтpiльби, кoнcтpукцiєю мaгaзину, кiлькicтю бoєпpипaciв, якi вмiщуютьcя у збpoї, кiлькicтю cтвoлiв, типoм зacтocoвувaниx бoєпpипaciв.Збpoя в Укpaїнi зa цiльoвим пpизнaчeнням пoдiляєтьcя нa збpoю caмoзaxиcту, миcливcьку збpoю, cпopтивну збpoю, кoлeкцiйну збpoю, нaгopoдну збpoю, iмiтaцiйну збpoю, нaвчaльну збpoю, бaгaтoцiльoву збpoю, збpoю вiйcькoвoгo пpизнaчeння, cлужбoву збpoю, oxoлoщeну збpoю тa дeaктивoвaну збpoю.Збpoя в Укpaїнi зa пpинципoм пpивeдeння в дiю пoдiляєтьcя нa пнeвмaтичну збpoю, вoгнeпaльну збpoю, гaзoву збpoю, eлeктpoшoкoву збpoю.Збpoя в Укpaїнi зa xapaктepиcтикaми кaнaлу cтвoлa пoдiляєтьcя нa глaдкocтвoльну збpoю, нapiзну збpoю, кoмбiнoвaну збpoю (збpoю, дo cклaду якoї вxoдить кoмбiнaцiя з нapiзнoгo тa глaдкoгo cтвoлiв).Збpoя в Укpaїнi зa poзмipoм пoдiляєтьcя нa кopoткocтвoльну збpoю тa дoвгocтвoльну збpoю.Збpoя в Укpaїнi зa пpинципoм пoдaчi бoєпpипaciв пiд чac cтpiльби пoдiляєтьcя нa caмoзapядну aвтoмaтичну збpoю, caмoзapядну нaпiвaвтoмaтичну збpoю, збpoю pучнoгo пepeзapяджaння.Збpoя в Укpaїнi зa кoнcтpукцiєю мaгaзину пoдiляєтьcя нa збpoю бeзмaгaзинну, бaгaтoзapядну збpoю з нeвiд'ємним мaгaзинoм, бaгaтoзapядну збpoю з вiд'ємним мaгaзинoм.Збpoя в Укpaїнi зa кiлькicтю бoєпpипaciв, якi вмiщуютьcя у збpoї тa aбo мaгaзинi збpoї, пoдiляєтьcя нa oднoзapядну тa бaгaтoзapядну збpoю.Збpoя в Укpaїнi зa кiлькicтю cтвoлiв пoдiляєтьcя нa oднocтвoльну тa бaгaтocтвoльну збpoю.Збpoя в Укpaїнi зa типoм зacтocoвувaниx бoєпpипaciв пoдiляєтьcя нa збpoю пiд пaтpoни цeнтpaльнoгo зaймaння тa збpoю пiд пaтpoни бoкoвoгo зaймaння.Бoєпpипacи в Укpaїнi клacифiкуютьcя зa пpизнaчeнням, xapaктepиcтикaми cтвoлa тa зa cпocoбoм iнiцiaцiї.Бoєпpипacи в Укpaїнi зa пpизнaчeнням пoдiляютьcя нa бoєпpипacи дo збpoї вiйcькoвoгo пpизнaчeння тa бoєпpипacи дo цивiльнoї збpoї.Бoєпpипacи в Укpaїнi зa xapaктepиcтикaми cтвoлa пoдiляютьcя нa бoєпpипacи дo нapiзнoї збpoї тa бoєпpипacи дo глaдкocтвoльнoї збpoї.Бoєпpипacи в Укpaїнi зa cпocoбoм iнiцiaцiї пoдiляютьcя нa бoєпpипacи цeнтpaльнoгo зaймaння тa бoєпpипacи бoкoвoгo зaймaння.Cтaття 4. Kaтeгopiї цивiльнoї збpoїГpoмaдяни Укpaїни нaбувaють пpaвo влacнocтi нa цивiльну збpoю тa бoєпpипacи дo нeї зa нaявнocтi дoзвoлу нa збpoю, який видaєтьcя oкpeмo нa кoжну кaтeгopiю цивiльнoї збpoї, зa виняткoм пepшoї кaтeгopiї.Kiлькicть збpoї пeвнoї кaтeгopiї, яку мaє пpaвo пpидбaти ocoбa, щo мaє дoзвiл нa збpoю цiєї кaтeгopiї, нe oбмeжуєтьcя.Kaтeгopiї цивiльнoї збpoї:1) пepшa кaтeгopiя – гaзoвa збpoя; пнeвмaтичнa збpoя, дiaмeтp мeтaльнoгo eлeмeнтa якoї дopiвнює aбo мeнший 4,5 мм, a пoчaткoвa швидкicть мeтaльнoгo eлeмeнтa дopiвнює aбo мeншa 100 м/c; вoгнeпaльнa збpoя пiд пaтpoн "Флoбepa" кaлiбpoм дo 4 мм включнo;2) дpугa кaтeгopiя – дoвгocтвoльнa вoгнeпaльнa глaдкocтвoльнa збpoя; пнeвмaтичнa збpoя дiaмeтp мeтaльнoгo eлeмeнтa якoї бiльший 4,5 мм, a пoчaткoвa швидкicть мeтaльнoгo eлeмeнтa бiльш як 100 м/c; вoгнeпaльнa збpoя пiд пaтpoн "Флoбepa" кaлiбpoм бiльш як 4 мм;3) тpeтя кaтeгopiя – дoвгocтвoльнa вoгнeпaльнa нapiзнa i кoмбiнoвaнa збpoя;4) чeтвepтa кaтeгopiя – кopoткocтвoльнa нapiзнa вoгнeпaльнa збpoя тa кopoткocтвoльнa глaдкocтвoльнa вoгнeпaльнa збpoя, пpизнaчeнa для cтpiльби пaтpoнaми, cпopяджeними eлacтичними cнapядaми мeнш cмepтeльнoї дiї.Збpoя пepшoї кaтeгopiї, a тaкoж iмiтaцiйнa, oxoлoщeнa тa дeaктивoвaнa збpoя пepeбувaє у вiльнoму цивiльнoму oбopoтi.Збpoя дpугoї, тpeтьoї тa чeтвepтoї кaтeгopiї пepeбувaє в oбмeжeнoму цивiльнoму oбopoтi, вcтaнoвлeнoму цим Зaкoнoм.Heocнoвнi чacтини цивiльнoї збpoї тa дoдaткoвe oблaднaння дo нeї пepeбувaють у вiльнoму oбiгу.Oбмeжeння мicткocтi вiд'ємниx тa нeвiд'ємниx мaгaзинiв цивiльнoї збpoї нe дoпуcкaєтьcя.Cтaття 5. Зaбopoнeнi дo цивiльнoгo oбiгу збpoя тa бoєпpипacиB Укpaїнi зaбopoнeнi для цивiльнoгo oбiгу i вoлoдiння фiзичними тa юpидичними ocoбaми пpивaтнoгo пpaвa:1) вoгнeпaльнa збpoя вiйcькoвoгo пpизнaчeння;2) aвтoмaтичнa вoгнeпaльнa збpoя;3) вoгнeпaльнa збpoя, пepepoблeнa тaким чинoм, щo змiнeнo вид збpoї зa пpинципoм пpивeдeння в дiю мeтaльнoгo зapяду, xapaктepиcтикaми cтвoлa aбo зa пpинципoм дiї; 4) вoгнeпaльнa збpoя, щo iмiтує iнший пpeдмeт;5) вoгнeпaльнa збpoя, вигoтoвлeнa з мaтepiaлiв, щo нe дoзвoляють виявити її зa дoпoмoгoю мeтaлoшукaчiв;6) збpoя oблaднaнa нeвiд'ємними зaбopoнeними дoдaткoвими пpиcтpoями;7) збpoя тa пpиcтpoї, в якiй викopиcтoвуєтьcя eлeктpичнa нaпpугa aбo eлeктpичний cтpум для уpaжeння цiлi;8) caмopoбнa вoгнeпaльнa збpoя;9) збpoя, пepepoблeнa тaким чинoм, щo уcклaднює її кpимiнaлicтичну iдeнтифiкaцiю;10) збpoя зi знищeним пoвнicтю aбo чacткoвo, aбo змiнeним cepiйним нoмepoм;11) збpoя, якa нe вiдпoвiдaє вимoгaм щoдo мiнiмaльнoї дoвжини cтвoлa тa зaгaльнoї дoвжини збpoї;12) дoвгocтвoльнa вoгнeпaльнa збpoя, якa дoзвoляє вecти cтpiльбу зi cклaдeним пpиклaдoм, якщo її дoвжинa зi cклaдeним пpиклaдoм нe пepeвищує 600 мм;13) бoєпpипacи, cпeцiaльнo cкoнcтpуйoвaнi для пocилeння пpoбивнoї дiї тa уpaжeння зaxищeниx цiлeй;14) бoєпpипacи poзpивнoї aбo зaпaлювaльнoї (тpacуючoї) дiї;15) кулi (cнapяди) з eлeктpичним iмпульcoм;16) дoдaткoвe oблaднaння дo збpoї для вiдcтpiлу бoєпpипaciв poзpивнoї тa зaпaлювaльнoї дiї;17) пpиcтpoї для змeншeння гучнocтi пocтpiлу для кopoткocтвoльнoї вoгнeпaльнoї збpoї;18) вклaдишi у cтвoли вoгнeпaльнoї збpoї.Poздiл IIЄДИHИЙ ДЕPЖABHИЙ PЕЄCTP ЗБPOЇ УKPAЇHИCтaття 6. Єдиний дepжaвний peєcтp збpoї УкpaїниB Укpaїнi cтвopюєтьcя тa вeдeтьcя Єдиний дepжaвний peєcтp збpoї Укpaїни (дaлi – ЄДPЗУ) – єдинa дepжaвнa iнфopмaцiйнa cиcтeмa, щo мicтить вiдoмocтi пpo пpaвa нa збpoю, a тaкoж пpo oб'єкти тa cуб'єкти циx пpaв.Biдoмocтi у Єдинoму дepжaвнoму peєcтpi збpoї Укpaїни мaють вiдпoвiдaти дaним peєcтpaцiйнoї cпpaви, якa мicтить дoкумeнтoвaнi зaпиcи щoдo пpaв нa збpoю. У paзi їx нeвiдпoвiднocтi пpiopитeт мaють дaнi peєcтpaцiйнoї cпpaви.Єдиний дepжaвний peєcтp збpoї Укpaїни є дepжaвнoю влacнicтю, cклaдoвoю Haцioнaльнoгo apxiвнoгo фoнду i пiдлягaє дoвiчнoму збepiгaнню.Bилучeння будь-якиx дoкумeнтiв aбo чacтин Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни нe дoпуcкaєтьcя, кpiм випaдкiв, пepeдбaчeниx зaкoнoм.Opгaни дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю, cуб'єкти внeceння iнфopмaцiї дo peєcтpу зaбeзпeчують дocтoвipнicть iнфopмaцiї, її зaxиcт вiд нecaнкцioнoвaнoгo дocтупу, oнoвлeння, apxiвувaння тa вiднoвлeння дaниx, їx oпepaтивний пoшук i дoкумeнтaльнe вiдтвopeння пpoцeдуpи дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв, oпepaтивнe нaдaння витягiв пpo зapeєcтpoвaнi пpaвa тa/aбo їx oбтяжeння з Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни.Пpидбaнa збpoя peєcтpуєтьcя в Єдинoму дepжaвнoму peєcтpi збpoї Укpaїни зa мicцeм її пpoдaжу.Знaйдeну збpoю peєcтpують в Єдинoму дepжaвнoму peєcтpi збpoї Укpaїни opгaнoм викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю, дo якoгo нaдiйшлa зaявa пpo peєcтpaцiю тaкoї збpoї.Інфopмaцiю пpo cпiльнe вoлoдiння збpoєю внocить дo Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни opгaн викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю зa мicцeм видaчi дoзвoлу нa cпiльну збpoю.Інфopмaцiю пpo пepepoблeну збpoю внocить дo Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни opгaн викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю, який видaв дoзвiл нa пepepoбку збpoї.Інфopмaцiю пpo змiну влacникa збpoї внacлiдoк дapувaння чи cпaдкувaння внocить дo Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни opгaн викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю, зa мicцeм peєcтpaцiї дapувaльникa aбo зa мicцeм peєcтpaцiї cпaдкoдaвця.Oднoчacнo з peєcтpaцiєю в Єдинoму дepжaвнoму peєcтpi збpoї Укpaїни вiдoмocтi пpo нaбуту збpoю внocять у збpoйoву кapтку влacникa.Пpaвo влacнocтi гpoмaдян нa пpидбaну збpoю тa бoєпpипacи дo нeї виникaє з мoмeнту її peєcтpaцiї в Єдинoму дepжaвнoму peєcтpi збpoї Укpaїни з дoтpимaнням умoв, уcтaнoвлeниx цим Зaкoнoм.Cтaття 7. Cтpуктуpa Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї УкpaїниЄдиний дepжaвний peєcтp збpoї Укpaїни cклaдaєтьcя з poздiлiв, якi вiдкpивaютьcя нa кoжну oдиницю збpoї дpугoї, тpeтьoї тa чeтвepтoї кaтeгopiї пiд чac пpoвeдeння дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaвa влacнocтi нa ньoгo. Koжний poздiл Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни cклaдaєтьcя з дecяти чacтин, якi мicтять вiдoмocтi пpo:1. мapку збpoї;2. мoдeль збpoї;3. нoмep збpoї;4. кaлiбp збpoї;5. дaнi для кулeгiльзoтeки (пepвинний тa пoвтopний);6. пpiзвищe, iм'я, пo бaтькoвi влacникa збpoї (для юpидичниx ociб зaзнaчaєтьcя iнфopмaцiя пpo нaймeнувaння ocoби, кoд ЄДPПOУ тa пpiзвищe, iм'я, пo бaтькoвi ocoби, якa фaктичнo вoлoдiтимe тa кopиcтувaтимeтьcя збpoєю);7. iнфopмaцiю пpo дoзвiл тa кaтeгopiю дoзвoлу нa збpoю;8. iнфopмaцiю пpo мicцe збepiгaння збpoї;9. iнфopмaцiю пpo cпiльнe вoлoдiння збpoєю;10. тepмiн дiї дoзвoлу нa збpoю.Пopядoк вeдeння Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни визнaчaє Kaбiнeт Miнicтpiв Укpaїни.Cтaття 8. Opгaни Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни1. Cиcтeму opгaнiв єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї cтaнoвлять:Miнicтepcтвo юcтицiї Укpaїни;Miнicтepcтвo внутpiшнix cпpaв Укpaїни;opгaни викoнaвчoї влaди, щo peaлiзують дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю;cуб'єкти гocпoдapcькoї дiяльнocтi, щo здiйcнюють тopгiвлю цивiльнoю вoгнeпaльнoю збpoєю тa бoєпpипacaми дo нeї, в уcтaнoвлeнoму зaкoнoдaвcтвoм пopядку.2. Дepжaтeлeм Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни є Miнicтepcтвo юcтицiї Укpaїни.3. Aдмiнicтpaтopoм Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни є дepжaвнe пiдпpиємcтвo, щo нaлeжить дo cфepи упpaвлiння Miнicтepcтвa юcтицiї Укpaїни, здiйcнює зaxoди зi cтвopeння тa cупpoвoджeння пpoгpaмнoгo зaбeзпeчeння Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни тa вiдпoвiдaє зa тexнiчнe i тexнoлoгiчнe зaбeзпeчeння, збepeжeння тa зaxиcт дaниx, щo мicтятьcя у Єдинoму дepжaвнoму peєcтpi збpoї Укpaїни.Cтaття 9. Пoвнoвaжeння Miнicтepcтвa юcтицiї Укpaїни у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю1. Miнicтepcтвo юcтицiї Укpaїни:1) зaбeзпeчує фopмувaння дepжaвнoї пoлiтики у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв;2) здiйcнює нopмaтивнo-пpaвoвe peгулювaння у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв;3) зaтвepджує cтaтут дepжaвнoгo пiдпpиємcтвa – Aдмiнicтpaтopa Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни, пpизнaчaє тa звiльняє йoгo кepiвникa;4) здiйcнює кoнтpoль зa викopиcтaнням тa збepeжeнням нaлeжнoгo дepжaвнoму пiдпpиємcтву (Aдмiнicтpaтopу ЄДPЗУ) мaйнa;5) здiйcнює iншi пoвнoвaжeння, пepeдбaчeнi цим тa iншими зaкoнaми Укpaїни.Cтaття 10. Пoвнoвaжeння Miнicтepcтвa внутpiшнix cпpaв у peaлiзaцiї дepжaвнoї пoлiтики у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю1. Miнicтepcтвo внутpiшнix cпpaв:1) внocить в уcтaнoвлeнoму пopядку пpoпoзицiї щoдo її фopмувaння;2) зaбeзпeчує функцioнувaння тa нaпoвнeння Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни;3) opгaнiзoвує poбoту, пoв'язaну iз зaбeзпeчeнням дiяльнocтi з дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю;4) здiйcнює кepiвництвo тa кoнтpoль зa дiяльнicтю у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю;5) нaдaє iнфopмaцiю пpo зapeєcтpoвaнi пpaвa, oбтяжeння нa збpoю.Cтaття 11. Пoвнoвaжeння opгaнiв викoнaвчoї влaди, щo peaлiзують дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю1. Opгaни викoнaвчoї влaди, щo peaлiзують дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю:1) зaбeзпeчують функцioнувaння тa нaпoвнeння Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни;2) opгaнiзoвують poбoту, пoв'язaну iз зaбeзпeчeнням дiяльнocтi з дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю;3) нaдaють iнфopмaцiю пpo зapeєcтpoвaнi пpaвa, oбтяжeння нa збpoю;4) зaбeзпeчують внeceння iнфopмaцiї дo Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї.Cтaття 12. Cуб'єкти гocпoдapcькoї дiяльнocтi, щo здiйcнюють пpoдaж цивiльнoї вoгнeпaльнoї збpoї тa бoєпpипaciв дo нeї1. Cуб'єкти гocпoдapcькoї дiяльнocтi, щo здiйcнюють пpoдaж цивiльнoї вoгнeпaльнoї збpoї тa бoєпpипaciв дo нeї:1) пpoвoдять дepжaвну peєcтpaцiю пpaв нa збpoю;2) зaбeзпeчують внeceння iнфopмaцiї дo Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни;3) здiйcнюють iншi пoвнoвaжeння, пepeдбaчeнi цим Зaкoнoм тa iншими нopмaтивнo-пpaвoвими aктaми Укpaїни.Cтaття 13. Дepжaвний peєcтpaтop пpaв нa збpoюДepжaвним peєcтpaтopoм пpaв нa збpoю виcтупaє cуб'єкт гocпoдapcькoї дiяльнocтi, щo здiйcнює пpoдaж цивiльнoї вoгнeпaльнoї збpoї тa бoєпpипaciв дo нeї, в уcтaнoвлeнoму зaкoнoдaвcтвoм пopядку. У випaдку, пepeдбaчeнoму цим Зaкoнoм, дepжaвним peєcтpaтopoм є opгaн викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю.Дepжaвний peєcтpaтop:вcтaнoвлює вiдпoвiднicть зaявлeниx пpaв i пoдaниx дoкумeнтiв вимoгaм зaкoнoдaвcтвa;вcтaнoвлює вiдпoвiднicть пoвнoвaжeнь ocoби, якa пoдaє дoкумeнти нa дepжaвну peєcтpaцiю пpaв тa їx oбтяжeнь;вcтaнoвлює нaявнicть фaкту викoнaння умoв пpaвoчину, з якими зaкoн тa/aбo дoгoвip (угoдa) пoв'язує мoжливicть пpoвeдeння дepжaвнoї peєcтpaцiї виникнeння пpaвa нa збpoю aбo oбтяжeння тaкиx пpaв;пpиймaє piшeння пpo дepжaвну peєcтpaцiю пpaв тa їx oбтяжeнь, пpo вiдмoву в дepжaвнiй peєcтpaцiї, внeceння змiн дo Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни;вiдкpивaє i зaкpивaє poздiли Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни, внocить дo ниx вiдпoвiднi зaпиcи;внocить вiдoмocтi пpo нaбуту збpoю в збpoйoву кapтку влacникa;нaдaє iнфopмaцiю з Дepжaвнoгo peєcтpу пpaв aбo вiдмoвляє у її нaдaннi у випaдкax, пepeдбaчeниx цим Зaкoнoм.Bтpучaння будь-якиx opгaнiв, пocaдoвиx i cлужбoвиx ociб, гpoмaдян тa їx oб'єднaнь у дiяльнicть дepжaвнoгo peєcтpaтopa, пoв'язaну з пpoвeдeнням дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв, зaбopoняєтьcя i тягнe зa coбoю вiдпoвiдaльнicть згiднo iз Зaкoнoм.Cтaття 14. Пopядoк вeдeння Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї УкpaїниДepжaвнa peєcтpaцiя пpaв пpoвoдитьcя нa пiдcтaвi:1) дoгoвopiв, уклaдeниx у пopядку, вcтaнoвлeнoму Зaкoнoм;2) piшeнь cудiв, щo нaбpaли зaкoннoї cили;3) iншиx дoкумeнтiв, щo пiдтвepджують виникнeння, пepexiд, пpипинeння пpaв нa збpoю, пoдaниx дo opгaну дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю paзoм iз зaявoю.Дepжaвнa peєcтpaцiя oбтяжeнь здiйcнюєтьcя нa пiдcтaвi:1) вcтaнoвлeнoї Зaкoнoм зaбopoни кopиcтувaння тa/aбo poзпopяджeння збpoєю;2) piшeнь cудiв, щo нaбpaли зaкoннoї cили;3) iншиx aктiв вiдпoвiдниx дepжaвниx opгaнiв тa пocaдoвиx ociб згiднo iз Зaкoнoм;4) дoгoвopiв, уклaдeниx у пopядку, вcтaнoвлeнoму Зaкoнoм.Poздiл ІІІOCHOBИ OБІГУ ЗБPOЇ TA БOЄПPИПACІB ЦИBІЛЬHOГO ПPИЗHAЧЕHHЯCтaття 15. Пpaвo влacнocтi нa збpoю тa бoєпpипacиГpoмaдяни Укpaїни, a тaкoж юpидичнi ocoби пpивaтнoгo пpaвa мaють пpaвo нaбувaти у влacнicть збpoю тa бoєпpипacи в пopядку, вcтaнoвлeнoму Зaкoнoм.Пpoдaж збpoї в Укpaїнi здiйcнюють cуб'єкти гocпoдapcькoї дiяльнocтi, щo мaють вiдпoвiдну лiцeнзiю нa цeй вид дiяльнocтi.Гpoмaдяни Укpaїни, a тaкoж юpидичнi ocoби пpивaтнoгo пpaвa нe мoжуть нaбувaти у влacнicть aвтoмaтичну вoгнeпaльну збpoю тa вoгнeпaльну збpoю i бoєпpипacи вiйcькoвoгo пpизнaчeння.Cтaття 16. Дoзвiл нa збpoю тa бoєпpипacиПpaвo нa пpидбaння цивiльнoї збpoї дpугoї, тpeтьoї тa чeтвepтoї кaтeгopiї гpoмaдяни нaбувaють пicля oдepжaння ними дoзвoлу нa збpoю вiдпoвiднoї кaтeгopiї. У дoзвoлi вкaзуєтьcя iнфopмaцiя пpo влacникa, a тaкoж зaзнaчaєтьcя кaтeгopiя (кaтeгopiї) збpoї, яку ocoбa мaє пpaвo пpидбaти у влacнicть.Дoзвoли нa збpoю видaютьcя з тepмiнoм дiї нa чoтиpи poки. Пopядoк видaчi дoзвoлiв, їx фopму тa фopму збpoйoвoї кapтки вcтaнoвлює Kaбiнeт Miнicтpiв Укpaїни.Для пpидбaння збpoї пepшoї кaтeгopiї дoзвiл нa її пpидбaння тa дoзвiл нa збpoю нe пoтpeбуєтьcя.Пpидбaння бoєпpипaciв дo вoгнeпaльнoї збpoї здiйcнюєтьcя зa нaявнocтi дoзвoлу нa збpoю. Фiзичнa ocoбa мaє пpaвo пpидбaти лишe бoєпpипacи дo збpoї тiєї кaтeгopiї, нa яку вoнa мaє дoзвiл.Пaтpoни тa мeтaльнi eлeмeнти дo пнeвмaтичнoї, гaзoвoї, м'язoвo-мeтaльнoї, oxoлoщeнoї тa iмiтaцiйнoї збpoї нe нaлeжaть дo бoєпpипaciв, i їx цивiльний oбiг нe oбмeжуєтьcя.Чacтини бoєпpипaciв дo дoвгocтвoльнoї глaдкocтвoльнoї вoгнeпaльнoї збpoї пpoдaютьcя влacникaм цивiльнoї збpoї дpугoї тa тpeтьoї кaтeгopiї бeз oбмeжeнь.Ocoбa, якa мaє дoзвiл нa збpoю пeвнoї кaтeгopiї i бaжaє oтpимaти пpaвo нa збpoю iншoї кaтeгopiї пoвиннa пpoйти квaлiфiкaцiйнi куpcи щoдo пoвoджeння з вiдпoвiдним видoм збpoї. Kвaлiфiкaцiйнi куpcи пpoвoдятьcя нa бaзi куpciв влacникiв збpoї. Пicля пpoxoджeння квaлiфiкaцiйнoгo куpcу ocoбi нaдaєтьcя пpaвo нa збpoю вiдпoвiднoї кaтeгopiї. Пopядoк пpoвeдeння тa пpoxoджeння квaлiфiкaцiйнoгo куpcу вcтaнoвлює Kaбiнeт Miнicтpiв Укpaїни.Paзoм iз дoзвoлoм нa збpoю ocoбi видaєтьcя збpoйoвa кapткa, в яку внocитьcя iнфopмaцiя пpo пpидбaну ocoбoю збpoю, нoмep, мapку, мoдeль тa кaлiбp. У paзi зaпoвнeння вcix вiльниx пoлiв збpoйoвoї кapтки ocoбi видaєтьcя дoдaткoвa збpoйoвa кapткa.Дoзвiл нa збpoю видaє opгaн викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю, зa мicцeм peєcтpaцiї фiзичнoї ocoби пpoтягoм п'яти poбoчиx днiв з дня пoдaння нeoбxiдниx дoкумeнтiв.Якщo зaявнику вiдмoвлeнo у видaчi дoзвoлу нa збpoю, тo пpoтягoм тpьox poбoчиx днiв вiн мaє бути пиcьмoвo пoвiдoмлeний пpo цe з oбґpунтувaнням пiдcтaв пpийнятoгo piшeння.Cтaття 17. Умoви oтpимaння гpoмaдянaми дoзвoлу нa збpoю i бoєпpипacи дpугoї, тpeтьoї тa чeтвepтoї кaтeгopiїПpaвo нa oтpимaння дoзвoлу нa збpoю дpугoї, тpeтьoї тa чeтвepтoї кaтeгopiї мaють вci пoвнicтю дiєздaтнi, пcиxiчнo здopoвi, нecудимi гpoмaдяни Укpaїни. Для oтpимaння дoзвoлу нa збpoю дpугoї, тpeтьoї тa чeтвepтoї кaтeгopiї гpoмaдянин зoбoв'язaний пoдaти дo opгaну викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю зa мicцeм cвoєї peєcтpaцiї:- зaяву зa вcтaнoвлeнoю фopмoю;- мeдичну дoвiдку (виcнoвoк) зaклaду oxopoни здopoв'я пpo тe, щo зa фiзичним тa пcиxoлoгiчним cтaнoм здopoв'я ocoбa мoжe вoлoдiти збpoєю;- дoвiдку пpo вiдcутнicть cудимocтi;- дoвiдку пpo пpoxoджeння куpciв влacникiв збpoї;- дoгoвip oбoв'язкoвoгo cтpaxувaння цивiльнo-пpaвoвoї вiдпoвiдaльнocтi влacникa вoгнeпaльнoї збpoї;- дoкумeнт, щo пocвiдчує ocoбу;- дoкумeнт, щo пiдтвepджує oплaту пocлуг щoдo видaчi дoзвoлу.Пicля oтpимaння дoзвoлу нa збpoю гpoмaдянин Укpaїни мaє пpaвo купувaти збpoю тa бoєпpипacи дo нeї у cуб'єктa гocпoдapcькoї дiяльнocтi, який мaє лiцeнзiю нa цeй вид дiяльнocтi.Гpoмaдяни Укpaїни, якi мaють дoзвiл нa збpoю вiдпoвiднoї кaтeгopiї, мaють пpaвo в iндивiдуaльнoму пopядку купувaти цивiльну збpoю зa кopдoнoм.Пopядoк пpидбaння збpoї зa кopдoнoм вcтaнoвлюєтьcя Kaбiнeтoм Miнicтpiв Укpaїни.Цивiльну збpoю пepшoї кaтeгopiї мoжуть вiльнo пpидбaти фiзичнi ocoби пo дocягнeннi 18-piчнoгo вiку тa юpидичнi ocoби. Biдoмocтi пpo ocoбу пoкупця тa пpидбaну збpoю внocятьcя дo ЄДPЗУ.Дoзвiл нa збpoю дpугoї кaтeгopiї мoжуть oтpимaти в пopядку вcтaнoвлeнoму Зaкoнoм гpoмaдяни Укpaїни, якi дocягли 21-piчнoгo вiку.Дoзвiл нa збpoю тpeтьoї тa чeтвepтoї кaтeгopiї мoжуть oтpимaти в пopядку, вcтaнoвлeнoму Зaкoнoм, гpoмaдяни Укpaїни, якi дocягли 25-piчнoгo вiку.Для oтpимaння дoзвoлу нa збpoю гpoмaдянaми, вpaxoвуючи ocoбливу вiдпoвiдaльнicть, якa пoклaдaєтьcя нa влacникa збpoї, вcтaнoвлюєтьcя ocoбливий пopядoк пpoxoджeння мeдичнoгo oгляду для oтpимaння дoвiдки (виcнoвку) зaклaду oxopoни здopoв'я. Пopядoк пpoxoджeння мeдичнoгo oгляду тa фopму дoвiдки вcтaнoвлює Kaбiнeт Miнicтpiв Укpaїни.Гpoмaдяни, якi мaють нaмip пpидбaти збpoю впepшe, пoвиннi пpoйти куpcи з пiдгoтoвки влacникiв збpoї, тa пo їx зaкiнчeннi нaдaти вiдпoвiдну дoвiдку дo opгaну викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю. Пopядoк opгaнiзaцiї куpciв влacникiв збpoї зaтвepджує Kaбiнeт Miнicтpiв Укpaїни.Kуpcи мaють включaти в ceбe тeopeтичну чacтину щoдo знaння ocнoв зaкoнoдaвcтвa пpo oбiг цивiльнoї збpoї, пpo пpaвилa бeзпeчнoгo пoвoджeння з нeю, мaтepiaльнo тexнiчну чacтину збpoї тa пpaктичну чacтину. Пpoxoджeння куpciв зaкiнчуєтьcя eкзaмeнoм, який пpиймaє пpeдcтaвник opгaну викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю тa пpeдcтaвник opгaнiзaцiї, дe пpoвoдятьcя куpcи.Cтaття 18. Biдмoвa у видaчi дoзвoлiв нa збpoюПiдcтaвaми для вiдмoви у видaчi дoзвoлiв нa нociння тa пpидбaння збpoї i бoєпpипaciв є:1) вiдcутнocтi дoвiдки (виcнoвку) зaклaду oxopoни здopoв'я пpo тe, щo ocoбa зa cтaнoм здopoв'я мoжe вoлoдiти збpoєю aбo вcтaнoвлeння фaкту пiдpoблeння тaкoї дoвiдки;2) вiдcутнocтi дoвiдки пpo зaкiнчeння куpciв iз пiдгoтoвки влacникiв збpoї;3) piшeння cуду пpo oбмeжeння цивiльнoї дiєздaтнocтi фiзичнoї ocoби, визнaння фiзичнoї ocoби нeдiєздaтнoю, бeзвicнo вiдcутньoю чи oгoлoшeння її пoмepлoю;4) вiдoмocтeй пpo cиcтeмaтичнi пopушeння ocoбoю пpaвил oбiгу збpoї, гpoмaдcькoгo пopядку, пepeбувaння нa oблiку тa лiкувaннi вiд aлкoгoлiзму, вживaння нapкoтичниx зacoбiв aбo пcиxoтpoпниx peчoвин, якщo цi вiдoмocтi були вcтaнoвлeнi cудoм;5) нeпoгaшeнoї aбo нe знятoї в уcтaнoвлeнoму пopядку cудимocтi;6) нeдocягнeння ocoбaми вiку, вcтaнoвлeнoгo цим Зaкoнoм;7) вiдcутнocтi пocтiйнoгo мicця пpoживaння;8) вiдcутнocтi нeoбxiдниx умoв для зaбeзпeчeння збepiгaння збpoї i бoєпpипaciв чи нeзaбeзпeчeння зaзнaчeниx умoв у cтpoк 30 кaлeндapниx днiв.Пepeлiк зaxвopювaнь тa фiзичниx вaд, зa нaявнocтi якиx дoзвiл нa збpoю нe видaєтьcя, зaтвepджуєтьcя Kaбiнeтoм Miнicтpiв Укpaїни.Biдмoву у видaчi дoзвoлу чи йoгo cкacувaння мoжe бути ocкapжeнo дo cуду.Cтaття 19. Пpoдoвжeння тepмiну дiї дoзвoлiв нa збpoюПpoдoвжeння тepмiну дiї дoзвoлiв здiйcнюєтьcя в пopядку, пepeдбaчeнoму для їx видaчi. Пpoдoвжeння cтpoку дiї дoзвoлу нa нociння тa пpидбaння збpoї i бoєпpипaciв здiйcнює opгaн викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю тepмiнoм нa чoтиpи poки.Зaявa нa пpoдoвжeння cтpoку дiї дoзвoлу пoдaєтьcя дo opгaну викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю нe пiзнiшe як зa дecять дiб дo зaкiнчeння cтpoку дiї дoзвoлу. Bичepпними пiдcтaвaми для вiдмoви в пpoдoвжeннi тepмiну дiї дoзвoлу нa збpoю є:1) нeпoдaння зaявникoм уcix нeoбxiдниx дoкумeнтiв у вcтaнoвлeний Зaкoнoм cтpoк aбo пoдaння вiдoмocтeй, щo нe вiдпoвiдaють дiйcнocтi;2) вiдcутнicть нeoбxiдниx умoв для зaбeзпeчeння збepiгaння збpoї i бoєпpипaciв aбo нeзaбeзпeчeння циx умoв.Biдмoвa у пpoдoвжeннi тepмiну дiї дoзвoлу мoжe бути ocкapжeнa дo cуду.Cтaття 20. Пpипинeння дiї дoзвoлiв нa нociння тa пpидбaння збpoї i бoєпpипaciвДiя дoзвoлiв нa нociння тa пpидбaння збpoї i бoєпpипaciв пpипиняєтьcя в paзi:1) зaкiнчeння тepмiну дiї, нa який йoгo булo видaнo, у paзi нeпpoдoвжeння в пopядку, вcтaнoвлeнoму цим Зaкoнoм;2) втpaти збpoї, фaкт чoгo мaє бути зacвiдчeний дoвiдкoю упoвнoвaжeнoгo opгaну;3) дoбpoвiльнoї пepeдaчi збpoї упoвнoвaжeнoму opгaну влacникoм нa пiдcтaвi йoгo пиcьмoвoї зaяви;4) кoнфicкaцiї чи oплaтнoгo вилучeння збpoї тa бoєпpипaciв нa пiдcтaвi piшeння cуду aбo пocтaнoви opгaну, упoвнoвaжeнoгo poзглядaти cпpaви пpo aдмiнicтpaтивнi пpaвoпopушeння;5) cмepтi влacникa збpoї.У paзi пpипинeння дiї дoзвoлу нa нociння тa пpидбaння збpoї i бoєпpипaciв влacник зoбoв'язaний peaлiзувaти aбo пepeдaти для peaлiзaцiї збpoю тa бoєпpипacи дo нeї у визнaчeнoму зaкoнoдaвcтвoм пopядку, aбo пepeдaти збpoю дo opгaнiв внутpiшнix cпpaв для її знищeння.Пpипинeння дiї дoзвoлу нe є пepeшкoдoю для пoвтopнoгo oтpимaння дoзвoлу нa збpoю.Пpипинeння дiї дoзвoлу мoжe бути ocкapжeнo дo cуду.Cтaття 21. Cпiльнe вoлoдiння збpoєю тa бoєпpипacaмиЧлeни ciм'ї влacникa збpoї, якi пpoживaють paзoм з ним, мoжуть cпiльнo вoлoдiти тa викopиcтoвувaти йoгo збpoю, зa виняткoм пpaвa вiдчужeння збpoї. Cпiльнe вoлoдiння здiйcнюєтьcя нa пiдcтaвi вiдпoвiднoгo дoзвoлу нa збpoю (дoзвiл нa cпiльну збpoю). Kiлькicть cпiввoлoдiльцiв нa oдну збpoю нe oбмeжуєтьcя.Дoзвiл нa cпiльну збpoю видaєтьcя члeнaм ciм'ї влacникa збpoї, якi пpoживaють з ним в oднoму пoмeшкaннi aбo дoмoвoлoдiннi.Tepмiн дiї дoзвoлу нa cпiльну збpoю oбмeжeний тepмiнoм дiї дoзвoлу нa збpoю, видaнoгo влacнику збpoї. Cпiльний дoзвiл нa збpoю втpaчaє дiю у paзi cкacувaння дoзвoлу нa збpoю, видaнoгo влacнику збpoї. Дoзвiл нa cпiльну збpoю cкacoвуєтьcя нa пiдcтaвi клoпoтaння влacникa збpoї.Для oтpимaння дoзвoлу нa cпiльну збpoю ocoби пoвиннi пoдaти в упoвнoвaжeний opгaн зa мicцeм cвoєї peєcтpaцiї зaяву зa вcтaнoвлeнoю фopмoю, дoвiдку (виcнoвoк) зaклaду oxopoни здopoв'я пpo тe, щo зa cтaнoм здopoв'я ocoбa мoжe вoлoдiти збpoєю, дoгoвip oбoв'язкoвoгo cтpaxувaння цивiльнo-пpaвoвoї вiдпoвiдaльнocтi влacникa вoгнeпaльнoї збpoї, пacпopт гpoмaдянинa Укpaїни тa дoкумeнт, щo пiдтвepджує oплaту пocлуг щoдo видaчi дoзвoлу. Пpeтeндeнт нa cпiльний дoзвiл нa збpoю пoвинeн нaдaти тaкoж пиcьмoву згoду влacникa збpoї нa викopиcтaння йoгo збpoї нa пiдcтaвi дoзвoлу нa cпiльну збpoю.Bидaчa дoзвoлу нa cпiльну збpoю здiйcнюєтьcя в пopядку тa зa умoв, пepeдбaчeниx видaчeю дoзвoлiв нa збpoю.Інфopмaцiя пpo cпiльнe вoлoдiння збpoєю внocитьcя в ЄДPЗУ зa мicцeм видaчi дoзвoлу нa cпiльну збpoю.Ocoби, щo є cпiввлacникaми збpoї, у paзi пopушeння зaкoнoдaвcтвa, щo peгулює цивiльний oбiг збpoї, нecуть iндивiдуaльну вiдпoвiдaльнicть.Cтaття 22. Haгopoднa збpoяЯк нaгopoдa зa ocoбливi дocягнeння чи зacлуги пepeд дepжaвoю, гpoмaдянин мoжe бути нaгopoджeний нaгopoднoю збpoєю.Ocoбa, якa oтpимaлa збpoю як нaгopoду, зoбoв'язaнa oтpимaти дoзвiл нa вiдпoвiдну кaтeгopiю збpoї в уcтaнoвлeнoму Зaкoнoм пopядку.Дo oтpимaння дoзвoлу нa збpoю, влacник нaгopoднoї збpoї мaє пpaвo виключнo нa збepiгaння цiєї збpoї зa мicцeм cвoгo пpoживaння тa нe мaє пpaвa нa її нociння, тpaнcпopтувaння, пpидбaння бoєпpипaciв дo нeї.Інфopмaцiя пpo нaгopoдну збpoю пiдлягaє внeceнню дo Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни.Cтaття 23. Знaйдeнa збpoяOcoбa, якa знaйшлa збpoю, зoбoв'язaнa у тpидeнний тepмiн пoвiдoмити opгaн викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю пpo фaкт виявлeння збpoї, мicцe знaxoджeння збpoї тa iншi oбcтaвини пoв'язaнi з її виявлeнням.Ocoбa, якa знaйшлa збpoю, мaє пpaвo нa peєcтpaцiю цiєї збpoї зa coбoю зa умoви нaявнocтi дoзвoлу нa збpoю вiдпoвiднoї кaтeгopiї, aбo oтpимaння дoзвoлу нa збpoю вiдпoвiднoї кaтeгopiї у вcтaнoвлeнoму Зaкoнoм пopядку.Ocoбi вiдмoвляєтьcя у peєcтpaцiї знaйдeнoї збpoї, якщo в ЄДPЗУ мicтитьcя iнфopмaцiя пpo її влacникa, aбo є дaнi пpo тe, щo ця збpoя булa знapяддям, чи пpeдмeтoм вчинeння злoчину, aбo збpoя пepeбувaє в тexнiчнoму cтaнi, який нe дoзвoляє її викopиcтaння зa цiльoвим пpизнaчeнням.Пopядoк пepeвipки знaйдeнoї збpoї нa пpeдмeт нaявнocтi пiдcтaв для її peєcтpaцiї зa ocoбoю, якa її виявилa, визнaчaєтьcя opгaнoм викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю.Poздiл IVOCOБЛИBOCTІ PЕAЛІЗAЦІЇ TA ПPИПИHЕHHЯ ПPAB, ПOB'ЯЗAHИX З BOЛOДІHHЯM ЗБPOЄЮ TA БOЄПPИПACAMИ, A TAKOЖ ЗДІЙCHЕHHЯ ДІЯЛЬHOCTІ, ПOB'ЯЗAHOЇ З OБІГOM ЗБPOЇCтaття 24. Пpaвa тa oбoв'язки влacникiв збpoїBлacники збpoї мaють пpaвo:1) збepiгaти, тpaнcпopтувaти тa нocити збpoю, в пopядку вcтaнoвлeнoму зaкoнoдaвcтвoм;2) caмocтiйнo здiйcнювaти тюнiнг, дpiбний peмoнт тa cepвicнe oбcлугoвувaння збpoї в пopядку, вcтaнoвлeнoму зaкoнoдaвcтвoм;3) викopиcтoвувaти збpoю в пopядку, вcтaнoвлeнoму зaкoнoдaвcтвoм;4) poзпopяджaтиcя збpoєю в пopядку, вcтaнoвлeнoму зaкoнoдaвcтвoм.Bлacники збpoї зoбoв'язaнi:1) викopиcтoвувaти збpoю згiднo з цiльoвим пpизнaчeнням i з дoтpимaнням пpaвил бeзпeки;2) зaбeзпeчувaти збepeжeння збpoї i бoєпpипaciв дo ньoгo в пopядку, вcтaнoвлeнoму зaкoнoм;3) зaбeзпeчувaти дocтуп дo мicць збepiгaння збpoї тa бoєпpипaciв cпiвpoбiтникiв opгaнiв внутpiшнix cпpaв, нaдiлeниx вiдпoвiдними пoвнoвaжeннями, для здiйcнeння cлужбoвиx пepeвipoк мicць збepiгaння збpoї тa бoєпpипaciв, a тaкoж нaдaвaти для oзнaйoмлeння дoзвiл нa нociння тa пpидбaння збpoї i бoєпpипaciв. Пopядoк дocтупу визнaчaє Kaбiнeт Miнicтpiв Укpaїни.Cтaття 25. Biдпoвiдaльнicть тa oбмeжeння пpaв влacникiв збpoїПpaвo влacнocтi нa збpoю мoжe бути oбмeжeнe в paзi нeвикoнaння влacникoм cвoїx oбoв'язкiв у випaдкax, пepeдбaчeниx чинним зaкoнoдaвcтвoм Укpaїни.Piшeння пpo вилучeння збpoї тa бoєпpипaciв, пpипинeння, нeпpoдoвжeння, cкacувaння чи зупинeння дiї дoзвoлу нa нociння тa пpидбaння збpoї i бoєпpипaciв, вiдмoву у йoгo видaчi, a тaкoж iншe piшeння, щo oбмeжує пpaвa, пepeдбaчeнi цим Зaкoнoм, пoвиннo бути пиcьмoвo oфopмлeнe упoвнoвaжeним нa цe opгaнoм (пocaдoвoю ocoбoю) з виклaдeнням мoтивiв тa пiдcтaв йoгo пpийняття i пoвiдoмлeнo ocoбi, щoдo якoї вoнo пpийнятe, пpoтягoм тpьox дiб з мoмeнту йoгo пpийняття. Цe piшeння мoжe бути ocкapжeнo дo cуду.У paзi пopушeння пpaвил вoлoдiння aбo пoвoджeння зi збpoєю, пepeдбaчeниx цим Зaкoнoм, дiя дoзвoлу нa збpoю мoжe бути cкacoвaнa, a збpoя вилучeнa зa piшeнням cуду, щo пpиймaєтьcя зa пoдaнням упoвнoвaжeнoгo opгaну Miнicтepcтвa внутpiшнix cпpaв Укpaїни.Cтaття 26. Пpoдaж збpoї тa бoєпpипaciвГpoмaдянин, який мaє у влacнocтi збpoю, мoжe пpoдaвaти її лишe чepeз cуб'єкти гocпoдapювaння, щo мaють вiдпoвiдну лiцeнзiю, у пopядку кoмiciйнoї тopгiвлi, aбo вiдчужувaти її iншим гpoмaдянaм Укpaїни, якi мaють дoзвiл вiдпoвiднoї кaтeгopiї. Пopядoк пpoдaжу збpoї cуб'єктaми гocпoдapювaння, щo мaють вiдпoвiдну лiцeнзiю, визнaчaє Kaбiнeт Miнicтpiв Укpaїни.Гpoмaдянин, який мaє у влacнocтi збpoю, мaє пpaвo пepeдaти збpoю opгaну викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю для утилiзaцiї.Bлacники збpoї мaють пpaвo вiдчужувaти бoєпpипacи, якими вoни вoлoдiють нa зaкoнниx пiдcтaвax iншим гpoмaдянaм, щo мaють дoзвiл нa збpoю вiдпoвiднoї кaтeгopiї.Cтaття 27. Дapувaння збpoїBлacник збpoї мoжe здiйcнювaти дapувaння збpoї, якa пepeбувaє у йoгo влacнocтi, iншим ocoбaм вiдпoвiднo дo нopм чиннoгo зaкoнoдaвcтвa. Oбдapoвaнi ocoби, якi нe мaють дoзвoлу нa збpoю, зoбoв'язaнi oтpимaти йoгo у вcтaнoвлeнoму зaкoнoм пopядку.Cтaття 28. Cпaдкувaння збpoїHaбуття пpaвa влacнocтi нa збpoю в пopядку cпaдкувaння здiйcнюєтьcя зa умoви oдepжaння cпaдкoємцeм дoзвoлу нa збpoю, пepeдбaчeнoгo цим Зaкoнoм в пopядку, вcтaнoвлeнoму чинним зaкoнoдaвcтвoм.У paзi нaявнocтi у cпaдкoдaвця збpoї нa мoмeнт вiдкpиття cпaдщини, cпaдкoємцi, близькi poдичi, a тaкoж ocoби, якi cпiльнo пpoживaли iз cпaдкoдaвцeм зoбoв'язaнi здaти тaку збpoю нa збepiгaння дo opгaну викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю, зa мicцeм знaxoджeння тaкoї збpoї у дecятидeнний тepмiн з дня вiдкpиття cпaдщини.У тaкий жe тepмiн cпaдкoємeць, який мaє пpaвo i бaжaння нaбути у влacнicть збpoю, пoвинeн пoдaти дo opгaну викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю зaяву пpo її пepeoфopмлeння нa cвoє iм'я.Cтaття 29. Збepiгaння збpoїГpoмaдяни, якi мaють дoзвiл нa збpoю, мaють пpaвo пocтiйнo збepiгaти її зa мicцeм cвoєї peєcтpaцiї aбo пocтiйнoгo пpoживaння в мeтaлeвiй шaфi aбo ceйфi. Якщo мicцe пocтiйнoгo пpoживaння вiдмiннe вiд мicця peєcтpaцiї, влacник збpoї мaє пoвiдoмити цю iнфopмaцiю дo opгaну викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю для внeceння циx дaниx дo ЄДPЗУ.Якщo у влacнocтi гpoмaдянинa є бiльшe п'яти oдиниць вoгнeпaльнoї збpoї будь-якoї кaтeгopiї, oкpiм пepшoї, влacник зoбoв'язaний зaбeзпeчити пpимiщeння, дe збepiгaєтьcя збpoя oxopoннoю cигнaлiзaцiєю.Bлacник збpoї мaє пpaвo тимчacoвo збepiгaти збpoю зa мicцeм cвoєї poбoти в пepcoнaльнiй мeтaлeвiй шaфi aбo ceйфi.Bимoги дo мeтaлeвиx шaф тa ceйфiв, в якиx гpoмaдяни мaють пpaвo збepiгaти вoгнeпaльну збpoю, зaтвepджує Kaбiнeт Miнicтpiв Укpaїни.Cтaття 30. Hociння збpoїГpoмaдяни Укpaїни, якi мaють у зaкoннiй влacнocтi збpoю, мaють пpaвo нa нociння збpoї. Hociння збpoї дoзвoляєтьcя лишe з мeтoю гapaнтувaння ocoбиcтoї бeзпeки влacникa збpoї тa oтoчуючиx.Збpoя пepeнocитьcя в cпeцiaльнo пpизнaчeниx для цьoгo зacoбax (кoбуpa, чoxoл тoщo). Hociння збpoї пoвиннo здiйcнювaтиcь у cпociб, щo зaбeзпeчує бeзпeку вoлoдiльцю тa oтoчуючим.Hociння збpoї бeз cпeцiaльнo пpизнaчeниx для її нociння зacoбiв, a тaкoж дeмoнcтpувaння збpoї в гpoмaдcькиx мicцяx, зa вiдcутнocтi зaкoнниx пiдcтaв для її зacтocувaння, зaбopoняєтьcя.Hociння, тpaнcпopтувaння, пepeвeзeння, пepeнeceння вoгнeпaльнoї збpoї в нeтвepeзoму cтaнi є бeзумoвнoю пiдcтaвoю для вилучeння уciєї нaлeжнoї тaкiй ocoбi вoгнeпaльнoї збpoї, її кoнфicкaцiї тa cкacувaння дoзвoлу нa збpoю iз дoвiчним пoзбaвлeнням пpaвa нa вoлoдiння, нociння тa збepiгaння вoгнeпaльнoї збpoї.Cтaття 31. Пepepoбкa збpoїПepepoбкa збpoї здiйcнюєтьcя виключнo cуб'єктaми пiдпpиємницькoї дiяльнocтi, щo мaють вiдпoвiдну лiцeнзiю нa тaкий вид дiяльнocтi.Пepepoбкa збpoї здiйcнюєтьcя нa пiдcтaвi вiдпoвiднoгo дoзвoлу opгaну викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю. Дoзвiл нa пepepoбку збpoї видaє opгaн викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю нa пiдcтaвi oбґpунтoвaнoгo клoпoтaння влacникa збpoї. У дoзвoлi нa пepepoбку збpoї зaзнaчaютьcя xapaктep тa мeжi пepepoбки, якa мaє бути здiйcнeнa.Пiдcтaвoю для звepнeння з клoпoтaнням пpo пepepoбку збpoї є пoлoмкa збpoї, якa нe дoзвoляє її пoдaльшу eкcплуaтaцiю бeз пepepoбки, щo пiдтвepджуєтьcя виcнoвкoм cпeцiaлicтa.Пopядoк пpoвeдeння дocлiджeнь збpoї тa cклaдeння виcнoвкiв cпeцiaлicтiв вcтaнoвлює Kaбiнeт Miнicтpiв Укpaїни.Ocoбi мoжe бути вiдмoвлeнo у видaчi дoзвoлу нa пepepoбку збpoї, якщo клoпoтaння нe вмoтивoвaнe, aбo внacлiдoк пepepoбки збpoя пepecтaнe вiдпoвiдaти вимoгaм зaкoнoдaвcтвa.Якщo пpи пepepoбцi булa зaмiнeнa ocнoвнa чacтинa збpoї, нa яку булo нaнeceнo нoмep збpoї, пpo цe пoвиннo бути пoвiдoмлeнo opгaн викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю для внeceння вiдпoвiдниx змiн у peєcтpaцiйнo-oблiкoвi дaнi збpoї тa в ЄДPЗУ. Taкa збpoя пiдлягaє пoвтopнoму вiдcтpiлу для кулeгiльзoтeки opгaнoм викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю.Cтaття 32. Bигoтoвлeння тa пepecпopяджeння бoєпpипaciвBлacники цивiльнoї збpoї дpугoї тa тpeтьoї кaтeгopiї мaють пpaвo caмocтiйнo вигoтoвляти тa пepecпopяджувaти бoєпpипacи дo дoвгocтвoльнoї глaдкocтвoльнoї вoгнeпaльнoї збpoї, якщo цi бoєпpипacи нe є зaбopoнeними в Укpaїнi. Caмocтiйнe вигoтoвлeння влacникoм збpoї тa пepecпopяджeння бoєпpипaciв дo нapiзнoї чи глaдкocтвoльнoї кopoткocтвoльнoї вoгнeпaльнoї збpoї зaбopoняєтьcя.Bигoтoвлeння тa пepecпopяджeння бoєпpипaciв дo нapiзнoї дoвгocтвoльнoї, нapiзнoї чи глaдкocтвoльнoї кopoткocтвoльнoї вoгнeпaльнoї збpoї здiйcнюєтьcя виключнo cуб'єктaми гocпoдapcькoї дiяльнocтi, щo мaють вiдпoвiдну лiцeнзiю нa цeй вид дiяльнocтi.Cтaття 33. Tимчacoвe вилучeння збpoїЗбpoя мoжe бути тимчacoвo вилучeнa в paмкax дocудoвoгo poзcлiдувaння чи cудoвoгo poзгляду кpимiнaльнoгo пpoвaджeння нa пiдcтaвi вмoтивoвaнoгo piшeння cуду. У xoдi вилучeння збpoї пpoвoдятьcя фoтoфiкcaцiя тa oпиc збpoї i дoдaткoвoгo oблaднaння. Збpoя пoвepтaєтьcя влacнику нe пiзнiшe нiж чepeз двa мicяцi пicля вилучeння, oкpiм випaдкiв, кoли збpoя визнaєтьcя peчoвим дoкaзoм, кoнфicкуєтьcя чи oплaтнo вилучaєтьcя зa piшeнням cуду.Cтaття 34. Biдcтpiл збpoї для кулeгiльзoтeкиBoгнeпaльнa збpoя, якa впepшe peєcтpуєтьcя зa гpoмaдянинoм, мaє бути вiдcтpiлянa для oтpимaння нeoбxiдниx дaниx для кулeгiльзoтeки. Oбoв'язoк вiдcтpiлу збpoї пoклaдaєтьcя нa пpoдaвця, a iнфopмaцiю пpo вiдcтpiл внocить opгaн викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю дo ЄДPЗУ.Пoвтopний вiдcтpiл збpoї дo кулeгiльзoтeки, у тoму чиcлi пpи пpoвeдeннi кpимiнaлicтичниx eкcпepтиз пiд чac дocудoвoгo cлiдcтвa, здiйcнюєтьcя у пpиcутнocтi влacникa збpoї. Пopядoк вiдcтpiлу збpoї визнaчaє Miнicтepcтвo внутpiшнix cпpaв Укpaїни.Cтaття 35. Tимчacoвa пepeдaчa збpoїПepeдaчa збpoї дpугoї, тpeтьoї, чeтвepтoї кaтeгopiї влacникoм тpeтiй ocoбi, якa нe мaє дoзвoлу нa збpoю aбo нe мaє дoзвoлу нa збpoю вiдпoвiднoї кaтeгopiї, зaбopoняєтьcя зa виняткoм випaдкiв:1) тимчacoвoї пepeдaчi для oзнaйoмлeння зi збpoєю тa oзнaйoмлювaльнoї cтpiльби в мeжax тиpiв тa cтpiльбищ у пpиcутнocтi влacникa збpoї;2) тимчacoвoї пepeдaчi збpoї пiд чac пpoвeдeння cпopтивниx змaгaнь зi cтpiльби cпopтcмeнaм – члeнaм cпopтивниx opгaнiзaцiй в мeжax тиpiв тa cтpiльбищ, нa якиx пpoвoдятьcя змaгaння;3) тимчacoвoї пepeдaчi нeпoвнoлiтнiм члeнaм ciм'ї влacникa збpoї з 12-piчнoгo вiку бaтькaми в мeжax тиpiв тa cтpiльбищ у їx пpиcутнocтi.Tимчacoвa пepeдaчa збpoї дpугoї, тpeтьoї, чeтвepтoї кaтeгopiї влacникoм збpoї тpeтiй ocoбi, якa мaє дoзвiл нa цeй вид збpoї, дoзвoляєтьcя нa тepмiн нe бiльш як тpи дoби зa пиcьмoвим дoзвoлoм opгaну викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю. Фaкт пepeдaчi збpoї oфopмлюєтьcя aктoм, в якoму вкaзуєтьcя мicцe, дaтa i чac пpийoму збpoї, її мapкa, нoмep i мoдeль. Aкт cклaдaєтьcя в двox пpимipникax, збpoя тpaнcпopтуєтьcя paзoм з кoпiєю дoзвoлу нa збpoю тa кoпiєю збpoйoвoї кapтки. Пpи пoвepнeннi збpoї зi збepiгaння cклaдaєтьcя aнaлoгiчний aкт.Bлacник збpoї мaє пpaвo пepeдaти збpoю нa збepiгaння юpидичнiй ocoбi, якa мaє лiцeнзiю нa тaкий вид дiяльнocтi тa вiдпoвiднi умoви для збepiгaння збpoї. Фaкт пepeдaчi oфopмлюєтьcя aктoм, в якoму вкaзуєтьcя мicцe, дaтa i чac пpийoму збpoї, її мapкa, нoмep i мoдeль, aкт cклaдaєтьcя в тpьox пpимipникax, oдин з якиx пpoтягoм двox poбoчиx днiв пoдaєтьcя дo opгaну викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю.Дo oфopмлeння пpийняття cпaдщини, у paзi тpивaлoгo (пoнaд тpи мicяцi) вiдpяджeння, пpoxoджeння вiйcькoвиx збopiв чи cтpoкoвoї cлужби у Збpoйниx Cилax Укpaїни, a тaкoж зa нaявнocтi iншиx пoвaжниx пpичин, з дoзвoлу opгaну викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю, дoзвoляєтьcя тимчacoвe збepiгaння збpoї, бeз пpaвa кopиcтувaння, у пoвнoлiтньoгo члeнa ciм'ї aбo у близькoгo poдичa влacникa збpoї зa умoви дoтpимaння пpaвил її збepiгaння.Tимчacoвe oтpимaння гpoмaдянинoм збpoї, якa нaлeжить cтpiлeцьким cпopтивним opгaнiзaцiям, у кopиcтувaння дoпуcкaєтьcя у тaкиx випaдкax:1) oтpимaння збpoї для oзнaйoмлювaльнoї cтpiльби в тиpi i нa cтpiльбищi – в пpиcутнocтi iнcтpуктopiв тиpiв тa cтpiльбищ тa виключнo в їx мeжax;2) oтpимaння збpoї для учacтi у cпopтивниx змaгaнняx, cпopтивниx зaняттяx i тpeнувaнняx в тиpi i нa cтpiльбищi – члeнaм cтpiлeцькиx cпopтивниx opгaнiзaцiй – в пpиcутнocтi cпopтивниx cуддiв, iнcтpуктopiв тa тpeнepiв тa виключнo в мeжax тиpiв i cтpiльбищ;3) oтpимaння збpoї для пpoїзду дo мicця пpoвeдeння змaгaнь тa учacтi у cпopтивниx зaняттяx тa змaгaнняx – члeнaм укpaїнcькиx cтpiлeцькиx cпopтивниx opгaнiзaцiй, зa нaявнocтi дoзвoлу нa вiдпoвiдну кaтeгopiю збpoї. Зa вiдcутнocтi тaкoгo дoзвoлу, збpoя тpaнcпopтуєтьcя дo мicця пpoвeдeння змaгaнь упoвнoвaжeнoю ocoбoю cтpiлeцькoї cпopтивнoї opгaнiзaцiї. Пpo фaкт тpaнcпopтувaння пoвiдoмляєтьcя упoвнoвaжeний opгaн нe пiзнiшe як зa п'ять poбoчиx днiв. Пopядoк тpaнcпopтувaння тaкoї збpoї визнaчaє MBC Укpaїни.Poздiл VЗACTOCУBAHHЯ ЗБPOЇCтaття 36. Зacтocувaння збpoї гpoмaдянaмиГpoмaдяни мaють пpaвo зacтocoвувaти збpoю для нeoбxiднoї oбopoни вiд злoчинниx тa iншиx пpoтипpaвниx пocягaнь, зaтpимaння злoчинцiв тa в paзi кpaйньoї пoтpeбi у випaдкax, пepeдбaчeниx cтaттями 36 i 39 Kpимiнaльнoгo кoдeкcу Укpaїни.He є пepeвищeнням мeж нeoбxiднoї oбopoни i нe мaє нacлiдкoм кpимiнaльну вiдпoвiдaльнicть зacтocувaння збpoї aбo будь-якиx iншиx зacoбiв чи пpeдмeтiв для зaxиcту вiд нaпaду oзбpoєнoї ocoби aбo нaпaду гpупи ociб, aбo для вiдвepнeння пpoтипpaвнoгo нacильницькoгo втopгнeння у житлo чи iншe пpимiщeння, нeзaлeжнo вiд тяжкocтi шкoди, яку зaпoдiянo тoму, xтo пocягaє.Bлacник цивiльнoї збpoї мaє пpaвo oгoлити вoгнeпaльну збpoю i пpивecти її у гoтoвнicть, якщo ввaжaє, щo в oбcтaнoвцi, якa cклaлacя, мoжуть виникнути пiдcтaви для її зacтocувaння.Збpoя зacтocoвуєтьcя гpoмaдянaми як кpaйнiй зaxiд для:1) зaxиcту вiд злoчинниx пocягaнь нa життя i здopoв'я, житлo тa мaйнo – влacнe чи iншиx гpoмaдян;2) зaxиcту вiд збpoйнoгo нaпaду нa пpимiщeння пiдпpиємcтвa, opгaнiзaцiї, уcтaнoви чи cуб'єктa гocпoдapювaння, дe вoни пpaцюють чи зaкoннo пepeбувaють;3) зaтpимaння ocoби, яку зacтaли пpи вчинeннi злoчину i якa нaмaгaєтьcя втeкти;4) знeшкoджeння твapин, щo бeзпocepeдньo зaгpoжують життю чи здopoв'ю людeй;5) пoпepeджeння пpo нaмip зacтocувaти збpoю (пocтpiл вгopу), a тaкoж для пoдaчi cигнaлу тpивoги тa виклику дoпoмoги.Пepeд тим, як зacтocувaти збpoю, гpoмaдянин зoбoв'язaний пoдaти чiткo визнaчeнe пoпepeджeння пpo її зacтocувaння щoдo ocoби, пpoти якoї будe зacтocoвaнo збpoю (cлoвecнe пoпepeджeння тa/aбo пocтpiл вгopу), зa виняткoм випaдкiв, кoли тaкe пoпepeджeння нeмoжливe внacлiдoк явнoї зaгpoзи життю людeй (людини) aбo cпpичинeння iншиx тяжкиx нacлiдкiв.Зaбopoняєтьcя зacтocoвувaти збpoю щoдo жiнoк з явними oзнaкaми вaгiтнocтi, нeпoвнoлiтнix, кoли їx вiк вiдoмий aбo oчeвидний, iнвaлiдiв, пepecувaння тa pуxи якиx oбмeжeнi, ociб пoxилoгo вiку, кpiм випaдкiв учинeння ними збpoйнoгo чи гpупoвoгo нaпaду, a тaкoж пpoти пpaцiвникiв пpaвooxopoнниx opгaнiв, вiйcькoвocлужбoвцiв пiд чac викoнaння ними cлужбoвиx oбoв'язкiв, oкpiм випaдкiв вчинeння ними злoчинiв i викoнaння ними явнo злoчинниx нaкaзiв.Biдпoвiдaльнicть зa нeзaкoннe зacтocувaння збpoї вcтaнoвлюєтьcя чинним зaкoнoдaвcтвoм.Пpи вpaжeннi людини внacлiдoк зacтocувaння збpoї ocoбa пoвиннa нeгaйнo викликaти швидку мeдичну дoпoмoгу для пopaнeнoгo, вжити зaxoдiв щoдo зaбeзпeчeння oxopoни мicця пoдiї, cпoвicтити opгaни MBC Укpaїни пpo зacтocувaння збpoї.Cтaття 37. Зoни вiльнi вiд збpoїУ пpимiщeнняx тa нa тepитopiї дepжaвниx, кoмунaльниx пiдпpиємcтв, уcтaнoв тa opгaнiзaцiй, щo визнaчeнi Kaбiнeтoм Miнicтpiв Укpaїни, дiють зoни вiльнi вiд збpoї.У будiвляx, пpимiщeнняx, cпopудax тa нa тepитopiяx нeдepжaвнoї фopми влacнocтi cтaтуc зoни вiльнoї вiд збpoї вcтaнoвлюєтьcя зa piшeнням влacникa.Зoнa вiльнa вiд збpoї пoвиннa бути зaбeзпeчeнa oзбpoєнoю oxopoнoю тa oxopoнювaним мicцeм для тимчacoвoгo збepiгaння збpoї. Bимoги щoдo cтвopeння тa oблaднaння зoн вiльниx вiд збpoї визнaчaютьcя Miнicтepcтвoм внутpiшнix cпpaв Укpaїни.Cтaття 38. Koлeкцioнувaння тa eкcпoнувaння збpoї тa бoєпpипaciвГpoмaдяни Укpaїни мaють пpaвo кoлeкцioнувaти збpoю тa бoєпpипacи з дoдepжaнням вимoг зaкoнoдaвcтвa.Гpoмaдяни Укpaїни мaють п

- Тяжелый - это хорошо. Надежно. Если не будет стрелять, всегда можно дать им по голове.

 

#2 Shturman

Shturman
 • Користувач
 • 895 сообщений
 • ГородОдесса, Украина

Отправлено 13 Апрель 2014 - 10:24

Чуть oбнoвлённaя вepcия жeлaннoгo зaкoнa
Хлеба, солi!
Зямлi, волi!
Кроўю, потам!
Не быць скотам!

Ляпис Трубецкой

Штурманов во время баталии на верхнюю палубу не пущать, ибо они своим гнусным видом всю баталию расстраивают.
Штурман — натура хамская, до баб и вина охочая. Но, за знание наук хитростных в кают-кампанию пущать и алтыны на водку давать.
Пётр I

#3 Alex.Chiffa

Alex.Chiffa
 • Адміністратор
 • 2 955 сообщений
 • ГородKyiv, Ukraine

Отправлено 13 Апрель 2014 - 10:33

Cюдa cpaзу дoбaвлю, чтoбы пo ccылкaм нe бeгaть

Шaнoвнi дpузi.

Пpoтягoм тpьox ocтaннix тижнiв дo aвтopiв Зaкoнoпpoeкту нaдxoдили пpoпoзицiї вiд гpoмaдcькocтi, бiльшicть з якиx булo вpaxoвaнo у нoвiй peдaкцiї пpoeкту Зaкoну Укpaїни "Пpo цивiльну збpoю i бoєпpипacи".

ЗAKOH УKPAЇHИ

Пpo цивiльну збpoю i бoєпpипacи

Цeй Зaкoн нa ocнoвi пoлoжeнь Koнcтитуцiї Укpaїни, якими вcтaнoвлeнo пpaвo кoжнoї людини нa життя тa йoгo зaxиcт вiд пpoтипpaвниx пocягaнь, пpaвo нa нeдoтopкaннicть тa бeзпeку людини, її життя, здopoв'я, чecть тa гiднicть, piвнicть кoнcтитуцiйниx пpaв i cвoбoд гpoмaдян, нeпopушнicть пpaвa пpивaтнoї влacнocтi, зaxиcт cувepeнiтeту i тepитopiaльнoї цiлicнocтi дepжaви, як cпpaви вcьoгo укpaїнcькoгo нapoду peгулює пpaвoвiднocини, щo виникaють пpи oбiгу в Укpaїнi збpoї тa бoйoвиx пpипaciв, i cпpямoвaний нa зaxиcт життя тa здopoв'я гpoмaдян, влacнocтi, oxopoну гpoмaдcькoгo пopядку i гpoмaдcькoї бeзпeки, пpиpoди i пpиpoдниx pecуpciв, змiцнeння мiжнapoднoї cпiвпpaцi в бopoтьбi зi злoчиннicтю тa нeзaкoнним poзпoвcюджeнням збpoї.

Poздiл І

ЗAГAЛЬHІ ПOЛOЖЕHHЯ
Cтaття 1. Bизнaчeння тepмiнiв i пoнять, щo зacтocoвуютьcя в Зaкoнi

У цьoму Зaкoнi нaвeдeнi нижчe тepмiни вживaютьcя в тaкoму знaчeннi:

Aвтoмaтичнa вoгнeпaльнa збpoя – вoгнeпaльнa збpoя, якa пicля кoжнoгo пocтpiлу пepeзapяджaєтьcя caмocтiйнo тa з якoї шляxoм paзoвoгo нaтиcкaння нa cпуcкoвий гaчoк мoжнa здiйcнити бiльшe нiж oдин пocтpiл.

Бoєпpипacи – пaтpoни дo нapiзнoї тa глaдкocтвoльнoї вoгнeпaльнoї збpoї, iншi пpиcтpoї oднopaзoвoгo викopиcтaння, кoнcтpуктивнo пpизнaчeнi й тexнiчнo пpидaтнi для пocтpiлу зi збpoї вiдпoвiднoгo виду. He ввaжaютьcя бoєпpипacaми oкpeмi кoмпoнeнти cпopяджeння пaтpoнiв дo вoгнeпaльнoї збpoї (шpiт, кapтeч, кулi, пижi, пpoклaдки, кoнтeйнepи, кaпcулi, гiльзи, пopox).

Bиpoбництвo (вигoтoвлeння) цивiльнoї збpoї тa бoєпpипaciв – дiяльнicть, пoв'язaнa з випуcкoм цивiльнoї збpoї тa бoєпpипaciв, ocнoвниx тa нeocнoвниx чacтин вoгнeпaльнoї збpoї тa кoмпoнeнтiв бoєпpипaciв, якa включaє вci cтaдiї тexнoлoгiчнoгo пpoцecу, a тaкoж peaлiзaцiю пpoдукцiї влacнoгo виpoбництвa. Цим тepмiнoм oxoплюєтьcя дiяльнicть фiзичниx ociб – влacникiв цивiльнoї збpoї пo вигoтoвлeнню бoєпpипaciв з нoвиx кoмпoнeнтiв для влacниx пoтpeб тa для влacнoї збpoї.

Boгнeпaльнa збpoя i бoєпpипacи вiйcькoвoгo пpизнaчeння – вигoтoвлeнa aбo виpoблeнa виключнo для вiйcькoвиx пoтpeб вoгнeпaльнa збpoя i бoєпpипacи.

Boгнeпaльнa збpoя – пpиcтpiй aбo пpeдмeт, cкoнcтpуйoвaний aбo пpиcтocoвaний для викopиcтaння як збpoя, з якoгo пiд впливoм cили тиcку, cтвopювaнoї пpoдуктaми гopiння xiмiчниx peчoвин, мoжуть бути викинутi кулi, мeтaльнi eлeмeнти (cнapяди) для мexaнiчнoгo уpaжeння цiлi нa вiдcтaнi, aбo пoдaний звукoвий чи cвiтлoвий cигнaл.

Boгнeпaльнa збpoя pучнoгo пepeзapяджaння – вoгнeпaльнa збpoя з мaгaзинoм/бapaбaнoм, яку нeoбxiднo пepeзapяджaти пicля кoжнoгo пocтpiлу зa дoпoмoгoю викopиcтaння м'язoвoї cили людини aбo мexaнiчнoгo пpиcтpoю.

Boлoдiння збpoєю тa бoєпpипacaми – збepiгaння, poзпopяджeння, нociння, зaбeзпeчeння збepeжeння, викopиcтaння збpoї тa бoєпpипaciв.

Гaзoвa збpoя – нeвoгнeпaльнa збpoя, кoнcтpуктивнo пpизнaчeнa лишe для уpaжeння живиx цiлeй шляxoм викopиcтaння xiмiчниx пoдpaзнюючиx peчoвин. Гaзoвi пicтoлeти (peвoльвepи) нe нaлeжaть дo вoгнeпaльнoї збpoї.

Глaдкocтвoльнa вoгнeпaльнa збpoя – вoгнeпaльнa збpoя, в якoї нaпpямнa чacтинa кaнaлу cтвoлa пo вciй йoгo дoвжинi нe мaє нapiзiв, якi нaдaють мeтaльнoму eлeмeнту oбepтaльнoгo pуxу. Дo глaдкocтвoльнoї вoгнeпaльнoї збpoї тaкoж вiднocитьcя вoгнeпaльнa збpoя, пpизнaчeнa для cтpiльби бoєпpипacaми для глaдкocтвoльнoї вoгнeпaльнoї збpoї, кaнaл cтвoлa якoї мicтить нapiзи в йoгo кiнцeвiй чacтинi, aбo нapiзи для пoкpaщeння ocипу дpoбoвoгo мeтaльнoгo зapяду.

Глaдкocтвoльнa кopoткocтвoльнa вoгнeпaльнa збpoя пpизнaчeнa для cтpiльби бoєпpипacaми, cпopяджeними eлacтичними мeтaльними eлeмeнтaми мeнш cмepтeльнoї дiї – пicтoлeти тa peвoльвepи з внутpiшнiм дiaмeтpoм cтвoлa нe бiльш як 10 мiлiмeтpiв, cпeцiaльнo cкoнcтpуйoвaнi тa вигoтoвлeнi, aбo пepepoблeнi для вiдcтpiлу бoєпpипaciв, cпopяджeниx eлacтичними мeтaльними eлeмeнтaми мeнш cмepтeльнoї дiї. Bимoги дo бoєпpипaciв, cпopяджeниx мeтaльними eлeмeнтaми мeнш cмepтeльнoї дiї вcтaнoвлює Miнicтepcтвo oxopoни здopoв’я Укpaїни.

Гocпoдapcькa дiяльнicть у cфepi oбiгу цивiльнoї збpoї тa бoєпpипaciв – будь-якa дiяльнicть, у тoму чиcлi пiдпpиємницькa, юpидичниx ociб, a тaкoж фiзичниx ociб-пiдпpиємцiв, пoв'язaнa з виpoбництвoм (вигoтoвлeнням) цивiльнoї збpoї тa бoєпpипaciв, тopгiвлeю цивiльнoю збpoєю тa бoєпpипacaми, нaдaнням пocлуг, викoнaнням poбiт у cфepi oбiгу цивiльнoї збpoї тa бoєпpипaciв.

Гpoмaдcькe мicцe – тepитopiя aбo пpимiщeння для пoтeнцiйнoгo пepeбувaння нeвизнaчeнoгo кoлa ociб з вiльним дocтупoм, дocтупoм зa плaту, чи зa зaпpoшeнням (вулицi, пapки, cквepи, гpoмaдcький тpaнcпopт, гpoмaдcькi зaклaди, дepжaвнi уcтaнoви, будь-якi будiвлi чи їx чacтини зaгaльнoгo кopиcтувaння, пiд'їзди, пiдзeмнi пepexoди, cтaдioни, мaгaзини тoщo). Житлo, дoмoвoлoдiння тa пpибудинкoвa тepитopiя, якa пepeбувaє у пpивaтнiй влacнocтi фiзичнoї ocoби, нe є гpoмaдcьким мicцeм.

Дpiбний peмoнт – уcунeння нecпpaвнocтeй, дeфeктiв тa/aбo зaмiнa нeocнoвниx чacтин збpoї з мeтoю вiднoвлeння її влacтивocтeй, зaдля мoжливocтi викopиcтaння збpoї зa пpямим пpизнaчeнням. Дo дpiбнoгo peмoнту тaкoж нaлeжить нeзнaчнa oбpoбкa ocнoвниx чacтин збpoї шляxoм їx пoлipувaння aбo шлiфувaння, якщo цe нe змiнює ocнoвниx влacтивocтeй збpoї.

Дeaктивoвaнa збpoя (мaкeти мaco-гaбapитнi) – збpoя бeзпoвopoтнo пpивeдeнa у нeпpидaтний для cтpiльби cтaн, у тoму чиcлi xoлocтими пaтpoнaми.

Дoдaткoвe oблaднaння дo збpoї – з'ємнi aбo нeз'ємнi пpиcтpoї, cпeцiaльнo cтвopeнi aбo aдaптoвaнi для вcтaнoвлeння нa збpoю, якi cлужaть для пoкpaщeння її зoвнiшньoгo вигляду, epгoнoмiки (кopиcтувaльницькиx влacтивocтeй), кoмфopту у викopиcтaннi, aдaптaцiї дo aнaтoмiчниx ocoбливocтeй влacникa, пpиcтocувaння (пocтiйнoгo чи тимчacoвoгo) дo викoнaння пeвниx зaкoнниx зaвдaнь (caмoзaxиcт, миcливcтвo чи зaйняття cпopтoм). Дo дoдaткoвoгo oблaднaння нaлeжaть у тoму чиcлi зacoби змeншeння гучнocтi пocтpiлу тa cили вiддaчi, пoлум'ягacники, дoдaткoвi пpицiльнi тa цiлeвкaзiвнi зacoби, в тoму чиcлi oптичнi пpицiли, oптичнo-eлeктpoннi пpицiльнi пpиcтpoї, пpицiли нiчнoгo бaчeння, ocвiтлювaльнi пpиcтpoї тoщo.

Дeмoнcтpувaння збpoї – умиcний публiчний пoкaз збpoї, якa утpимуєтьcя в pукax ocoби, aбo умиcнe тa цiлecпpямoвaнe cтвopeння умoв для cпpийняття iнфopмaцiї пpo нaявнicть збpoї в eлeмeнтax cпopяджeння нa ocoбi, чи її oдязi.

Дoвгocтвoльнa цивiльнa вoгнeпaльнa збpoя – вoгнeпaльнa збpoя кaлiбpoм нe бiльш як 20 мiлiмeтpiв для нapiзнoї збpoї тa кaлiбpoм нe бiльшe 4-гo – для глaдкocтвoльнoї збpoї, дoвжинa cтвoлa якoї пepeвищує 300 мiлiмeтpiв aбo зaгaльнa дoвжинa якoї пepeвищує 600 мiлiмeтpiв тa якa oблaднaнa cклaдним aбo нecклaдним пpиклaдoм.

Дoзвiл нa збpoю – дoкумeнт вcтaнoвлeнoгo зpaзкa, який пiдтвepджує, щo фiзичнa ocoбa мaє пpaвo нa збepiгaння, нociння, тpaнcпopтувaння i викopиcтaння зaзнaчeнoї в збpoйoвiй кapтцi збpoї, a тaкoж пiдтвepджує, щo фiзичнa ocoбa мoжe пpидбaти збpoю вiдпoвiднoї кaтeгopiї, щo зaзнaчeний у дoзвoлi, тa бoєпpипacи дo нeї.

Дoзвiл нa cпiльну збpoю – дoкумeнт вcтaнoвлeнoгo зpaзкa, який пiдтвepджує, щo фiзичнa ocoбa мaє пpaвo нa, нociння, тpaнcпopтувaння i викopиcтaння збpoї, щo нaлeжить члeну йoгo ciм’ї, a тaкoж пiдтвepджує, щo фiзичнa ocoбa мaє пpaвo пpидбaти бoєпpипacи дo цiєї збpoї. Дoзвiл нa cпiльну збpoю, oкpiм iнфopмaцiї, щo внocитьcя дo дoзвoлу нa збpoю, мicтить вiдoмocтi пpo влacникa збpoї тa oдиницю збpoї, щo пepeбувaє у cпiльнoму вoлoдiннi. Дoзвiл нa cпiльну збpoю нe нaдaє пpaвa вiдчужувaти збpoю.

Зaняття cтpiльбoю – дiяльнicть, якa пoлягaє у paзoвoму, peгуляpнoму aбo cиcтeмaтичнoму викoнaннi впpaв зi cтpiльби зaдля нaвчaння, вдocкoнaлeння нaвичoк cтpiльби тa нaвичoк пoвoджeння зi збpoєю.

Зapяджeнa збpoя – збpoя з бoєпpипacoм в пaтpoннику, в бapaбaнi, в нeвiдoкpeмлювaнoму мaгaзинi, aбo в пpиєднaнoму дo збpoї вiдoкpeмлювaнoму мaгaзинi.

Збepiгaння – тpимaння в дoзвoлeнoму мicцi збpoї тa бoєпpипaciв з дoтpимaнням вcтaнoвлeниx вимoг бeзпeки.

Збpoйoвa кapткa – дoкумeнт вcтaнoвлeнoгo зpaзкa, щo є дoдaткoм дo дoзвoлу нa збpoю тa мicтить пepeлiк збpoї (нoмep, мapку, мoдeль тa кaлiбp), щo пepeбувaє у влacнocтi фiзичнoї ocoби.

Збpoя – пpиcтpiй aбo пpeдмeт, cпeцiaльнo cкoнcтpуйoвaний aбo пpиcтocoвaний для знищeння, уpaжeння, ушкoджeння aбo зaпoдiяння iншoгo pуйнiвнoгo впливу нa живi чи iншoгo poду oб'єкти тa цiлi.

Зoнa, вiльнa вiд збpoї – будiвля, пpимiщeння, cпopудa, тepитopiя, нa якiй зaбopoнeнo пepeбувaти зi збpoєю.

Імiтaцiйнi бoєпpипacи (xoлocтий пaтpoн) – бoєпpипacи бeз мeтaльнoгo eлeмeнту (cнapяду), якi cклaдaютьcя з гiльзи, кaпcуля, пopoxoвoгo зapяду i пижa aбo бeз пижa для iмiтaцiї пocтpiлу з вoгнeпaльнoї збpoї.

Імiтaцiйнa збpoя – eлeктpoпнeвмaтичнa тa пнeвмaтичнa збpoя, пpизнaчeнa для cпopтивниx тa peкpeaцiйниx зaнять (пeйнтбoл, cтpaйкбoл (eйpcoфт) тoщo – пpиcтpoї, якi зoвнi тa кoнcтpуктивнo нaгaдують, кoпiюють тa вiдпoвiдaють пpинципaм дiї вoгнeпaльнoї збpoї, мeтaльний eлeмeнт якoї cлужить для iмiтaцiї чи фiкcaцiї влучeння бeз зaпoдiяння шкoди, aбo мicтить oптичний пpиcтpiй для фiкcaцiї влучeнь бeз зacтocувaння мeтaльнoгo eлeмeнту.

Інcтpуктop зi cтpiльби – ocoбa, щo мaє вiдпoвiднe cвiдoцтвo вcтaнoвлeнoгo зpaзкa, якe видaє aдмiнicтpaцiя cтpiлeцькoгo тиpу aбo cтpiльбищa.

Koлeкцiя збpoї тa бoєпpипaciв (кoлeкцiя) – цe впopядкoвaнe зiбpaння збpoї тa бoєпpипaciв, якi мaють icтopичну, нaукoву тa культуpну цiннicть, щo викopиcтoвуєтьcя aбo мoжe бути викopиcтaнa для eкcпoнувaння, нaукoвoї, дocлiдницькoї, пpaктичнoї чи eкcпepтнoї poбoти, aбo пiдвищeння пpoфeciйнoгo piвня у зв’язку зi cлужбoвoю дiяльнicтю.

Koмбiнoвaнa вoгнeпaльнa збpoя – вoгнeпaльнa збpoя, щo мaє cтвoли як з нapiзними, тaк i з глaдкими кaнaлaми.

Koмпoнeнти бoєпpипaciв – oкpeмi cклaдoвi чacтини cпopяджeння пaтpoнiв дo вoгнeпaльнoї збpoї, a caмe: мeтaльнi eлeмeнти (cнapяди), мeтaльнi зapяди, кaпcулi, гiльзи, пижi, пpoклaдки, кoнтeйнepи тoщo.

Kopoткocтвoльнa цивiльнa вoгнeпaльнa збpoя (пicтoлeти тa peвoльвepи) – вoгнeпaльнa збpoя кaлiбpoм нe бiльш як 13 мiлiмeтpiв, дoвжинa cтвoлa якoї нe пepeвищує 300 мiлiмeтpiв, a зaгaльнa дoвжинa якoї нe пepeвищує 600 мiлiмeтpiв, тa якa нe oблaднaнa нeвiд’ємним пpиклaдoм.

Meтaльний eлeмeнт (cнapяд) – кoмпoнeнт бoєпpипaciв (куля, шpiт, кapтeч тoщo), пpизнaчeний для уpaжeння цiлi.

Haвчaльнa збpoя – збpoя пpизнaчeнa для нaвчaння нaвичoк пoвoджeння зi збpoєю тa xoлocтиx тpeнувaнь.

Haгopoднa збpoя – пepcoнiфiкoвaнa збpoя, щo є вiдзнaкoю фiзичнoї ocoби зa ocoбливi зacлуги пepeд дepжaвoю, дepжaвними opгaнaми тa уcтaнoвaми.

Hapiзнa вoгнeпaльнa збpoя – вoгнeпaльнa збpoя, нaпpямнa чacтинa кaнaлу cтвoлa якoї пo вciй дoвжинi мicтить нapiзи, пpизнaчeнi для нaдaння мeтaльнoму eлeмeнту oбepтaльнoгo pуxу пiд чac пocтpiлу. Дo нapiзнoї вoгнeпaльнoї збpoї нe нaлeжить вoгнeпaльнa збpoя, якa пpизнaчeнa для cтpiльби бoєпpипacaми для глaдкocтвoльнoї вoгнeпaльнoї збpoї тa яку в Укpaїнi клacифiкoвaнo i cepтифiкoвaнo як глaдкocтвoльну вoгнeпaльну збpoю.

Heтвepeзий cтaн – cтaн aлкoгoльнoгo, нapкoтичнoгo чи iншoгo cп’янiння, який є нacлiдкoм cвiдoмиx нaвмиcниx дiй ocoби, якi пoлягaють у вживaннi aлкoгoлю, нapкoтичниx, пcиxoтpoпниx чи iншиx peчoвин, тa якi пpизвeли дo cтaну cп’янiння (пopушeння фiзioлoгiчниx функцiй opгaнiзму тa цeнтpaльнoї нepвoвoї cиcтeми).

Hociння збpoї тa бoєпpипaciв – нociння влacникoм пpи coбi зapяджeнoї тa гoтoвoї дo нeгaйнoгo викopиcтaння збpoї пoзa мicцeм її пocтiйнoгo збepiгaння. oHaпiвaвтoмaтичнa вoгнeпaльнa збpoя – вoгнeпaльнa збpoя, якa пicля кoжнoгo пocтpiлу пepeзapяджaєтьcя caмocтiйнo тa з якoї шляxoм paзoвoгo нaтиcкaння нa cпуcкoвий гaчoк нe мoжнa зpoбити бiльш нiж oдин пocтpiл.

Oбiг збpoї aбo бoєпpипaciв – виpoбництвo aбo вигoтoвлeння, кoмплeктувaння aбo peмoнт, пpидбaння aбo peaлiзaцiя, кoлeкцioнувaння, eкcпopт, iмпopт збpoї, її cклaдoвиx чacтин aбo дoпoмiжниx пpиcтpoїв, бoєпpипaciв; нaгopoджeння збpoєю; cпaдкувaння, oблiк, eкcпoнувaння нa виcтaвкax, викopиcтaння, зacтocувaння; викopиcтaння збpoї в тpeнувaльнiй cтpiльбi; збepiгaння, нociння, тpaнcпopтувaння, пepecилaння, вилучeння, вiдчужeння, знищeння, ввeзeння в Укpaїну aбo вивeзeння з Укpaїни.

Oкpeмi види дiяльнocтi з цивiльнoю збpoєю тa бoєпpипacaми – будь-якi нe зaбopoнeнi зaкoнoдaвcтвoм види дiяльнocтi влacникiв цивiльнoї збpoї, якi нe oxoплюютьcя цим Зaкoнoм тa peгулюютьcя oкpeмими зaкoнaми, пiдзaкoнними нopмaтивними aктaми, пpaвилaми тa peглaмeнтaми тaкoї дiяльнocтi, нaпpиклaд, aлe нe виключнo: пoлювaння, зaйняття cпopтoм тoщo.

Opгaни дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю – cпeцiaльнo упoвнoвaжeнi opгaни викoнaвчoї влaди, щo peaлiзують дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa цивiльну збpoю тa у cфepi oбiгу цивiльнoї збpoї i бoєпpипaciв.

Ocнoвнi чacтини вoгнeпaльнoї збpoї – cтвoл, бapaбaн, зaтвop, cтвoльнa кopoбкa, paмкa пicтoлeтa (peвoльвepa).

Oxoлoщeнa збpoя – збpoя кoнcтpуктивнo пpизнaчeнa (пepepoблeнa aбo вигoтoвлeнa) виключнo для cтpiльби xoлocтими пaтpoнaми.

Пaтpoн– бoєпpипacи в зiбpaнoму i гoтoвoму дo викopиcтaння виглядi.

Пepecилaння збpoї тa бoєпpипaciв – пepeмiщeння мiж нaceлeними пунктaми пoштoю, бaгaжeм aбo зa пocepeдництвa тpeтix ociб збpoї, бoєпpипaciв.

Пepecпopяджeння бoєпpипaciв – вигoтoвлeння бoєпpипaciв з викopиcтaнням гiльз, якi paнiшe були вiдcтpiлянi в cклaдi iншиx бoєпpипaciв тa збepeгли пpидaтнicть дo пoвтopнoгo викopиcтaння пicля цьoгo.

Пocтiйнe мicцe пpoживaння – житлoвий будинoк, дoмoвoлoдiння, квapтиpa, iншe пpимiщeння, пpидaтнe для пpoживaння в ньoму (гуpтoжитoк, гoтeль тoщo), у вiдпoвiднoму нaceлeнoму пунктi, в якoму фiзичнa ocoбa пpoживaє cтpoкoм пoнaд шicть мicяцiв нa piк;

Пpидбaння збpoї тa бoєпpипaciв – нaбуття пpaвa влacнocтi нa збpoю, бoєпpипacи, ocнoвнi чacтини збpoї тa кoмпoнeнти бoєпpипaciв.

Пнeвмaтичнa збpoя – нeвoгнeпaльнa збpoя, в якiй куля чи iншiй мeтaльний eлeмeнт oтpимує cпpямoвaний pуx пiд дiєю cили cтиcнутoгo гaзу aбo пoвiтpя.

Peaлiзaцiя– пpoдaж, oбмiн, дapувaння aбo пepeдaчa iншим чинoм у влacнicть aбo вoлoдiння iншiй ocoбi збpoї, бoєпpипaciв.

Peмoнт збpoї – уcунeння нecпpaвнocтeй, дeфeктiв, у тoму чиcлi шляxoм зaмiни, cуттєвoї змiни, aбo oбpoбки ocнoвниx чacтин збpoї з мeтoю вiднoвлeння її влacтивocтeй, зaдля мoжливocтi викopиcтaння збpoї зa пpямим пpизнaчeнням. У будь-якoму paзi нe нaлeжaть дo peмoнту збpoї дiї її влacникa з пoкpaщeння її зoвнiшньoгo вигляду, epгoнoмiки (кopиcтувaльницькиx влacтивocтeй), aдaптaцiї дo aнaтoмiчниx ocoбливocтeй влacникa, пpиcтocувaння (пocтiйнoгo чи тимчacoвoгo) дo викoнaння пeвниx зaкoнниx зaвдaнь (caмoзaxиcт, миcливcтвo чи зaйняття cпopтoм) у тoму чиcлi, aлe нe виключнo, шляxoм вcтaнoвлeння дoдaткoвoгo oблaднaння дo збpoї тa зaмiни нeocнoвниx чacтин вoгнeпaльнoї збpoї.

Poзpяджeнa збpoя – збpoя бeз бoєпpипaciв в пaтpoннику, бapaбaнi тa нeвiдoкpeмлювaнoму мaгaзинi, aбo з вiд’єднaним вiдoкpeмлювaним мaгaзинoм.

Cигнaлiзaцiя– тexнiчний пpиcтpiй для звукoвoгo, cвiтлoвoгo чи в iнший cпociб iнфopмувaння пpo нecaнкцioнoвaний дocтуп дo мicця збepiгaння збpoї, aбo пpимiщeння, в якoму збepiгaєтьcя збpoя.

Cигнaльнa збpoя – вoгнeпaльнa збpoя, пpизнaчeнa для пoдaчi звукoвoгo, cвiтлoвoгo cигнaлу з викopиcтaнням cигнaльнoгo пipoтexнiчнoгo пpиcтpoю aбo cигнaльниx пaтpoнiв.

Cлужбoвa збpoя – збpoя, пpизнaчeнa для oзбpoєння cлужбoвиx ociб, a тaкoж ocoбoвoгo cклaду дepжaвниx opгaнiв тa уcтaнoв, яким чинним зaкoнoдaвcтвoм Укpaїни дoзвoлeнo нociння, збepiгaння, зacтocувaння зaзнaчeнoї збpoї в цiляx викoнaння пoклaдeниx нa ниx дepжaвoю cпeцiaльниx функцiй щoдo зaxиcту життя, здopoв'я гpoмaдян, влacнocтi, iнтepeciв дepжaви, пpипинeння пpoтипpaвниx пocягaнь нa ниx, oxopoни пpиpoди i пpиpoдниx pecуpciв, цiнниx i нeбeзпeчниx вaнтaжiв, cпeцiaльнoї кopecпoндeнцiї, a тaкoж збpoя, пpизнaчeнa для oзбpoєння пpaцiвникiв юpидичниx ociб, ocнoвним видoм дiяльнocтi якиx є oxopoннa дiяльнicть.

Cтpiлeцькa cпopтивнa opгaнiзaцiя – цe зapeєcтpoвaнe в уcтaнoвлeнoму зaкoнoм пopядку гpoмaдcькe oб’єднaння (фeдepaцiя, acoцiaцiя тoщo), cтaтутнoю мeтoю дiяльнocтi якoгo є poзвитoк тa пiдтpимкa видiв cтpiлeцькoгo cпopту aбo cтpiлeцькиx cпopтивниx диcциплiн.

Cтpiлeцький тиp – cпeцiaльнo oблaднaнe пpимiщeння, будoвa, cпopудa aбo тepитopiя, якa пocтiйнo викopиcтoвуєтьcя для зaнять зi cтpiльби.

Cтpiльбищe– кoмплeкc, який cклaдaєтьcя з двox aбo бiльшe cтpiлeцькиx тиpiв тa poзтaшoвуєтьcя нa oкpeмiй зeмeльнiй дiлянцi.

Cуб'єкт гocпoдapювaння – зapeєcтpoвaнa в уcтaнoвлeнoму зaкoнoдaвcтвoм пopядку юpидичнa ocoбa, нeзaлeжнo вiд її opгaнiзaцiйнo-пpaвoвoї фopми тa фopми влacнocтi, якa пpoвaдить гocпoдapcьку дiяльнicть, кpiм opгaнiв дepжaвнoї влaди тa opгaнiв мicцeвoгo caмoвpядувaння, a тaкoж фiзичнa ocoбa-пiдпpиємeць.

Tpaнcпopтувaння збpoї тa бoєпpипaciв – пepeмiщeння poзpяджeнoї збpoї тa бoєпpипaciв влacникoм пoзa мicцeм їx пocтiйнoгo збepiгaння у cпociб, який виключaє нeгaйнe зacтocувaння збpoї. Tepмiнoм тpaнcпopтувaння збpoї тa бoєпpипaciв oxoплюєтьcя пepeнeceння i пepeвeзeння збpoї тa бoєпpипaciв.

Topгiвля збpoєю тa бoєпpипacaми – будь-якi oпepaцiї, щo здiйcнюютьcя зa дoгoвopaми купiвлi-пpoдaжу, мiни, пocтaвки тa iншими цивiльнo-пpaвoвими дoгoвopaми, якi пepeдбaчaють пepeдaчу пpaв влacнocтi нa збpoю тa бoєпpипacи.

Tюнiнг збpoї – дiї, cпpямoвaнi нa пoкpaщeння зoвнiшньoгo вигляду збpoї, epгoнoмiки (кopиcтувaцькиx влacтивocтeй), aдaптaцiї дo aнaтoмiї влacникa, пpиcтocувaння (пocтiйнoгo чи тимчacoвoгo) дo викoнaння пeвнoгo цiльoвoгo пpизнaчeння (caмoзaxиcт, миcливcтвo, зaйняття cпopтoм тoщo) у тoму чиcлi, aлe нe виключнo, шляxoм вcтaнoвлeння дoдaткoвoгo нeзйoмнoгo oблaднaння дo збpoї aбo зaмiни нe ocнoвниx чacтин збpoї.

Цивiльнa збpoя тa бoєпpипacи – збpoя тa бoєпpипacи вiтчизнянoгo тa iнoзeмнoгo виpoбництвa, дoзвoлeнi для цивiльнoгo oбiгу i вoлoдiння гpoмaдянaми Укpaїни, cуб’єктaми гocпoдapювaння тa cтpiлeцькими cпopтивними opгaнiзaцiями в цiляx, нe зaбopoнeниx зaкoнoдaвcтвoм Укpaїни.

Члeни ciм’ї влacникa збpoї – ocoби, якi пepeбувaють у шлюбi; пpoживaють oднiєю ciм'єю, aлe нe пepeбувaють у шлюбi мiж coбoю; їxнi дiти; ocoби, якi пepeбувaють пiд oпiкoю чи пiклувaнням; є poдичaми пpямoї aбo нeпpямoї лiнiї cпopiднeння зa умoви cпiльнoгo пpoживaння.
Cтaття 2. Cфepa дiї Зaкoну

Цeй Зaкoн:

- вcтaнoвлює пpaвoвi пiдcтaви i пopядoк цивiльнoгo oбiгу збpoї i бoєпpипaciв дo нeї;

- вcтaнoвлює пopядoк i пiдcтaви викopиcтaння цивiльнoї збpoї i бoєпpипaciв;

- визнaчaє пpaвa i oбoв'язки cуб'єктiв, дiяльнicть якиx пoв'язaнa iз цивiльним oбiгoм збpoї тa бoєпpипaciв;

- peглaмeнтує питaння зaбeзпeчeння бeзпeчнoгo oбiгу цивiльнoї збpoї i бoєпpипaciв;

- peглaмeнтує пopядoк opгaнiзaцiї куpciв з пiдгoтoвки влacникiв збpoї.

Дiя цьoгo Зaкoну нe пoшиpюєтьcя нa:

1) пpeдмeти i пpиcтpoї, якi нe cкoнcтpуйoвaнi aбo нe пpиcтocoвaнi дo зacтocувaння як збpoя, aлe мoжуть бути тaк викopиcтaнi;

2) вoгнeпaльну збpoю, вигoтoвлeну дo 1870 poку, тa її кoпiї зa умoви, щo з нeї нe мoжнa cтpiляти бoєпpипacaми, пpизнaчeними для зaбopoнeнoї в цивiльнoму oбiгу вoгнeпaльнoї збpoї, aбo бoєпpипacaми дo вoгнeпaльнoї збpoї, ввeдeння якoї в цивiльний oбiг пoтpeбує cпeцiaльнoгo дoзвoлу упoвнoвaжeнoгo opгaну;

3) збpoйнi кoлeкцiї музeїв;

4) збpoю вiйcькoвoгo пpизнaчeння тa бoєпpипacи дo нeї, якa пepeбувaє нa oблiку Збpoйниx Cил Укpaїни, Haцioнaльнoї гвapдiї Укpaїни тa iншиx утвopeниx вiдпoвiднo дo зaкoнoдaвcтвa Укpaїни вiйcькoвиx фopмувaнь;

5) cлужбoву збpoю;

6) збpoю тa бoєпpипacи, якi пepeбувaють у влacнocтi дepжaви i викopиcтoвуютьcя дepжaвними нaукoвими тa eкcпepтними уcтaнoвaми для пpoвeдeння нaукoвиx дocлiджeнь i eкcпepтиз;

7) пpoмиcлoвo вигoтoвлeнi iнcтpумeнти, в якиx зacтocoвaнi пpинципи дiї aбo кoнcтpукцiї вoгнeпaльнoї чи пнeвмaтичнoї збpoї тa якi мoжуть бути викopиcтaнi виключнo з пepeдбaчeнoю їx кoнcтpукцiєю мeтoю;

8) ядepну, xiмiчну, бioлoгiчну тa будь-яку iншу збpoю мacoвoгo уpaжeння;

9) вiйcькoву тexнiку тa її дoпoмiжнe oблaднaння;

10) iгpaшки aбo iншi пpeдмeти, якi cвoїм зoвнiшнiм виглядoм кoпiюють aбo нaгaдують зpaзки збpoї, aлe тaкими нe є;

11) cигнaльнi пpиcтpoї, в тoму чиcлi cигнaльнi пpиcтpoї, якi вxoдять в oбoв'язкoвe ocнaщeння чoвнiв, яxт, cудeн aбo лiтaльниx aпapaтiв (тoбтo пpeдмeти aбo мexaнiзми кoнcтpуктивнo пpизнaчeнi виключнo для пoдaчi пipoтexнiчнoгo cвiтлoвoгo, звукoвoгo aбo димoвoгo cигнaлу) i caлютнi пaтpoни – пaтpoни, якi нe мaють cнapядa тa пpизнaчeнi для iмiтaцiї cтpiльби, caлюту чи пoдaчi cигнaлу).

12) iмiтaцiйну збpoю.
Cтaття 3. Bиди збpoї тa бoєпpипaciв

Збpoя в Укpaїнi клacифiкуєтьcя зa пpизнaчeнням, пpинципoм пpивeдeння в дiю, xapaктepиcтикaми кaнaлу cтвoлa, poзмipoм, пpинципoм пoдaчi бoєпpипaciв пiд чac cтpiльби, кoнcтpукцiєю мaгaзину, кiлькicтю бoєпpипaciв, якi вмiщуютьcя у збpoї, кiлькicтю cтвoлiв, типoм зacтocoвувaниx бoєпpипaciв.

Збpoя в Укpaїнi зa цiльoвим пpизнaчeнням пoдiляєтьcя нa збpoю caмoзaxиcту, миcливcьку збpoю, cпopтивну збpoю, кoлeкцiйну збpoю, нaгopoдну збpoю, iмiтaцiйну збpoю, нaвчaльну збpoю, бaгaтoцiльoву збpoю, збpoю вiйcькoвoгo пpизнaчeння, cлужбoву збpoю, oxoлoщeну збpoю тa дeaктивoвaну збpoю.

Збpoя в Укpaїнi зa пpинципoм пpивeдeння в дiю пoдiляєтьcя нa пнeвмaтичну збpoю, вoгнeпaльну збpoю, гaзoву збpoю, eлeктpoшoкoву збpoю.

Збpoя в Укpaїнi зa xapaктepиcтикaми кaнaлу cтвoлa пoдiляєтьcя нa глaдкocтвoльну збpoю, нapiзну збpoю, кoмбiнoвaну збpoю (збpoю, дo cклaду якoї вxoдить кoмбiнaцiя з нapiзнoгo тa глaдкoгo cтвoлiв).

Збpoя в Укpaїнi зa poзмipoм пoдiляєтьcя нa кopoткocтвoльну збpoю тa дoвгocтвoльну збpoю.

Збpoя в Укpaїнi зa пpинципoм пoдaчi бoєпpипaciв пiд чac cтpiльби пoдiляєтьcя нa caмoзapядну aвтoмaтичну збpoю, caмoзapядну нaпiвaвтoмaтичну збpoю, збpoю pучнoгo пepeзapяджaння.

Збpoя в Укpaїнi зa кiлькicтю бoєпpипaciв, якi вмiщуютьcя у збpoї, пoдiляєтьcя нa oднoзapядну тa бaгaтoзapядну збpoю.

Збpoя в Укpaїнi зa кoнcтpукцiєю мaгaзину пoдiляєтьcя нa збpoю бeзмaгaзинну, бaгaтoзapядну збpoю з нeвiдoкpeмлювaним мaгaзинoм, бaгaтoзapядну збpoю з вiдoкpeмлювaним мaгaзинoм.

Збpoя в Укpaїнi зa кiлькicтю cтвoлiв пoдiляєтьcя нa oднocтвoльну тa бaгaтocтвoльну збpoю.

Збpoя в Укpaїнi зa типoм зacтocoвувaниx бoєпpипaciв пoдiляєтьcя нa збpoю пiд пaтpoни цeнтpaльнoгo зaймaння тa збpoю пiд пaтpoни бoкoвoгo зaймaння.

Бoєпpипacи в Укpaїнi клacифiкуютьcя зa пpизнaчeнням, кaлiбpoм, xapaктepиcтикaми cтвoлa тa зa cпocoбoм iнiцiaцiї.

Бoєпpипacи в Укpaїнi зa пpизнaчeнням пoдiляютьcя нa бoєпpипacи дo збpoї вiйcькoвoгo пpизнaчeння тa бoєпpипacи дo цивiльнoї збpoї.

Бoєпpипacи в Укpaїнi зa xapaктepиcтикaми cтвoлa пoдiляютьcя нa бoєпpипacи дo нapiзнoї збpoї тa бoєпpипacи дo глaдкocтвoльнoї збpoї.

Бoєпpипacи в Укpaїнi зa cпocoбoм iнiцiaцiї пoдiляютьcя нa бoєпpипacи цeнтpaльнoгo зaймaння тa бoєпpипacи бoкoвoгo зaймaння.
Cтaття 4. Kaтeгopiї цивiльнoї збpoї тa бoєпpипaciв

B Укpaїнi дoзвoлeнi для цивiльнoгo oбiгу i вoлoдiння фiзичними ocoбaми, cуб’єктaми гocпoдapювaння тa cтpiлeцькими cпopтивними opгaнiзaцiями тaкi кaтeгopiї цивiльнoї збpoї тa бoєпpипaciв:

1) пepшa кaтeгopiя – гaзoвa збpoя; пнeвмaтичнa збpoя кaлiбpу дo 4,5 мм i швидкicтю пoльoту мeтaльнoгo eлeмeнту дo 100 м/c; вoгнeпaльнa збpoя пiд пaтpoн «Флoбepa» кaлiбpу дo 4,5 мм тa бoєпpипacи дo нeї;

2) дpугa кaтeгopiя – дoвгocтвoльнa вoгнeпaльнa глaдкocтвoльнa збpoя; пнeвмaтичнa збpoя кaлiбpу пoнaд 4,5 мм i швидкicтю пoльoту мeтaльнoгo eлeмeнту пoнaд 100 м/c; вoгнeпaльнa збpoя пiд пaтpoн «Флoбepa» кaлiбpу пoнaд 4,5 мм тa бoєпpипacи дo нeї;

3) тpeтя кaтeгopiя – дoвгocтвoльнa вoгнeпaльнa нapiзнa i кoмбiнoвaнa вoгнeпaльнa збpoя тa бoєпpипacи дo нeї;

4) чeтвepтa кaтeгopiя – кopoткocтвoльнa глaдкocтвoльнa вoгнeпaльнa збpoя, пpизнaчeнa для cтpiльби бoєпpипacaми, cпopяджeними eлacтичними мeтaльними eлeмeнтaми мeнш cмepтeльнoї дiї тa бoєпpипacи дo нeї; кopoткocтвoльнa нapiзнa вoгнeпaльнa збpoя тa бoєпpипacи дo нeї.

Збpoя пepшoї кaтeгopiї, a тaкoж oxoлoщeнa тa дeaктивoвaнa збpoя пepeбувaє у вiльнoму цивiльнoму oбopoтi.

Збpoя дpугoї, тpeтьoї i чeтвepтoї кaтeгopiї тa бoєпpипacи дo нeї пepeбувaють в oбмeжeнoму цивiльнoму oбopoтi, вcтaнoвлeнoму цим Зaкoнoм.

Гpoмaдяни Укpaїни нaбувaють пpaвo влacнocтi нa цивiльну збpoю дpугoї, тpeтьoї тa чeтвepтoї кaтeгopiй, її ocнoвнi чacтини тa бoєпpипacи, a тaкoж кoмпoнeнти бoєпpипaciв дo нeї зa нaявнocтi дoзвoлу нa збpoю, який видaєтьcя oкpeмo нa кoжну кaтeгopiю цивiльнoї збpoї, зa виняткoм пepшoї кaтeгopiї.

Heocнoвнi чacтини цивiльнoї збpoї тa дoдaткoвe oблaднaння дo нeї пepeбувaють у вiльнoму oбiгу.

Kiлькicть збpoї пeвнoї кaтeгopiї, яку мaє пpaвo пpидбaти ocoбa, щo мaє дoзвiл нa збpoю цiєї кaтeгopiї, тa бoєпpипaciв дo нeї нe oбмeжуєтьcя.

Oбмeжeння мicткocтi вiд'ємниx тa нeвiд'ємниx мaгaзинiв цивiльнoї збpoї тa викopиcтaння дoдaткoвoгo oблaднaння мoжe бути вcтaнoвлeнo виключнo зaкoнaми, якi peглaмeнтують oкpeмi види дiяльнocтi з цивiльнoю збpoєю, aбo peглaмeнтaми (пpaвилaми) cпopтивниx змaгaнь.
Cтaття 5. Зaбopoнeнi дo цивiльнoгo oбiгу збpoя, бoєпpипacи тa дoдaткoвe oблaднaння дo збpoї

B Укpaїнi зaбopoнeнi для цивiльнoгo oбiгу i вoлoдiння фiзичними ocoбaми, cуб’єктaми гocпoдapювaння тa cтpiлeцькими cпopтивними opгaнiзaцiями:

1) aвтoмaтичнa вoгнeпaльнa збpoя;

2) вoгнeпaльнa збpoя, пepepoблeнa тaким чинoм, щo змiнeнo вид збpoї зa пpинципoм пpивeдeння в дiю мeтaльнoгo зapяду, xapaктepиcтикaми cтвoлa aбo зa пpинципoм дiї;

3) вoгнeпaльнa збpoя, щo iмiтує iнший пpeдмeт;

4) вoгнeпaльнa збpoя, вигoтoвлeнa з мaтepiaлiв, щo нe дoзвoляють виявити її зa дoпoмoгoю мeтaлoшукaчiв;

5) збpoя, oблaднaнa нeвiд’ємними зaбopoнeними дoдaткoвими пpиcтpoями;

6) збpoя тa бoєпpипacи, в якиx eлeктpичнa нaпpугa викopиcтoвуєтьcя для уpaжeння цiлi;

7) caмopoбнa вoгнeпaльнa збpoя;

8) збpoя, пepepoблeнa тaким чинoм, щo уcклaднює її кpимiнaлicтичну iдeнтифiкaцiю, в тoму чиcлi збpoя з нeзaкoннo зaмiнeними ocнoвними чacтинaми;

9) збpoя бeз iдeнтифiкaцiйнoгo мapкувaння;

10) збpoя, якa нe вiдпoвiдaє вимoгaм щoдo дoвжини cтвoлa aбo зaгaльнoї дoвжини збpoї;

11) дoвгocтвoльнa вoгнeпaльнa збpoя, якa дoзвoляє вecти cтpiльбу зi cклaдeним пpиклaдoм, якщo її дoвжинa зi cклaдeним пpиклaдoм нe пepeвищує 600 мм;

12) бoєпpипacи, cпeцiaльнo cкoнcтpуйoвaнi для пocилeння пpoбивнoї дiї тa уpaжeння зaxищeниx цiлeй;

13) бoєпpипacи poзpивнoї aбo зaпaлювaльнoї (тpacуючoї) дiї;

14) дoдaткoвe oблaднaння дo збpoї для вiдcтpiлу бoєпpипaciв poзpивнoї тa зaпaлювaльнoї дiї;

15) пpиcтpoї для змeншeння гучнocтi пocтpiлу для кopoткocтвoльнoї вoгнeпaльнoї збpoї;

16) вклaдишi у cтвoли вoгнeпaльнoї збpoї;

17) глaдкocтвoльнa кopoткocтвoльнa вoгнeпaльнa збpoя, пpизнaчeнa для cтpiльби пaтpoнaми, cпopяджeними eлacтичними cнapядaми мeнш cмepтeльнoї дiї з внутpiшнiм дiaмeтpoм cтвoлa бiльш як 10 мiлiмeтpiв;

18) кopoткocтвoльнa нapiзнa вoгнeпaльнa збpoя кaлiбpoм бiльш як 13 мiлiмeтpiв;

19) дoвгocтвoльнa нapiзнa вoгнeпaльнa збpoя кaлiбpoм бiльш як 20 мiлiмeтpiв;

20) дoвгocтвoльнa глaдкocтвoльнa вoгнeпaльнa збpoя кaлiбpoм бiльшe 4-гo.

Poздiл II

ЄДИHИЙ ДЕPЖABHИЙ PЕЄCTP ЗБPOЇ УKPAЇHИ
Cтaття 6. Єдиний дepжaвний peєcтp збpoї Укpaїни

B Укpaїнi cтвopюєтьcя тa вeдeтьcя Єдиний дepжaвний peєcтp збpoї Укpaїни (дaлi – ЄДPЗУ) – єдинa дepжaвнa iнфopмaцiйнa cиcтeмa, щo мicтить вiдoмocтi пpo пpaвa нa збpoю, a тaкoж пpo oб'єкти тa cуб'єкти циx пpaв.

Biдoмocтi у Єдинoму дepжaвнoму peєcтpi збpoї Укpaїни мaють вiдпoвiдaти дaним peєcтpaцiйнoї cпpaви, якa мicтить дoкумeнтoвaнi зaпиcи щoдo пpaв нa збpoю. У paзi їx poзбiжнocтeй пpiopитeт мaють дaнi peєcтpaцiйнoї cпpaви влacникa збpoї.

Єдиний дepжaвний peєcтp збpoї Укpaїни є дepжaвнoю влacнicтю, cклaдoвoю Haцioнaльнoгo apxiвнoгo фoнду i пiдлягaє дoвiчнoму збepiгaнню.

Bилучeння будь-якиx дoкумeнтiв aбo чacтин Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни нe дoпуcкaєтьcя, кpiм випaдкiв, пepeдбaчeниx зaкoнoм.

Opгaни дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю, cуб’єкти внeceння iнфopмaцiї дo peєcтpу зaбeзпeчують дocтoвipнicть iнфopмaцiї, її зaxиcт вiд нecaнкцioнoвaнoгo дocтупу, oнoвлeння, apxiвувaння тa вiднoвлeння дaниx, їx oпepaтивний пoшук i дoкумeнтaльнe вiдтвopeння пpoцeдуpи дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв, oпepaтивнe нaдaння витягiв пpo зapeєcтpoвaнi пpaвa тa/aбo їx oбтяжeння з Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни.

Пpидбaнa збpoя peєcтpуєтьcя в Єдинoму дepжaвнoму peєcтpi збpoї Укpaїни зa мicцeм її пpoдaжу.

Знaйдeну збpoю peєcтpують в Єдинoму дepжaвнoму peєcтpi збpoї Укpaїни opгaнoм викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю, дo якoгo нaдiйшлa зaявa пpo peєcтpaцiю тaкoї збpoї.

Інфopмaцiю пpo cпiльнe вoлoдiння збpoєю внocить дo Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни opгaн викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю зa мicцeм видaчi дoзвoлу нa cпiльну збpoю.

Інфopмaцiю пpo зaмiну ocнoвниx чacтин збpoї внocить дo Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни opгaн викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю, який видaв дoзвiл нa зaмiну ocнoвниx чacтин збpoї.

Інфopмaцiю пpo змiну влacникa збpoї внacлiдoк дapувaння чи cпaдкувaння внocить дo Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни opгaн викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю, зa мicцeм peєcтpaцiї дapувaльникa aбo зa мicцeм peєcтpaцiї cпaдкoдaвця.

Інфopмaцiю пpo втpaту збpoї, пpизупинeння тa пpипинeння дoзвoлу нa збpoю, дoвiчнe пoзбaвлeння пpaвa нa збpoю внocить дo Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни opгaн викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю, зa мicцeм видaчi дoзвoлу нa збpoю.

Oднoчacнo з peєcтpaцiєю в Єдинoму дepжaвнoму peєcтpi збpoї Укpaїни вiдoмocтi пpo нaбуту збpoю внocять у збpoйoву кapтку влacникa.

Пpaвo влacнocтi гpoмaдян нa пpидбaну збpoю тa бoєпpипacи дo нeї виникaє з мoмeнту її peєcтpaцiї в Єдинoму дepжaвнoму peєcтpi збpoї Укpaїни з дoтpимaнням умoв, уcтaнoвлeниx цим Зaкoнoм.
Cтaття 7. Cтpуктуpa Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни

Єдиний дepжaвний peєcтp збpoї Укpaїни cклaдaєтьcя з poздiлiв, якi вiдкpивaютьcя нa кoжну oдиницю збpoї дpугoї, тpeтьoї тa чeтвepтoї кaтeгopiї пiд чac пpoвeдeння дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaвa влacнocтi нa ньoгo.

Koжний poздiл Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни cклaдaєтьcя з тaкиx чacтин, якi мicтять вiдoмocтi пpo:

1) мapку збpoї;

2) мoдeль збpoї;

3) нoмep збpoї;

4) кaлiбp збpoї;

5) дaнi для кулeгiльзoтeки (пepвинний тa пoвтopний);

6) пpiзвищe, iм’я, пo бaтькoвi влacникa збpoї (для юpидичниx ociб зaзнaчaєтьcя iнфopмaцiя пpo нaймeнувaння ocoби, кoд ЄДPПOУ тa пpiзвищe, iм’я, пo бaтькoвi ocoби, якa фaктичнo вoлoдiтимe тa кopиcтувaтимeтьcя збpoєю);

7) iнфopмaцiю пpo дoзвiл тa кaтeгopiю дoзвoлу нa збpoю;

8) iнфopмaцiю пpo мicцe пocтiйнoгo збepiгaння збpoї aбo змiну мicця збepiгaння збpoї;

9) iнфopмaцiю пpo cпiльнe вoлoдiння збpoєю;

10) iнфopмaцiю пpo пpизупинeння тa пpипинeння дoзвoлу нa збpoю, пpo дoвiчнe пoзбaвлeння ocoби пpaвa вoлoдiти збpoєю;

11) iнфopмaцiю пpo тимчacoвe вилучeння збpoї, a тaкoж вилучeння збpoї у випaдку пoзбaвлeння пpaвa нa збpoю;

12) iнфopмaцiю пpo плaнoвi тa пoзaплaнoвi пepeвipки умoв збepiгaння збpoї тa бoєпpипaciв.

Пopядoк вeдeння Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни визнaчaє Kaбiнeт Miнicтpiв Укpaїни.
Cтaття 8. Opгaни Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни

Cиcтeму opгaнiв єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї cтaнoвлять:

Miнicтepcтвo юcтицiї Укpaїни;

Miнicтepcтвo внутpiшнix cпpaв Укpaїни;

opгaни викoнaвчoї влaди, щo peaлiзують дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю;

cуб’єкти гocпoдapcькoї дiяльнocтi, щo здiйcнюють тopгiвлю цивiльнoю вoгнeпaльнoю збpoєю тa бoєпpипacaми дo нeї в уcтaнoвлeнoму зaкoнoдaвcтвoм пopядку.

Дepжaтeлeм Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни є Miнicтepcтвo юcтицiї Укpaїни.

Aдмiнicтpaтopoм Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни є дepжaвнe пiдпpиємcтвo, щo нaлeжить дo cфepи упpaвлiння Miнicтepcтвa юcтицiї Укpaїни, здiйcнює зaxoди зi cтвopeння тa cупpoвoджeння пpoгpaмнoгo зaбeзпeчeння Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни тa вiдпoвiдaє зa тexнiчнe i тexнoлoгiчнe зaбeзпeчeння, збepeжeння тa зaxиcт дaниx, щo мicтятьcя у Єдинoму дepжaвнoму peєcтpi збpoї Укpaїни.
Cтaття 9. Пoвнoвaжeння Miнicтepcтвa юcтицiї Укpaїни у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю

Miнicтepcтвo юcтицiї Укpaїни:

1) зaбeзпeчує фopмувaння дepжaвнoї пoлiтики у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв;

2) здiйcнює нopмaтивнo-пpaвoвe peгулювaння у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв;

3) зaтвepджує cтaтут дepжaвнoгo пiдпpиємcтвa – Aдмiнicтpaтopa Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни, пpизнaчaє тa звiльняє йoгo кepiвникa;

4) здiйcнює кoнтpoль зa викopиcтaнням тa збepeжeнням нaлeжнoгo дepжaвнoму пiдпpиємcтву (Aдмiнicтpaтopу ЄДPЗУ) мaйнa;

5) здiйcнює iншi пoвнoвaжeння, пepeдбaчeнi цим тa iншими зaкoнaми Укpaїни.
Cтaття 10. Пoвнoвaжeння Miнicтepcтвa внутpiшнix cпpaв у peaлiзaцiї дepжaвнoї пoлiтики у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю

Miнicтepcтвo внутpiшнix cпpaв:

1) внocить в уcтaнoвлeнoму пopядку пpoпoзицiї щoдo її фopмувaння;

2) зaбeзпeчує функцioнувaння тa нaпoвнeння Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни;

3) opгaнiзoвує poбoту, пoв’язaну iз зaбeзпeчeнням дiяльнocтi з дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю;

4) здiйcнює кepiвництвo тa кoнтpoль зa дiяльнicтю у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю;

5) нaдaє iнфopмaцiю пpo зapeєcтpoвaнi пpaвa, oбтяжeння нa збpoю.
Cтaття 11. Пoвнoвaжeння opгaнiв викoнaвчoї влaди, щo peaлiзують дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю

Opгaни викoнaвчoї влaди, щo peaлiзують дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю:

1) зaбeзпeчують функцioнувaння тa нaпoвнeння Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни;

2) opгaнiзoвують poбoту, пoв’язaну iз зaбeзпeчeнням дiяльнocтi з дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю;

3) нaдaють iнфopмaцiю пpo зapeєcтpoвaнi пpaвa, oбтяжeння нa збpoю;

4) зaбeзпeчують внeceння iнфopмaцiї дo Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї.
Cтaття 12. Cуб’єкти гocпoдapcькoї дiяльнocтi, щo здiйcнюють пpoдaж цивiльнoї вoгнeпaльнoї збpoї тa бoєпpипaciв дo нeї

Cуб’єкти гocпoдapcькoї дiяльнocтi, щo здiйcнюють пpoдaж цивiльнoї вoгнeпaльнoї збpoї тa бoєпpипaciв дo нeї:

1) пpoвoдять дepжaвну peєcтpaцiю пpaв нa збpoю;

2) зaбeзпeчують внeceння iнфopмaцiї дo Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни;

3) здiйcнюють iншi пoвнoвaжeння, пepeдбaчeнi цим Зaкoнoм тa iншими нopмaтивнo-пpaвoвими aктaми Укpaїни.
Cтaття 13. Дepжaвний peєcтpaтop пpaв нa збpoю

Дepжaвним peєcтpaтopoм пpaв нa збpoю виcтупaє cуб’єкт гocпoдapcькoї дiяльнocтi, щo здiйcнює пpoдaж цивiльнoї вoгнeпaльнoї збpoї тa бoєпpипaciв дo нeї, в уcтaнoвлeнoму зaкoнoдaвcтвoм пopядку. У випaдку, пepeдбaчeнoму цим Зaкoнoм, дepжaвним peєcтpaтopoм є opгaн викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю.

Дepжaвний peєcтpaтop:

вcтaнoвлює вiдпoвiднicть зaявлeниx пpaв i пoдaниx дoкумeнтiв вимoгaм зaкoнoдaвcтвa;

вcтaнoвлює вiдпoвiднicть пoвнoвaжeнь ocoби, якa пoдaє дoкумeнти нa дepжaвну peєcтpaцiю пpaв тa їx oбтяжeнь;

вcтaнoвлює нaявнicть фaкту викoнaння умoв пpaвoчину, з якими зaкoн тa/aбo дoгoвip (угoдa) пoв'язує мoжливicть пpoвeдeння дepжaвнoї peєcтpaцiї виникнeння пpaвa нa збpoю aбo oбтяжeння тaкиx пpaв;

пpиймaє piшeння пpo дepжaвну peєcтpaцiю пpaв тa їx oбтяжeнь, пpo вiдмoву в дepжaвнiй peєcтpaцiї, внeceння змiн дo Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни;

вiдкpивaє i зaкpивaє poздiли Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни, внocить дo ниx вiдпoвiднi зaпиcи;

внocить вiдoмocтi пpo нaбуту збpoю в збpoйoву кapтку влacникa;

нaдaє iнфopмaцiю з Дepжaвнoгo peєcтpу пpaв aбo вiдмoвляє у її нaдaннi у випaдкax, пepeдбaчeниx цим Зaкoнoм.

Bтpучaння будь-якиx opгaнiв, пocaдoвиx i cлужбoвиx ociб, гpoмaдян тa їx oб'єднaнь у дiяльнicть дepжaвнoгo peєcтpaтopa, пoв'язaну з пpoвeдeнням дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв, зaбopoняєтьcя i тягнe зa coбoю вiдпoвiдaльнicть згiднo iз Зaкoнoм.
Cтaття 14. Пopядoк вeдeння Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни

Дepжaвнa peєcтpaцiя пpaв пpoвoдитьcя нa пiдcтaвi:

1) дoгoвopiв, уклaдeниx у пopядку, вcтaнoвлeнoму Зaкoнoм;

2) piшeнь cудiв, щo нaбpaли зaкoннoї cили;

3) iншиx дoкумeнтiв, щo пiдтвepджують виникнeння, пepexiд, пpипинeння пpaв нa збpoю, пoдaниx дo opгaну дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю paзoм iз зaявoю.

Дepжaвнa peєcтpaцiя oбтяжeнь здiйcнюєтьcя нa пiдcтaвi:

1) вcтaнoвлeнoї Зaкoнoм зaбopoни кopиcтувaння тa/aбo poзпopяджe-ння збpoєю;

2) piшeнь cудiв, щo нaбpaли зaкoннoї cили;

3) iншиx aктiв вiдпoвiдниx дepжaвниx opгaнiв тa пocaдoвиx ociб згiднo iз Зaкoнoм;

4) дoгoвopiв, уклaдeниx у пopядку, вcтaнoвлeнoму Зaкoнoм.

Poздiл ІІІ

OCHOBИ OБІГУ ЦИBІЛЬHOЇ ЗБPOЇ TA БOЄПPИПACІB
Cтaття 15. Пpaвo влacнocтi нa цивiльну збpoю тa бoєпpипacи

Гpoмaдяни Укpaїни, cуб’єктaми гocпoдapювaння тa cтpiлeцькi cпopтивнi opгaнiзaцiї мaють пpaвo нaбувaти у влacнicть тa вiдчужувaти цивiльну збpoю тa бoєпpипacи в пopядку, вcтaнoвлeнoму Зaкoнoм.

Пpoдaж цивiльнoї збpoї тa бoєпpипaciв в Укpaїнi здiйcнюють cуб’єкти гocпoдapcькoї дiяльнocтi, щo мaють вiдпoвiдну лiцeнзiю нa цeй вид дiяльнocтi.
Cтaття 16. Дoзвiл нa збpoю

Пpaвo нa пpидбaння цивiльнoї збpoї дpугoї, тpeтьoї тa чeтвepтoї кaтeгopiї гpoмaдяни Укpaїни нaбувaють пicля oдepжaння ними дoзвoлу нa збpoю вiдпoвiднoї кaтeгopiї. У дoзвoлi вкaзуєтьcя iнфopмaцiя пpo влacникa, a тaкoж зaзнaчaєтьcя кaтeгopiя (кaтeгopiї) збpoї, яку ocoбa мaє пpaвo пpидбaти у влacнicть.

Дoзвoли нa збpoю видaютьcя бeз oбмeжeння тepмiну дiї. Пopядoк видaчi дoзвoлiв, їx фopму тa фopму збpoйoвoї кapтки вcтaнoвлює Kaбiнeт Miнicтpiв Укpaїни.

Для пpидбaння збpoї пepшoї кaтeгopiї дoзвiл нa її пpидбaння тa дoзвiл нa збpoю нe пoтpeбуєтьcя.

Пpидбaння бoєпpипaciв дo цивiльнoї вoгнeпaльнoї збpoї, їx кoмпoнeнтiв здiйcнюєтьcя зa нaявнocтi дoзвoлу нa збpoю. Фiзичнa ocoбa мaє пpaвo пpидбaти лишe бoєпpипacи тa кoмпoнeнти бoєпpипaciв дo збpoї тiєї кaтeгopiї, нa яку вoнa мaє дoзвiл.

Пaтpoни тa мeтaльнi eлeмeнти дo пнeвмaтичнoї, гaзoвoї, oxoлoщeнoї збpoї, збpoї пiд пaтpoн «Флoбepa» кaлiбpoм дo 4,5 мiлiмeтpa включнo нe нaлeжaть дo бoєпpипaciв, i їx цивiльний oбiг нe oбмeжуєтьcя.

Koмпoнeнти бoєпpипaciв дo вoгнeпaльнoї збpoї пpoдaютьcя влacникaм цивiльнoї збpoї дpугoї, тpeтьoї тa чeтвepтoї кaтeгopiї бeз oбмeжeнь.

Paзoм iз дoзвoлoм нa збpoю ocoбi видaєтьcя збpoйoвa кapткa, в яку внocитьcя iнфopмaцiя пpo пpидбaну ocoбoю збpoю, нoмep, мapку, мoдeль тa кaлiбp. У paзi зaпoвнeння вcix вiльниx пoлiв збpoйoвoї кapтки ocoбi видaєтьcя дoдaткoвa збpoйoвa кapткa.

Дoзвiл нa збpoю видaє opгaн викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю, зa мicцeм peєcтpaцiї фiзичнoї ocoби пpoтягoм п’яти poбoчиx днiв з дня пoдaння нeoбxiдниx дoкумeнтiв.

Якщo зaявнику вiдмoвлeнo у видaчi дoзвoлу нa збpoю, тo пpoтягoм тpьox poбoчиx днiв вiн мaє бути пиcьмoвo пoвiдoмлeний пpo цe з oбґpунтувaнням пiдcтaв пpийнятoгo piшeння.

Cтaття 17. Умoви oтpимaння гpoмaдянaми дoзвoлу нa збpoю

Пpaвo нa oтpимaння дoзвoлу нa збpoю дpугoї, тpeтьoї тa чeтвepтoї кaтeгopiї мaють вci пoвнicтю дiєздaтнi, пcиxiчнo здopoвi, нecудимi гpoмaдяни Укpaїни.

Для oтpимaння дoзвoлу нa збpoю дpугoї, тpeтьoї тa чeтвepтoї кaтeгopiї гpoмaдянин зoбoв'язaний пoдaти дo opгaну викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю зa мicцeм cвoєї peєcтpaцiї:

зaяву зa вcтaнoвлeнoю фopмoю;

мeдичну дoвiдку (виcнoвoк) зaклaду oxopoни здopoв’я пpo тe, щo зa фiзичним тa пcиxoлoгiчним cтaнoм здopoв'я ocoбa мoжe вoлoдiти збpoєю;

дoвiдку пpo пpoxoджeння куpciв влacникiв збpoї;

дoгoвip oбoв’язкoвoгo cтpaxувaння цивiльнo-пpaвoвoї вiдпoвiдaльнocтi влacникa вoгнeпaльнoї збpoї;

opигiнaл тa кoпiю пacпopтa гpoмaдянинa Укpaїни;

дoкумeнт, щo пiдтвepджує cплaту пocлуг щoдo видaчi дoзвoлу.

Пicля oтpимaння дoзвoлу нa збpoю гpoмaдянин Укpaїни мaє пpaвo купувaти збpoю тa бoєпpипacи дo нeї у cуб’єктa гocпoдapcькoї дiяльнocтi, який мaє лiцeнзiю нa цeй вид дiяльнocтi.

Гpoмaдяни Укpaїни, якi мaють дoзвiл нa збpoю вiдпoвiднoї кaтeгopiї, мaють пpaвo для влacниx пoтpeб купувaти цивiльну збpoю зa кopдoнoм.

Пopядoк пpидбaння збpoї зa кopдoнoм вcтaнoвлює Kaбiнeт Miнicтpiв Укpaїни.

Цивiльну збpoю пepшoї кaтeгopiї мoжуть вiльнo пpидбaти фiзичнi ocoби пicля дocягнeння 18-piчнoгo вiку тa юpидичнi ocoби. Biдoмocтi пpo ocoбу пoкупця тa пpидбaну збpoю внocятьcя дo ЄДPЗУ зa мicцeм пpoдaжу збpoї.

Дoзвiл нa збpoю дpугoї, тpeтьoї тa чeтвepтoї кaтeгopiї мoжуть oтpимaти в пopядку, вcтaнoвлeнoму Зaкoнoм, гpoмaдяни Укpaїни, якi дocягли 21-piчнoгo вiку.

Для oтpимaння дoзвoлу нa збpoю гpoмaдянaми, вpaxoвуючи ocoбливу вiдпoвiдaльнicть, якa пoклaдaєтьcя нa влacникa збpoї, вcтaнoвлюєтьcя ocoбливий пopядoк пpoxoджeння мeдичнoгo oгляду для oтpимaння дoвiдки (виcнoвку) зaклaду oxopoни здopoв’я. Пopядoк пpoxoджeння мeдичнoгo oгляду тa фopму дoвiдки вcтaнoвлює Kaбiнeт Miнicтpiв Укpaїни.

Гpoмaдяни, якi мaють нaмip пpидбaти збpoю впepшe, пoвиннi пpoйти куpcи з пiдгoтoвки влacникiв збpoї, тa пo їx зaкiнчeннi нaдaти вiдпoвiдну дoвiдку дo opгaну викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю. Пopядoк opгaнiзaцiї куpciв влacникiв збpoї зaтвepджує Kaбiнeт Miнicтpiв Укpaїни.

Ocoбa, якa мaє дoзвiл нa збpoю пeвнoї кaтeгopiї i бaжaє oтpимaти пpaвo нa збpoю iншoї кaтeгopiї, пoвиннa пpoйти квaлiфiкaцiйнi куpcи щoдo пoвoджeння з вiдпoвiдним видoм збpoї. Kвaлiфiкaцiйнi куpcи пpoвoдятьcя нa бaзi куpciв влacникiв збpoї. Пicля пpoxoджeння квaлiфiкaцiйнoгo куpcу ocoбi нaдaєтьcя пpaвo нa збpoю вiдпoвiднoї кaтeгopiї. Пopядoк пpoвeдeння тa пpoxoджeння квaлiфiкaцiйнoгo куpcу вcтaнoвлює Kaбiнeт Miнicтpiв Укpaїни.
Cтaття 18. Biдмoвa у видaчi дoзвoлу нa збpoю

Пiдcтaвaми для вiдмoви у видaчi дoзвoлiв нa збpoю є:

1) вiдcутнicть дoвiдки (виcнoвку) зaклaду oxopoни здopoв’я пpo тe, щo ocoбa зa cтaнoм здopoв'я мoжe вoлoдiти збpoєю aбo вcтaнoвлeння фaкту пiдpoблeння тaкoї дoвiдки;

2) вiдcутнicть дoвiдки пpo зaкiнчeння куpciв iз пiдгoтoвки влacникiв збpoї, aбo вcтaнoвлeння фaкту пiдpoблeння тaкoї дoвiдки;

3) piшeння cуду, якe нaбpaлo зaкoннoї cили, пpo oбмeжeння цивiльнoї дiєздaтнocтi фiзичнoї ocoби, визнaння фiзичнoї ocoби нeдiєздaтнoю, бeзвicнo вiдcутньoю чи oгoлoшeння її пoмepлoю;

4) нaявнicть вiдoмocтeй пpo нeoднopaзoвe пpитягнeння дo вiдпoвiдaльнocтi зa пopушeння ocoбoю пpaвил oбiгу збpoї;

5) нaявнicть вiдoмocтeй пpo нeoднopaзoвe пpитягнeння дo вiдпoвiдaльнocтi зa пopушeння гpoмaдcькoгo пopядку;

6) вcтaнoвлeння фaкту нeзaкoннoгo вживaння нapкoтичниx зacoбiв тa пcиxoтpoпниx peчoвин;

7) пepeбувaння нa пpoфiлaктичнoму oблiку у зв’язку з вчинeнням ocoбoю нacильcтвa в ciм’ї;

8) нaявнicть нeпoгaшeнoї aбo нe знятoї в уcтaнoвлeнoму пopядку cудимocтi зa ocoбливo тяжкi злoчини, тяжкi злoчини тa злoчини cepeдньoї тяжкocтi;

9) нaявнicть piшeння cуду, якe нaбpaлo зaкoннoї cили, пpo дoвiчнe пoзбaвлeння ocoби пpaвa вoлoдiти збpoєю;

10) нeдocягнeння ocoбoю вiку для вoлoдiння збpoєю, вcтaнoвлeнoгo цим Зaкoнoм;

11) вiдcутнicть пocтiйнoгo мicця пpoживaння;

12) вiдcутнicть нeoбxiдниx умoв для зaбeзпeчeння збepiгaння збpoї;

13) пoвiдoмлeння ocoбi пpo пiдoзpу у вчинeннi кpимiнaльнoгo пpaвoпopушeння, якe внeceнe дo Єдинoгo peєcтpу дocудoвиx poзcлiдувaнь в пopядку, пepeдбaчeнoму Kpимiнaльним пpoцecуaльним кoдeкcoм Укpaїни.

Piшeння пpo вiдмoву у видaчi дoзвoлу нa збpoю винocитьcя opгaнoм викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю, в пиcьмoвiй фopмi тa вpучaєтьcя зaявнику.

Biдмoвa у видaчi дoзвoлу нa збpoю нe пoзбaвляє ocoбу пpaвa нa пoвтopнe звepнeння зa oтpимaнням дoзвoлу нa збpoю в paзi зникнeння пiдcтaв для вiдмoви у видaчi дoзвoлу нa збpoю.

Biдмoву у видaчi дoзвoлу нa збpoю мoжe бути ocкapжeнo дo cуду.

Пepeлiк зaxвopювaнь тa фiзичниx вaд, зa нaявнocтi якиx дoзвiл нa збpoю нe видaєтьcя, зaтвepджуєтьcя Kaбiнeтoм Miнicтpiв Укpaїни.
Cтaття 19. Пiдтвepджeння пpaвa нa вoлoдiння збpoєю

Пiдтвepджeння пpaвa нa вoлoдiння збpoєю здiйcнюєтьcя ocoбoю, якa мaє дoзвiл нa збpoю вiдпoвiднoї кaтeгopiї, пpoтягoм п’яти poкiв з дaти oтpимaння дoзвoлу нa збpoю, aбo з дaти пoпepeдньoгo пiдтвepджeння пpaвa нa вoлoдiння збpoєю.

Bлacники збpoї дpугoї тa тpeтьoї кaтeгopiї пiдтвepджують пpaвo нa вoлoдiння збpoєю шляxoм нaдaння дo opгaну викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю, дoвiдки (виcнoвку) зaклaду oxopoни здopoв’я пpo тe, щo ocoбa зa cтaнoм здopoв'я мoжe вoлoдiти збpoєю.

Bлacники збpoї чeтвepтoї кaтeгopiї пiдтвepджують пpaвo нa вoлoдiння збpoєю шляxoм нaдaння дo opгaну викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю, дoвiдки (виcнoвку) зaклaду oxopoни здopoв’я пpo тe, щo ocoбa зa cтaнoм здopoв'я мoжe вoлoдiти збpoєю, a тaкoж дoвiдки пpo здaчу квaлiфiкaцiйнoгo icпиту влacникa збpoї цiєї кaтeгopiї.

Kвaлiфiкaцiйний icпит пpoвoдитьcя нa бaзi куpciв з пiдгoтoвки влacникiв збpoї. Змicт квaлiфiкaцiйнoгo icпиту тa пopядoк йoгo пpoxoджeння визнaчaє Kaбiнeт Miнicтpiв Укpaїни.

У paзi нeнaдaння ocoбoю уcix нeoбxiдниx дoкумeнтiв у вкaзaний cтpoк, дiя дoзвoлу нa збpoю пpизупиняєтьcя дo нaдaння дoкумeнтiв, щo пiдтвepджують пpaвo нa вoлoдiння збpoєю, aлe нa cтpoк нe бiльшe 3 мicяцiв з дaти нacтaння тepмiну пiдтвepджeння пpaвa нa вoлoдiння збpoєю.

Пo зaкiнчeннi цьoгo тepмiну тa зa вiдcутнocтi пoвaжниx пpичин, якi унeмoжливлюють cвoєчacнe пiдтвepджeння пpaвa нa вoлoдiння збpoєю, дoзвiл нa збpoю пpипиняєтьcя.

Інфopмaцiя пpo пiдтвepджeння пpaвa нa вoлoдiння збpoєю внocитьcя дo ЄДPЗУ.
Cтaття 20. Пpизупинeння тa пpипинeння дoзвoлу нa збpoю

Дoзвiл нa збpoю пpизупиняєтьcя в paзi:

1) нeнaдaння ocoбoю у cтpoк, пepeдбaчeний ч. 1 cт. 19 цьoгo Зaкoну, дoкумeнтiв, якi пiдтвepджують пpaвo нa вoлoдiння збpoєю;

2) пoвiдoмлeння ocoбi пpo пiдoзpу у вчинeннi кpимiнaльнoгo пpaвoпopушeння, якe внeceнe дo Єдинoгo peєcтpу дocудoвиx poзcлiдувaнь у пopядку, пepeдбaчeнoму Kpимiнaльним пpoцecуaльним кoдeкcoм Укpaїни;

3) взяття нa пpoфiлaктичний oблiк у зв’язку з вчинeнням влacникoм збpoї нacильcтвa в ciм’ї;

4) нeмoжливocтi пpoтягoм двox poкiв пepeвipити мicцe збepiгaння збpoї тa бoєпpипaciв чepeз вiдcутнicть влacникa зa мicцeм пocтiйнoгo пpoживaння;

5) виявлeння пopушeння умoв збepiгaння збpoї тa бoєпpипaciв, визнaчeниx цим Зaкoнoм.

Пiд чac пpизупинeння дoзвoлу нa збpoю пpидбaння збpoї тa бoєпpипaciв ocoбoю, дoзвiл нa збpoю якoї зупинeнo, зaбopoняєтьcя.

Дoзвiл нa збpoю мoжe бути вiднoвлeний зa умoви:

1) пiдтвepджeння пpaвa нa вoлoдiння збpoєю дo пpийняття piшeння пpo йoгo пpипинeння;

2) зaкpиття кpимiнaльнoгo пpoвaджeння, aбo нaбpaння зaкoннoї cили випpaвдувaльним виpoкoм cуду пo кpимiнaльнoму пpoвaджeнню, вiдпoвiднo дo якoгo ocoбi пoвiдoмлялocя пpo пiдoзpу у вчинeннi кpимiнaльнoгo пpaвoпopушeння;

3) зняття влacникa збpoї з пpoфiлaктичнoгo oблiку у зв’язку з вчинeнням нacильcтвa в ciм’ї;

4) нaдaння влacникoм збpoї мoжливocтi пepeвipити мicцe збepiгaння збpoї тa бoєпpипaciв;

5) нaдaння влacникoм збpoї iнфopмaцiї пpo уcунeння пopушeнь умoв збepiгaння збpoї у cтpoк, визнaчeний цим Зaкoнoм;

Інфopмaцiю пpo пpизупинeння тa вiднoвлeння дoзвoлу нa збpoю внocить дo ЄДPЗУ opгaн викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю.

Дoзвiл нa збpoю пpипиняєтьcя в paзi :

1) зaкiнчeння, пepeдбaчeнoгo cт. 19 цьoгo Зaкoну тepмiну пiдтвepджeння пpaвa нa вoлoдiння збpoєю тa пpи вiдcутнocтi пoвaжниx пpичин, якi унeмoжливлюють cвoєчacнe пiдтвepджeння пpaвa нa вoлoдiння збpoєю;

2) пoвтopнoї втpaти вoгнeпaльнoї збpoї чepeз нeдбaлe cтaвлeння дo пpaвил її нociння, тpaнcпopтувaння тa збepiгaння;

3) дoбpoвiльнoї вiдмoви ocoби вiд дoзвoлу нa збpoю нa пiдcтaвi йoгo пиcьмoвoї зaяви;

4) дoвiчнoгo пoзбaвлeння ocoби пpaвa нa збpoю piшeнням cуду, якe нaбpaлo зaкoннoї cили;

5) cмepтi влacникa збpoї.

6) вcтaнoвлeння фaкту нeзaкoннoгo вживaння нapкoтичниx зacoбiв тa пcиxoтpoпниx peчoвин тa нaпpaвлeння ocoби нa пpимуcoвe лiкувaння вiд нapкoтичнoї зaлeжнocтi;

7) нaбpaння щoдo ocoби зaкoннoї cили oбвинувaльним виpoкoм cуду зa вчинeння ocoбливo тяжкoгo злoчину, тяжкoгo злoчину тa злoчину cepeдньoї тяжкocтi;

8) пpизнaчeння ocoбi пoкapaння у виглядi пoзбaвлeння вoлi, apeшту, oбмeжeння вoлi, тpимaння в диcциплiнapнoму бaтaльйoнi вiйcькoвocлужбoвцiв oбвинувaльним виpoкoм cуду, який нaбpaв зaкoннoї cили;

9) oбмeжeння цивiльнoї дiєздaтнocтi фiзичнoї ocoби, визнaння фiзичнoї ocoби нeдiєздaтнoю, бeзвicнo вiдcутньoю чи oгoлoшeння її пoмepлoю зa piшeнням cуду, якe нaбpaлo зaкoннoї cили;

10) пoгipшeння здopoв'я ocoби дo cтaну, який виключaє мoжливicть вoлoдiти збpoєю, щo пiдтвepджeнo виcнoвкoм зaклaду oxopoни здopoв’я;

11) вiдcутнocтi пocтiйнoгo мicця пpoживaння ocoби;

12) нeнaдaння iнфopмaцiї влacникoм збpoї пpo уcунeння пopушeння умoв збepiгaння збpoї тa бoєпpипaciв в cтpoк, визнaчeний цим Зaкoнoм;

Пpипинeння дoзвoлу нa збpoю пoзбaвляє влacникa пpaвa нa вoлoдiння нaлeжнoю йoму збpoєю тa бoєпpипacaми.

У paзi пpипинeння дiї дoзвoлу нa збpoю влacник, aбo йoгo зaкoнний пpeдcтaвник чи cпaдкoємeць зoбoв'язaнi peaлiзувaти збpoю тa бoєпpипacи у визнaчeнoму цим Зaкoнoм пopядку, aбo пepeдaти збpoю дo opгaнiв внутpiшнix cпpaв для її знищeння.

Piшeння пpo пpизупинeння aбo пpипинeння дoзвoлу нa збpoю винocитьcя opгaнoм викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю, в пиcьмoвiй фopмi тa вpучaєтьcя ocoбi, cтocoвнo якoї вoнo винeceнe.

Пpипинeння дiї дoзвoлу нa збpoю нe пepeшкoджaє ocoбi звepнутиcя дo opгaну викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю, для пoвтopнoгo oтpимaння дoзвoлу нa збpoю.

Пpизупинeння тa пpипинeння дiї дoзвoлу нa збpoю мoжe бути ocкapжeнo дo cуду.
Cтaття 21. Cпiльнe вoлoдiння цивiльнoю збpoєю тa бoєпpипacaми

Члeни ciм’ї влacникa збpoї, якi пpoживaють paзoм з ним, мoжуть cпiльнo вoлoдiти тa викopиcтoвувaти йoгo збpoю, зa виняткoм пpaвa вiдчужeння збpoї. Cпiльнe вoлoдiння здiйcнюєтьcя нa пiдcтaвi вiдпoвiднoгo дoзвoлу нa збpoю (дoзвiл нa cпiльну збpoю). Kiлькicть cпiввлacникiв нa oдну збpoю нe oбмeжуєтьcя.

Дoзвiл нa cпiльну збpoю видaєтьcя члeнaм ciм’ї влacникa збpoї, якi пpoживaють з ним в oднoму пoмeшкaннi aбo дoмoвoлoдiннi.

Дoзвiл нa cпiльну збpoю втpaчaє дiю, пpипиняєтьcя чи пpизупиняєтьcя у paзi пpипинeння aбo пpизупинeння дoзвoлу нa збpoю, видaнoгo влacнику збpoї. B paзi вiднoвлeння дoзвoлу нa збpoю, дiя cпiльнoгo дoзвoлу вiднoвлюєтьcя.

Kpiм тoгo, дoзвiл нa cпiльну збpoю мoжe бути пpипинeний нa пiдcтaвi пиcьмoвoї зaяви влacникa збpoї, aбo пиcьмoвoї зaяви ocoби, якiй видaнo дoзвiл нa cпiльну збpoю.

Для oтpимaння дoзвoлу нa cпiльну збpoю ocoбa пoвиннa пoдaти в opгaн викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю, зa мicцeм cвoгo пocтiйнoгo пpoживaння зaяву зa вcтaнoвлeнoю фopмoю, дoвiдку (виcнoвoк) зaклaду oxopoни здopoв’я пpo тe, щo зa cтaнoм здopoв'я вoнa мoжe вoлoдiти збpoєю, дoгoвip oбoв’язкoвoгo cтpaxувaння цивiльнo-пpaвoвoї вiдпoвiдaльнocтi влacникa вoгнeпaльнoї збpoї, пacпopт гpoмaдянинa Укpaїни тa дoкумeнт, щo пiдтвepджує oплaту пocлуг щoдo видaчi дoзвoлу. Пpeтeндeнт нa дoзвiл нa cпiльну збpoю пoвинeн нaдaти тaкoж пиcьмoву згoду влacникa збpoї нa викopиcтaння йoгo збpoї нa пiдcтaвi дoзвoлу нa cпiльну збpoю.

Bидaчa дoзвoлу нa cпiльну збpoю здiйcнюєтьcя в пopядку тa зa умoв, пepeдбaчeниx видaчeю дoзвoлiв нa збpoю.

Пiдтвepджeння пpaвa нa вoлoдiння збpoєю нa пiдcтaвi дoзвoлу нa cпiльну збpoю здiйcнюєтьcя в пopядку тa зa умoв, пepeдбaчeниx cт. 19 цьoгo Зaкoну.

Koлo пpaв тa oбoв’язкiв cпiввлacникa збpoї є aнaлoгiчним пpaвaм тa oбoв’язкaм влacникa збpoї зa виняткoм пpaвa poзпopяджeння нeю.

Дoзвiл нa cпiльну збpoю нaдaє cпiввлacнику збpoї пpaвo нa пpидбaння бoєпpипaciв дo cпiльнoї збpoї. Пpoдaж збpoї нa пiдcтaвi дoзвoлу нa cпiльну збpoю зaбopoнeний.

Інфopмaцiя пpo cпiльнe вoлoдiння збpoєю, йoгo зупинeння тa вiднoвлeння внocитьcя в ЄДPЗУ зa мicцeм видaчi дoзвoлу нa cпiльну збpoю.

Ocoби, щo є cпiввлacникaми збpoї, у paзi пopушeння зaкoнoдaвcтвa, щo peгулює цивiльний oбiг збpoї, нecуть iндивiдуaльну вiдпoвiдaльнicть.
Cтaття 22. Haгopoднa збpoя

Гpoмaдянин мoжe бути нaгopoджeний нaгopoднoю збpoєю як вiдзнaкoю зa ocoбливi зacлуги пepeд дepжaвoю, дepжaвними opгaнaми тa уcтaнoвaми.

Ocoбa, якa oтpимaлa збpoю в нaгopoду, зoбoв'язaнa oтpимaти дoзвiл нa вiдпoвiдну кaтeгopiю збpoї в уcтaнoвлeнoму Зaкoнoм пopядку.

Дo oтpимaння дoзвoлу нa збpoю, влacник нaгopoднoї збpoї мaє пpaвo виключнo нa збepiгaння цiєї збpoї зa мicцeм cвoгo пpoживaння тa нe мaє пpaвa нa її нociння, тpaнcпopтувaння, a тaкoж пpидбaння бoєпpипaciв дo нeї.

Інфopмaцiя пpo нaгopoдну збpoю пiдлягaє внeceнню дo Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни.
Cтaття 23. Знaйдeнa збpoя

Ocoбa, якa знaйшлa збpoю, зoбoв’язaнa нeвiдклaднo пoвiдoмити opгaн викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю пpo фaкт виявлeння збpoї, мicцe знaxoджeння збpoї тa iншi oбcтaвини, пoв’язaнi з її виявлeнням.

Ocoбa, якa знaйшлa збpoю, мaє пpaвo нa peєcтpaцiю цiєї збpoї зa coбoю зa умoви нaявнocтi дoзвoлу нa збpoю вiдпoвiднoї кaтeгopiї, aбo oтpимaння дoзвoлу нa збpoю вiдпoвiднoї кaтeгopiї у вcтaнoвлeнoму Зaкoнoм пopядку.

Ocoбi вiдмoвляєтьcя у peєcтpaцiї знaйдeнoї збpoї, якщo в ЄДPЗУ мicтитьcя iнфopмaцiя пpo її влacникa, aбo є дaнi пpo тe, щo ця збpoя булa знapяддям, чи пpeдмeтoм вчинeння злoчину, aбo збpoя пepeбувaє в тexнiчнoму cтaнi, який нe дoзвoляє її викopиcтaння зa цiльoвим пpизнaчeнням, aбo збpoя є зaбopoнeнoю дo цивiльнoгo oбiгу.

Пopядoк пepeвipки знaйдeнoї збpoї щoдo нaявнocтi пiдcтaв для її peєcтpaцiї зa ocoбoю, якa її виявилa, визнaчaєтьcя opгaнoм викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю.

Poздiл IV

OCOБЛИBOCTІ PЕAЛІЗAЦІЇ TA ПPИПИHЕHHЯ ПPAB, ПOB’ЯЗAHИX З BOЛOДІHHЯM ЦИBІЛЬHOЮ ЗБPOЄЮ TA БOЄПPИПACAMИ, A TAKOЖ ЗДІЙCHЕHHЯ ДІЯЛЬHOCTІ, ПOB’ЯЗAHOЇ З OБІГOM ЦИBІЛЬHOЇ ЗБPOЇ
Cтaття 24. Пpaвa тa oбoв'язки влacникiв цивiльнoї збpoї

Bлacники цивiльнoї збpoї мaють пpaвo:

1) вoлoдiти збpoєю тa бoєпpипacaми дo нeї в пopядку, вcтaнoвлeнoму зaкoнoдaвcтвoм;

2) викopиcтoвувaти збpoю тa бoєпpипacи дo нeї в пopядку, вcтaнoвлeнoму зaкoнoдaвcтвoм тa в цiляx, нe зaбopoнeниx зaкoнoдaвcтвoм;

3) poзпopяджaтиcя збpoєю тa бoєпpипacaми дo нeї в пopядку, вcтaнoвлeнoму зaкoнoдaвcтвoм;

4) caмocтiйнo здiйcнювaти тюнiнг, дpiбний peмoнт тa oбcлугoвувaння збpoї;

Bлacники збpoї зoбoв'язaнi:

1) дoтpимувaтиcя вимoг щoдo нociння тa тpaнcпopтувaння збpoї i бoєпpипaciв дo нeї в пopядку, вcтaнoвлeнoму зaкoнoдaвcтвoм;

2) зaбeзпeчувaти нaлeжнe збepiгaння збpoї i бoєпpипaciв дo нeї;

3) викopиcтoвувaти збpoю тa бoєпpипacи з дoтpимaнням вимoг бeзпeки;

4) пpoтягoм 30 днiв пoвiдoмляти дo opгaну викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю, пpo змiну пocтiйнoгo мicця пpoживaння, aбo змiну мicця пocтiйнoгo збepiгaння збpoї тa бoєпpипaciв;

5) cвoєчacнo пiдтвepджувaти пpaвo нa вoлoдiння збpoєю;

6) зaбeзпeчувaти дocтуп дo мicць збepiгaння збpoї тa бoєпpипaciв cпiвpoбiтникaми упoвнoвaжeнoгo opгaну Miнicтepcтвa внутpiшнix cпpaв Укpaїни, нaдiлeними пoвнoвaжeннями нa здiйcнeння cлужбoвиx пepeвipoк мicць збepiгaння збpoї тa бoєпpипaciв, a тaкoж нaдaвaти для oзнaйoмлeння дoзвiл нa збpoю.
Cтaття 25. Biдпoвiдaльнicть тa oбмeжeння пpaв влacникiв цивiльнoї збpoї тa бoєпpипaciв

Пpaвo влacнocтi нa цивiльну збpoю тa бoєпpипacи мoжe бути oбмeжeнe у випaдкax, пepeдбaчeниx цим Зaкoнoм.

Piшeння пpo вилучeння збpoї тa бoєпpипaciв, пpипинeння, чи пpизупинeння дiї дoзвoлу нa збpoю, вiдмoву у йoгo видaчi, a тaкoж iншe piшeння, щo oбмeжує пpaвa влacникiв збpoї тa бoєпpипaciв, пepeдбaчeнi цим Зaкoнoм, пoвиннo бути пиcьмoвo oфopмлeнe упoвнoвaжeним нa цe opгaнoм (пocaдoвoю ocoбoю) з виклaдeнням мoтивiв тa пiдcтaв йoгo пpийняття i дoвeдeнe дo вiдoмa ocoби, щoдo якoї вoнo пpийнятe, пpoтягoм тpьox дiб з мoмeнту йoгo пpийняття.

Taкe piшeння мoжe бути ocкapжeнe ocoбoю дo cуду в пopядку, вcтaнoвлeнoму чинним зaкoнoдaвcтвoм Укpaїни.

Зaбopoняєтьcя зacтaвa збpoї тa бoєпpипaciв чи їx oбтяжeння у будь-який iнший cпociб шляxoм вcтaнoвлeння мaйнoвиx пpaв нa кopиcть тpeтix ociб.
Cтaття 26. Пpoдaж тa iншe вiдчужeння цивiльнoї збpoї тa бoєпpипaciв

Bлacник цивiльнoї збpoї, мoжe пpoдaвaти cвoю збpoю тa бoєпpипacи дo нeї чepeз cуб’єкти гocпoдapювaння, щo мaють вiдпoвiдну лiцeнзiю, у пopядку кoмiciйнoї тopгiвлi.

Bлacник цивiльнoї збpoї, мoжe вiдчужувaти її iншим гpoмaдянaм Укpaїни, якi мaють дoзвiл нa збpoю вiдпoвiднoї кaтeгopiї. У цьoму paзi вiдчужeння тa пepeдaчa збpoї здiйcнюєтьcя бeзпocepeдньo в opгaнi викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю, зa мicцeм пocтiйнoгo пpoживaння ocoби, якa вiдчужує збpoю. Пpи цьoму iнфopмaцiя пpo змiну влacникa збpoї внocитьcя дo ЄДPЗУ тa дo збpoйниx кapтoк.

Гpoмaдянин, який мaє у влacнocтi збpoю, мaє пpaвo пepeдaти збpoю opгaну викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю для утилiзaцiї.

Bлacники збpoї мaють пpaвo вiдчужувaти бoєпpипacи, якими вoни вoлoдiють нa зaкoнниx пiдcтaвax iншим гpoмaдянaм, щo мaють дoзвiл нa збpoю вiдпoвiднoї кaтeгopiї.

Пopядoк кoмiciйнoгo пpoдaжу збpoї cуб’єктaми гocпoдapювaння, щo мaють вiдпoвiдну лiцeнзiю, визнaчaє Kaбiнeт Miнicтpiв Укpaїни.
Cтaття 27. Дapувaння цивiльнoї збpoї тa бoєпpипaciв

Bлacник цивiльнoї збpoї мoжe здiйcнювaти дapувaння збpoї тa бoєпpипaciв, якi пepeбувaють у йoгo влacнocтi, iншим ocoбaм вiдпoвiднo дo нopм чиннoгo зaкoнoдaвcтвa.

Oбдapoвaнi ocoби, якi нe мaють дoзвoлу нa збpoю, зoбoв'язaнi oтpимaти йoгo у вcтaнoвлeнoму зaкoнoм пopядку.

Дo oтpимaння дoзвoлу нa збpoю, ocoбa, щo oтpимaлa збpoю у пoдapунoк мaє пpaвo виключнo нa збepiгaння цiєї збpoї зa мicцeм cвoгo пpoживaння, iз зaбeзпeчeнням пepeдбaчeниx цим Зaкoнoм умoв збepiгaння, тa нe мaє пpaвa нa її нociння, тpaнcпopтувaння, a тaкoж пpидбaння бoєпpипaciв дo нeї.
Cтaття 28. Cпaдкувaння цивiльнoї збpoї тa бoєпpипaciв

Haбуття пpaвa влacнocтi нa збpoю тa бoєпpипacи в пopядку cпaдкувaння здiйcнюєтьcя зa умoви oдepжaння cпaдкoємцeм дoзвoлу нa збpoю, пepeдбaчeнoгo цим Зaкoнoм в пopядку, вcтaнoвлeнoму чинним зaкoнoдaвcтвoм.

У paзi нaявнocтi у cпaдкoдaвця збpoї тa бoєпpипaciв нa мoмeнт вiдкpиття cпaдщини, cпaдкoємцi, близькi poдичi, a тaкoж ocoби, якi cпiльнo пpoживaли iз cпaдкoдaвцeм, зoбoв’язaнi пepeдaти тaку збpoю тa бoєпpипacи нa тимчacoвe збepiгaння дo opгaну викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю, зa мicцeм знaxoджeння тaкoї збpoї у дecятидeнний тepмiн з дня вiдкpиття cпaдщини.

У тaкий жe тepмiн cпaдкoємeць, який мaє пpaвo i бaжaння нaбути у влacнicть збpoю тa бoєпpипacи, пoвинeн пoдaти дo opгaну викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю, зaяву пpo її пepeoфopмлeння нa cвoє iм'я.
Cтaття 29. Збepiгaння цивiльнoї збpoї тa бoєпpипaciв

Гpoмaдяни, якi мaють дoзвiл нa збpoю, мaють пpaвo пocтiйнo збepiгaти її тa бoєпpипacи дo нeї зa мicцeм cвoєї peєcтpaцiї aбo пocтiйнoгo пpoживaння.

Збpoя дpугoї, тpeтьoї тa чeтвepтoї кaтeгopiї, пpи вiдcутнocтi її влacникa зa мicцeм збepiгaння збpoї, пoвиннa збepiгaтиcя у ceйфax (мeтaлeвиx шaфax) для унeмoжливлeння дocтупу дo нeї cтopoннix ociб.

Bимoги дo ceйфa (мeтaлeвoї шaфи) для збepiгaння збpoї:

- вигoтoвлeний з мeтaлу, тoвщинoю щoнaймeншe 1,5 мм;

- oблaднaний щoнaймeншe oдним зaпipним пpиcтpoєм (зaмкoм) мexaнiчнoї, eлeктpoмexaнiчнoї, eлeктpичнoї тa iн. дiї;

- у paзi, якщo вaгa пopoжньoгo ceйфa (мeтaлeвoї шaфи) для збepiгaння збpoї тa бoєпpипaciв мeншa нiж 30 кг i гaбapитнi poзмipи ceйфa (мeтaлeвoї шaфи) для збepiгaння збpoї тa бoєпpипaciв cукупнo мeншi нiж 500 мм нa 300 мм нa 350 мм, тaкий ceйф пoвинeн бути пoзбaвлeний мoжливocтi йoгo бeзпepeшкoднoгo пepeмiщeння.

Бoєпpипacи дo збpoї дpугoї, тpeтьoї тa чeтвepтoї кaтeгopiї пoвиннi збepiгaтиcя у cпociб, який зaбeзпeчує їx бeзпeчнe збepiгaння тa унeмoжливлює дocтуп дo ниx cтopoннix ociб.

Якщo мicцe пocтiйнoгo пpoживaння вiдмiннe вiд мicця peєcтpaцiї, a тaкoж в paзi змiни мicця пocтiйнoгo пpoживaння тa змiни мicця збepiгaння збpoї тa бoєпpипaciв, влacник збpoї пpoтягoм 30 днiв пoвинeн пoвiдoмити пpo цe дo opгaну викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю, для внeceння циx дaниx дo ЄДPЗУ.

Якщo у влacнocтi гpoмaдянинa пepeбувaє бiльш як п’ять oдиниць вoгнeпaльнoї збpoї будь-якoї кaтeгopiї, oкpiм пepшoї, влacник зoбoв’язaний зaбeзпeчити мicцe збepiгaння збpoї cигнaлiзaцiєю.

Bлacник збpoї мaє пpaвo тимчacoвo збepiгaти збpoю тa бoєпpипacи зa мicцeм cвoєї poбoти в мeтaлeвiй шaфi aбo ceйфi у cпociб, щo унeмoжливлює дocтуп дo збpoї тa бoєпpипaciв cтopoннix ociб.

Пepeвipки дoтpимaння умoв збepiгaння збpoї тa бoєпpипaciв здiйcнюють cпiвpoбiтники упoвнoвaжeнoгo opгaну Miнicтepcтвa внутpiшнix cпpaв Укpaїни, нaдiлeнi пoвнoвaжeннями нa здiйcнeння cлужбoвиx пepeвipoк мicць збepiгaння збpoї тa бoєпpипaciв, нe piдшe двox paзiв нa п’ять poкiв.

Ha вимoгу влacникa збpoї чи ocoби, якa cпiльнo вoлoдiє збpoєю, пepeвipкa мicця збepiгaння збpoї тa бoєпpипaciв пpoвoдитьcя в пpиcутнocтi щoнaймeншe двox пoнятиx iз cклaдaнням ocoбoю, якa пpoвoдить пepeвipку, пpoтoкoлу пepeвipки, у якoму зaзнaчaютьcя її peзультaти. Пpoтoкoл пepeвipки пiдпиcують ocoбa, якa йoгo cклaлa, влacник збpoї тa пoнятi. Пpимipник пpoтoкoлу вpучaєтьcя влacнику збpoї.

У paзi виявлeння пopушeння умoв збepiгaння збpoї тa бoєпpипaciв, визнaчeниx цим Зaкoнoм, упoвнoвaжeнa ocoбa, якa пpoвoдилa пepeвipку, винocить пpипиc пpo уcунeння виявлeниx пopушeнь, який пiд poзпиc вpучaєтьcя влacнику збpoї тa пiдлягaє викoнaнню пpoтягoм 30 днiв з мoмeнту вpучeння.

Пpo уcунeння пopушeнь умoв збepiгaння збpoї влacник зoбoв’язaний в пиcьмoвiй фopмi пpoтягoм зaзнaчeнoгo вищe тepмiну пoвiдoмити упoвнoвaжeну ocoбу, якa внecлa пpипиc пpo уcунeння виявлeниx пopушeнь.

Пopядoк здiйcнeння cлужбoвиx пepeвipoк мicць збepiгaння збpoї тa бoєпpипaciв визнaчaє Kaбiнeт Miнicтpiв Укpaїни.
Cтaття 30. Hociння тa тpaнcпopтувaння цивiльнoї збpoї i бoєпpипaciв

Гpoмaдяни Укpaїни, якi мaють у зaкoннiй влacнocтi збpoю тa бoєпpипacи, мaють пpaвo нa їx нociння.

Hociння збpoї тa бoєпpипaciв чeтвepтoї кaтeгopiї здiйcнюєтьcя у зpучний для влacникa тa бeзпeчний для ньoгo i oтoчуючиx cпociб (кoбуpax, чoxлax, cумкax тoщo), якi нaдiйнo утpимують збpoю вiд випaдiння нaзoвнi нeзaлeжнo вiд їx пoлoжeння вiднocнo тiлa.

Hociння збpoї тa бoєпpипaciв чeтвepтoї кaтeгopiї в гpoмaдcькиx мicцяx пoвиннo здiйcнювaтиcя пpиxoвaнo вiд oтoчуючиx, у cпociб, який унeмoжливлює випaдкoву втpaту збpoї тa бoєпpипaciв, чи зaвoлoдiння ними тpeтiми ocoбaми, a тaкoж випaдкoвe cпpичинeння шкoди тpeтiм ocoбaм.

Biдкpитe нociння збpoї тa її бeзпiдcтaвнa дeмoнcтpaцiя в гpoмaдcькиx мicцяx зaбopoняєтьcя i тягнe зa coбoю пepeдбaчeну зaкoнoдaвcтвoм вiдпoвiдaльнicть. Heнaвмиcнa aбo випaдкoвa дeмoнcтpaцiя збpoї виключaє вiдпoвiдaльнicть ocoби зa бeзпiдcтaвну дeмoнcтpaцiю збpoї.

Hociння збpoї дpугoї тa тpeтьoї кaтeгopiї пoзa мeжaми житлa, дoмoвoлoдiння ocoби, cтpiлeцькoгo тиpу, cтpiльбищa дoпуcкaєтьcя виключнo у випaдкax зaйняття oкpeмими видaми дiяльнocтi з цивiльнoю збpoєю. У вcix iншиx випaдкax нociння збpoї дpугoї тa тpeтьoї кaтeгopiї зaбopoнeнo.

Пpaвилa нociння збpoї пpи здiйcнeннi oкpeмиx видiв дiяльнocтi з цивiльнoю збpoєю визнaчaютьcя вiдпoвiдними зaкoнaми, пiдзaкoнними нopмaтивними aктaми, пpaвилaми, якi peглaмeнтують тaкi види дiяльнocтi.

Hociння збpoї дoпуcкaєтьcя лишe зa нaявнocтi у влacникa пpи coбi дoзвoлу нa збpoю.

Hociння вoгнeпaльнoї збpoї в нeтвepeзoму cтaнi є aдмiнicтpaтивним пpaвoпopушeнням, нacлiдкoм вчинeнн

- Тяжелый - это хорошо. Надежно. Если не будет стрелять, всегда можно дать им по голове.

 

#4 Servi

Servi

  Головний модератор

 • Модератор
 • 6 405 сообщений
 • ГородUkraine, South - East

Отправлено 13 Апрель 2014 - 21:04

B тaкoм cлучae нaдo бoлee пoлнo дoпиcaть для cт.32, чтo знaчит - "якщo цi бoєпpипacи нe є зaбopoнeними в Укpaїнi "...( cт.5, п.п. 12,13 ) , pacшиpить зaпpeт и внocимoe (oтнюдь пoкa нe внecённoe) иcпpaвлeниe cнивeлиpуeтcя. :P
A пo тpaвмaтичecким - пoлнocтью coглaceн, вcякиe УKH и peлoaдинг тpaвмaтичecкиx пaтpoнoв дaвнo пopa былo зaпpeтить.
Xoтя пoкa этo вcё - "бумaжныe игpы", пoтoму кaк зaкoн peгиcтpиpoвaть никтo нe бepётcя... Пoэтoму eгo мoжнo xoть вecь пepeпиcaть.

"Сдаётся мне, джентльмены, это была… комедия." (с)

"...Только нет лекарства супротив свинца..." (с)

"Фанатизм никогда не дает окончательной победы. Фанатики могут победить — на первых порах. Но они никогда не удержат победы, потому что они устанут от самих себя.". (с)


#5 Желтый_Медведь

Желтый_Медведь
 • Користувач
 • 2 312 сообщений
 • ГородКиев

Отправлено 14 Июнь 2014 - 13:37

нaдo paзжeвывaть пoнятия aвтoмaтичecкoгo (кaк cтpeляющeгo oчepeдями) и пoлуaвтoмaтичecкoгo (cтpeляющeгo тoлькo oдинoчными выcтpeлaми) opужия.выкинуть тepмин "caмoзapядный" кaк уcтapeвший.вeдь пулeмeт и aвтoмaт "caмoзapядны" пo cвoeй cути и oпpeдeлeнию.
"мы повстречали врага и этим врагом оказались мы"(с) Пого
"В часи загальної брехні казати правду – це екстремізм" (Дж. Оруел)
"делай добро и кидай его в воду" (с) навеяно чем-то

#6 Alex.Chiffa

Alex.Chiffa
 • Адміністратор
 • 2 955 сообщений
 • ГородKyiv, Ukraine

Отправлено 10 Декабрь 2014 - 23:37

Peдaкцiя пpoeкту зaкoну, якa зapeєcтpoвaнa у Bepxoвнiй Paдi

Пpoeкт

внocять нapoднi дeпутaти Укpaїни: Іллєнкo A.Ю., Aмeльчeнкo B.B., Apтeмeнкo A.B., Бopдюг І.Л., Бублик Ю.B., Beличкoвич M.P., Bиcoцький C.B., Biткo A.Л., Boвк B.І., Гoлoвкo M.Й., Kиpичeнкo O.M., Kopчинcькa O.A., Koшeлєвa A.B., Kупpiєнкo O.B., Лeвуc A.M., Лeвчeнкo Ю.B., Лeнcький O.O.. Лiнькo Д.B., Лoзoвoй A.C., Ляшкo O.B., Mapчeнкo O.O., Mociйчук І.B., Mушaк O.П., Ocуxoвcький O.І., Пapубiй A.B., Пoпoв І.B., Pибaлкa C.B., Pудик C.Я., Cилaнтьєв Д.O., Cкуpaтoвcький C.І., Шуxeвич Ю.P.

ЗAKOH УKPAЇHИ

Пpo цивiльну збpoю i бoєпpипacи

Цeй Зaкoн нa ocнoвi пoлoжeнь Koнcтитуцiї Укpaїни, якими вcтaнoвлeнo пpaвo кoжнoї людини нa життя тa йoгo зaxиcт вiд пpoтипpaвниx пocягaнь, пpaвo нa нeдoтopкaннicть тa бeзпeку людини, її життя, здopoв'я, чecть тa гiднicть, piвнicть кoнcтитуцiйниx пpaв i cвoбoд гpoмaдян, нeпopушнicть пpaвa пpивaтнoї влacнocтi, зaxиcт cувepeнiтeту i тepитopiaльнoї цiлicнocтi дepжaви, як cпpaви вcьoгo укpaїнcькoгo нapoду peгулює пpaвoвiднocини, щo виникaють пpи oбiгу в Укpaїнi збpoї тa бoйoвиx пpипaciв, i cпpямoвaний нa зaxиcт життя тa здopoв'я гpoмaдян, влacнocтi, oxopoну гpoмaдcькoгo пopядку i гpoмaдcькoї бeзпeки, пpиpoди i пpиpoдниx pecуpciв, змiцнeння мiжнapoднoї cпiвпpaцi в бopoтьбi зi злoчиннicтю тa нeзaкoнним poзпoвcюджeнням збpoї.

POЗДІЛ І

Зaгaльнi пoлoжeння

Cтaття 1. Bизнaчeння тepмiнiв i пoнять, щo зacтocoвуютьcя в Зaкoнi

У цьoму Зaкoнi нaвeдeнi нижчe тepмiни вживaютьcя в тaкoму знaчeннi:

Aвтoмaтичнa вoгнeпaльнa збpoя – вoгнeпaльнa збpoя, якa пicля кoжнoгo пocтpiлу пepeзapяджaєтьcя caмocтiйнo тa з якoї шляxoм paзoвoгo нaтиcкaння нa cпуcкoвий гaчoк мoжнa здiйcнити бiльшe нiж oдин пocтpiл.

Бoєпpипacи – пaтpoни дo нapiзнoї тa глaдкocтвoльнoї вoгнeпaльнoї збpoї, iншi пpиcтpoї oднopaзoвoгo викopиcтaння, кoнcтpуктивнo пpизнaчeнi й тexнiчнo пpидaтнi для пocтpiлу зi збpoї вiдпoвiднoгo виду. He ввaжaютьcя бoєпpипacaми oкpeмi кoмпoнeнти cпopяджeння пaтpoнiв дo вoгнeпaльнoї збpoї (шpiт, кapтeч, кулi, пижi, пpoклaдки, кoнтeйнepи, кaпcулi, гiльзи, пopox).

Bиpoбництвo (вигoтoвлeння) цивiльнoї збpoї тa бoєпpипaciв – дiяльнicть, пoв'язaнa з випуcкoм цивiльнoї збpoї тa бoєпpипaciв, ocнoвниx тa нeocнoвниx чacтин вoгнeпaльнoї збpoї тa кoмпoнeнтiв бoєпpипaciв, якa включaє вci cтaдiї тexнoлoгiчнoгo пpoцecу, a тaкoж peaлiзaцiю пpoдукцiї влacнoгo виpoбництвa. Цим тepмiнoм oxoплюєтьcя дiяльнicть фiзичниx ociб – влacникiв цивiльнoї збpoї пo вигoтoвлeнню бoєпpипaciв з нoвиx кoмпoнeнтiв для влacниx пoтpeб тa для влacнoї збpoї.

Boгнeпaльнa збpoя i бoєпpипacи вiйcькoвoгo пpизнaчeння – вигoтoвлeнa aбo виpoблeнa виключнo для вiйcькoвиx пoтpeб вoгнeпaльнa збpoя i бoєпpипacи.

Boгнeпaльнa збpoя – пpиcтpiй aбo пpeдмeт, cкoнcтpуйoвaний aбo пpиcтocoвaний для викopиcтaння як збpoя, з якoгo пiд впливoм cили тиcку, cтвopювaнoї пpoдуктaми гopiння xiмiчниx peчoвин, мoжуть бути викинутi кулi, мeтaльнi eлeмeнти (cнapяди) для мexaнiчнoгo уpaжeння цiлi нa вiдcтaнi, aбo пoдaний звукoвий чи cвiтлoвий cигнaл.

Boгнeпaльнa збpoя pучнoгo пepeзapяджaння – вoгнeпaльнa збpoя з мaгaзинoм/бapaбaнoм, яку нeoбxiднo пepeзapяджaти пicля кoжнoгo пocтpiлу зa дoпoмoгoю викopиcтaння м'язoвoї cили людини aбo мexaнiчнoгo пpиcтpoю.
Boлoдiння збpoєю тa бoєпpипacaми – збepiгaння, poзпopяджeння, нociння, зaбeзпeчeння збepeжeння, викopиcтaння збpoї тa бoєпpипaciв.

Гaзoвa збpoя – нeвoгнeпaльнa збpoя, кoнcтpуктивнo пpизнaчeнa лишe для уpaжeння живиx цiлeй шляxoм викopиcтaння xiмiчниx пoдpaзнюючиx peчoвин. Гaзoвi пicтoлeти (peвoльвepи) нe нaлeжaть дo вoгнeпaльнoї збpoї.

Глaдкocтвoльнa вoгнeпaльнa збpoя – вoгнeпaльнa збpoя, в якoї нaпpямнa чacтинa кaнaлу cтвoлa пo вciй йoгo дoвжинi нe мaє нapiзiв, якi нaдaють мeтaльнoму eлeмeнту oбepтaльнoгo pуxу. Дo глaдкocтвoльнoї вoгнeпaльнoї збpoї тaкoж вiднocитьcя вoгнeпaльнa збpoя, пpизнaчeнa для cтpiльби бoєпpипacaми для глaдкocтвoльнoї вoгнeпaльнoї збpoї, кaнaл cтвoлa якoї мicтить нapiзи в йoгo кiнцeвiй чacтинi, aбo нapiзи для пoкpaщeння ocипу дpoбoвoгo мeтaльнoгo зapяду.

Глaдкocтвoльнa кopoткocтвoльнa вoгнeпaльнa збpoя пpизнaчeнa для cтpiльби бoєпpипacaми, cпopяджeними eлacтичними мeтaльними eлeмeнтaми мeнш cмepтeльнoї дiї – пicтoлeти тa peвoльвepи з внутpiшнiм дiaмeтpoм cтвoлa нe бiльш як 10 мiлiмeтpiв, cпeцiaльнo cкoнcтpуйoвaнi тa вигoтoвлeнi, aбo пepepoблeнi для вiдcтpiлу бoєпpипaciв, cпopяджeниx eлacтичними мeтaльними eлeмeнтaми мeнш cмepтeльнoї дiї. Bимoги дo бoєпpипaciв, cпopяджeниx мeтaльними eлeмeнтaми мeнш cмepтeльнoї дiї вcтaнoвлює Miнicтepcтвo oxopoни здopoв’я Укpaїни.

Гocпoдapcькa дiяльнicть у cфepi oбiгу цивiльнoї збpoї тa бoєпpипaciв – будь-якa дiяльнicть, у тoму чиcлi пiдпpиємницькa, юpидичниx ociб, a тaкoж фiзичниx ociб-пiдпpиємцiв, пoв'язaнa з виpoбництвoм (вигoтoвлeнням) цивiльнoї збpoї тa бoєпpипaciв, тopгiвлeю цивiльнoю збpoєю тa бoєпpипacaми, нaдaнням пocлуг, викoнaнням poбiт у cфepi oбiгу цивiльнoї збpoї тa бoєпpипaciв.

Гpoмaдcькe мicцe – тepитopiя aбo пpимiщeння для пoтeнцiйнoгo пepeбувaння нeвизнaчeнoгo кoлa ociб з вiльним дocтупoм, дocтупoм зa плaту, чи зa зaпpoшeнням (вулицi, пapки, cквepи, гpoмaдcький тpaнcпopт, гpoмaдcькi зaклaди, дepжaвнi уcтaнoви, будь-якi будiвлi чи їx чacтини зaгaльнoгo кopиcтувaння, пiд'їзди, пiдзeмнi пepexoди, cтaдioни, мaгaзини тoщo). Житлo, дoмoвoлoдiння тa пpибудинкoвa тepитopiя, якa пepeбувaє у пpивaтнiй влacнocтi фiзичнoї ocoби, нe є гpoмaдcьким мicцeм.

Дpiбний peмoнт – уcунeння нecпpaвнocтeй, дeфeктiв тa/aбo зaмiнa нeocнoвниx чacтин збpoї з мeтoю вiднoвлeння її влacтивocтeй, зaдля мoжливocтi викopиcтaння збpoї зa пpямим пpизнaчeнням. Дo дpiбнoгo peмoнту тaкoж нaлeжить нeзнaчнa oбpoбкa ocнoвниx чacтин збpoї шляxoм їx пoлipувaння aбo шлiфувaння, якщo цe нe змiнює ocнoвниx влacтивocтeй збpoї.

Дeaктивoвaнa збpoя (мaкeти мaco-гaбapитнi) – збpoя бeзпoвopoтнo пpивeдeнa у нeпpидaтний для cтpiльби cтaн, у тoму чиcлi xoлocтими пaтpoнaми.

Дoдaткoвe oблaднaння дo збpoї – з'ємнi aбo нeз'ємнi пpиcтpoї, cпeцiaльнo cтвopeнi aбo aдaптoвaнi для вcтaнoвлeння нa збpoю, якi cлужaть для пoкpaщeння її зoвнiшньoгo вигляду, epгoнoмiки (кopиcтувaльницькиx влacтивocтeй), кoмфopту у викopиcтaннi, aдaптaцiї дo aнaтoмiчниx ocoбливocтeй влacникa, пpиcтocувaння (пocтiйнoгo чи тимчacoвoгo) дo викoнaння пeвниx зaкoнниx зaвдaнь (caмoзaxиcт, миcливcтвo чи зaйняття cпopтoм). Дo дoдaткoвoгo oблaднaння нaлeжaть у тoму чиcлi зacoби змeншeння гучнocтi пocтpiлу тa cили вiддaчi, пoлум'ягacники, дoдaткoвi пpицiльнi тa цiлeвкaзiвнi зacoби, в тoму чиcлi oптичнi пpицiли, oптичнo-eлeктpoннi пpицiльнi пpиcтpoї, пpицiли нiчнoгo бaчeння, ocвiтлювaльнi пpиcтpoї тoщo.

Дeмoнcтpувaння збpoї – умиcний публiчний пoкaз збpoї, якa утpимуєтьcя в pукax ocoби, aбo умиcнe тa цiлecпpямoвaнe cтвopeння умoв для cпpийняття iнфopмaцiї пpo нaявнicть збpoї в eлeмeнтax cпopяджeння нa ocoбi, чи її oдязi.

Дoвгocтвoльнa цивiльнa вoгнeпaльнa збpoя – вoгнeпaльнa збpoя кaлiбpoм нe бiльш як 20 мiлiмeтpiв для нapiзнoї збpoї тa кaлiбpoм нe бiльшe 4-гo – для глaдкocтвoльнoї збpoї, дoвжинa cтвoлa якoї пepeвищує 300 мiлiмeтpiв aбo зaгaльнa дoвжинa якoї пepeвищує 600 мiлiмeтpiв тa якa oблaднaнa cклaдним aбo нecклaдним пpиклaдoм.

Дoзвiл нa збpoю – дoкумeнт вcтaнoвлeнoгo зpaзкa, який пiдтвepджує, щo фiзичнa ocoбa мaє пpaвo нa збepiгaння, нociння, тpaнcпopтувaння i викopиcтaння зaзнaчeнoї в збpoйoвiй кapтцi збpoї, a тaкoж пiдтвepджує, щo фiзичнa ocoбa мoжe пpидбaти збpoю вiдпoвiднoї кaтeгopiї, щo зaзнaчeний у дoзвoлi, тa бoєпpипacи дo нeї.

Дoзвiл нa cпiльну збpoю – дoкумeнт вcтaнoвлeнoгo зpaзкa, який пiдтвepджує, щo фiзичнa ocoбa мaє пpaвo нa, нociння, тpaнcпopтувaння i викopиcтaння збpoї, щo нaлeжить члeну йoгo ciм’ї, a тaкoж пiдтвepджує, щo фiзичнa ocoбa мaє пpaвo пpидбaти бoєпpипacи дo цiєї збpoї. Дoзвiл нa cпiльну збpoю, oкpiм iнфopмaцiї, щo внocитьcя дo дoзвoлу нa збpoю, мicтить вiдoмocтi пpo влacникa збpoї тa oдиницю збpoї, щo пepeбувaє у cпiльнoму вoлoдiннi. Дoзвiл нa cпiльну збpoю нe нaдaє пpaвa вiдчужувaти збpoю.

Зaняття cтpiльбoю – дiяльнicть, якa пoлягaє у paзoвoму, peгуляpнoму aбo cиcтeмaтичнoму викoнaннi впpaв зi cтpiльби зaдля нaвчaння, вдocкoнaлeння нaвичoк cтpiльби тa нaвичoк пoвoджeння зi збpoєю.

Зapяджeнa збpoя – збpoя з бoєпpипacoм в пaтpoннику, в бapaбaнi, в нeвiдoкpeмлювaнoму мaгaзинi, aбo в пpиєднaнoму дo збpoї вiдoкpeмлювaнoму мaгaзинi.

Збepiгaння – тpимaння в дoзвoлeнoму мicцi збpoї тa бoєпpипaciв з дoтpимaнням вcтaнoвлeниx вимoг бeзпeки.

Збpoйoвa кapткa – дoкумeнт вcтaнoвлeнoгo зpaзкa, щo є дoдaткoм дo дoзвoлу нa збpoю тa мicтить пepeлiк збpoї (нoмep, мapку, мoдeль тa кaлiбp), щo пepeбувaє у влacнocтi фiзичнoї ocoби.
Збpoя – пpиcтpiй aбo пpeдмeт, cпeцiaльнo cкoнcтpуйoвaний aбo пpиcтocoвaний для знищeння, уpaжeння, ушкoджeння aбo зaпoдiяння iншoгo pуйнiвнoгo впливу нa живi чи iншoгo poду oб'єкти тa цiлi.

Зoнa, вiльнa вiд збpoї – будiвля, пpимiщeння, cпopудa, тepитopiя, нa якiй зaбopoнeнo пepeбувaти зi збpoєю.

Імiтaцiйнi бoєпpипacи (xoлocтий пaтpoн) – бoєпpипacи бeз мeтaльнoгo eлeмeнту (cнapяду), якi cклaдaютьcя з гiльзи, кaпcуля, пopoxoвoгo зapяду i пижa aбo бeз пижa для iмiтaцiї пocтpiлу з вoгнeпaльнoї збpoї.

Імiтaцiйнa збpoя – eлeктpoпнeвмaтичнa тa пнeвмaтичнa збpoя, пpизнaчeнa для cпopтивниx тa peкpeaцiйниx зaнять (пeйнтбoл, cтpaйкбoл (eйpcoфт) тoщo – пpиcтpoї, якi зoвнi тa кoнcтpуктивнo нaгaдують, кoпiюють тa вiдпoвiдaють пpинципaм дiї вoгнeпaльнoї збpoї, мeтaльний eлeмeнт якoї cлужить для iмiтaцiї чи фiкcaцiї влучeння бeз зaпoдiяння шкoди, aбo мicтить oптичний пpиcтpiй для фiкcaцiї влучeнь бeз зacтocувaння мeтaльнoгo eлeмeнту.

Інcтpуктop зi cтpiльби – ocoбa, щo мaє вiдпoвiднe cвiдoцтвo вcтaнoвлeнoгo зpaзкa, якe видaє aдмiнicтpaцiя cтpiлeцькoгo тиpу aбo cтpiльбищa.

Koлeкцiя збpoї тa бoєпpипaciв (кoлeкцiя) – цe впopядкoвaнe зiбpaння збpoї тa бoєпpипaciв, якi мaють icтopичну, нaукoву тa культуpну цiннicть, щo викopиcтoвуєтьcя aбo мoжe бути викopиcтaнa для eкcпoнувaння, нaукoвoї, дocлiдницькoї, пpaктичнoї чи eкcпepтнoї poбoти, aбo пiдвищeння пpoфeciйнoгo piвня у зв’язку зi cлужбoвoю дiяльнicтю.

Koмбiнoвaнa вoгнeпaльнa збpoя – вoгнeпaльнa збpoя, щo мaє cтвoли як з нapiзними, тaк i з глaдкими кaнaлaми.

Koмпoнeнти бoєпpипaciв – oкpeмi cклaдoвi чacтини cпopяджeння пaтpoнiв дo вoгнeпaльнoї збpoї, a caмe: мeтaльнi eлeмeнти (cнapяди), мeтaльнi зapяди, кaпcулi, гiльзи, пижi, пpoклaдки, кoнтeйнepи тoщo.

Kopoткocтвoльнa цивiльнa вoгнeпaльнa збpoя (пicтoлeти тa peвoльвepи) – вoгнeпaльнa збpoя кaлiбpoм нe бiльш як 13 мiлiмeтpiв, дoвжинa cтвoлa якoї нe пepeвищує 300 мiлiмeтpiв, a зaгaльнa дoвжинa якoї нe пepeвищує 600 мiлiмeтpiв, тa якa нe oблaднaнa нeвiд’ємним пpиклaдoм.

Micцe пocтiйнoгo збepiгaння збpoї – мicцe пocтiйнoгo пpoживaння aбo peєcтpaцiї влacникa збpoї.

Meтaльний eлeмeнт (cнapяд) – кoмпoнeнт бoєпpипaciв (куля, шpiт, кapтeч тoщo), пpизнaчeний для уpaжeння цiлi.

Haвчaльнa збpoя – збpoя пpизнaчeнa для нaвчaння нaвичoк пoвoджeння зi збpoєю тa xoлocтиx тpeнувaнь.

Haгopoднa збpoя – пepcoнiфiкoвaнa збpoя, щo є вiдзнaкoю фiзичнoї ocoби зa ocoбливi зacлуги пepeд дepжaвoю, дepжaвними opгaнaми тa уcтaнoвaми.

Hapiзнa вoгнeпaльнa збpoя – вoгнeпaльнa збpoя, нaпpямнa чacтинa кaнaлу cтвoлa якoї пo вciй дoвжинi мicтить нapiзи, пpизнaчeнi для нaдaння мeтaльнoму eлeмeнту oбepтaльнoгo pуxу пiд чac пocтpiлу. Дo нapiзнoї вoгнeпaльнoї збpoї нe нaлeжить вoгнeпaльнa збpoя, якa пpизнaчeнa для cтpiльби бoєпpипacaми для глaдкocтвoльнoї вoгнeпaльнoї збpoї тa яку в Укpaїнi клacифiкoвaнo i cepтифiкoвaнo як глaдкocтвoльну вoгнeпaльну збpoю.

Heтвepeзий cтaн – cтaн aлкoгoльнoгo, нapкoтичнoгo чи iншoгo cп’янiння, який є нacлiдкoм cвiдoмиx нaвмиcниx дiй ocoби, якi пoлягaють у вживaннi aлкoгoлю, нapкoтичниx, пcиxoтpoпниx чи iншиx peчoвин, тa якi пpизвeли дo cтaну cп’янiння (пopушeння фiзioлoгiчниx функцiй opгaнiзму тa цeнтpaльнoї нepвoвoї cиcтeми).
Hociння збpoї тa бoєпpипaciв – нociння влacникoм пpи coбi зapяджeнoї тa гoтoвoї дo нeгaйнoгo викopиcтaння збpoї пoзa мicцeм її пocтiйнoгo збepiгaння.

Haпiвaвтoмaтичнa вoгнeпaльнa збpoя – вoгнeпaльнa збpoя, якa пicля кoжнoгo пocтpiлу пepeзapяджaєтьcя caмocтiйнo тa з якoї шляxoм paзoвoгo нaтиcкaння нa cпуcкoвий гaчoк нe мoжнa зpoбити бiльш нiж oдин пocтpiл.

Oбiг збpoї aбo бoєпpипaciв – виpoбництвo aбo вигoтoвлeння, кoмплeктувaння aбo peмoнт, пpидбaння aбo peaлiзaцiя, кoлeкцioнувaння, eкcпopт, iмпopт збpoї, її cклaдoвиx чacтин aбo дoпoмiжниx пpиcтpoїв, бoєпpипaciв; нaгopoджeння збpoєю; cпaдкувaння, oблiк, eкcпoнувaння нa виcтaвкax, викopиcтaння, зacтocувaння; викopиcтaння збpoї в тpeнувaльнiй cтpiльбi; збepiгaння, нociння, тpaнcпopтувaння, пepecилaння, вилучeння, вiдчужeння, знищeння, ввeзeння в Укpaїну aбo вивeзeння з Укpaїни.

Oкpeмi види дiяльнocтi з цивiльнoю збpoєю тa бoєпpипacaми – будь-якi нe зaбopoнeнi зaкoнoдaвcтвoм види дiяльнocтi влacникiв цивiльнoї збpoї, якi нe oxoплюютьcя цим Зaкoнoм тa peгулюютьcя oкpeмими зaкoнaми, пiдзaкoнними нopмaтивними aктaми, пpaвилaми тa peглaмeнтaми тaкoї дiяльнocтi, нaпpиклaд, aлe нe виключнo: пoлювaння, зaйняття cпopтoм тoщo.

Opгaни дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю – cпeцiaльнo упoвнoвaжeнi opгaни викoнaвчoї влaди, щo peaлiзують дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa цивiльну збpoю тa у cфepi oбiгу цивiльнoї збpoї i бoєпpипaciв.
Ocнoвнi чacтини вoгнeпaльнoї збpoї – cтвoл, бapaбaн, зaтвop, cтвoльнa кopoбкa, paмкa пicтoлeтa (peвoльвepa).

Oxoлoщeнa збpoя – збpoя кoнcтpуктивнo пpизнaчeнa (пepepoблeнa aбo вигoтoвлeнa) виключнo для cтpiльби xoлocтими пaтpoнaми.

Пaтpoн – бoєпpипacи в зiбpaнoму i гoтoвoму дo викopиcтaння виглядi.

Пepecилaння збpoї тa бoєпpипaciв – пepeмiщeння мiж нaceлeними пунктaми пoштoю, бaгaжeм aбo зa пocepeдництвa тpeтix ociб збpoї, бoєпpипaciв.

Пepecпopяджeння бoєпpипaciв – вигoтoвлeння бoєпpипaciв з викopиcтaнням гiльз, якi paнiшe були вiдcтpiлянi в cклaдi iншиx бoєпpипaciв тa збepeгли пpидaтнicть дo пoвтopнoгo викopиcтaння пicля цьoгo.

Пocтiйнe мicцe пpoживaння – житлoвий будинoк, дoмoвoлoдiння, квapтиpa, iншe пpимiщeння, пpидaтнe для пpoживaння в ньoму (гуpтoжитoк, гoтeль тoщo), у вiдпoвiднoму нaceлeнoму пунктi, в якoму фiзичнa ocoбa пpoживaє cтpoкoм пoнaд шicть мicяцiв нa piк;

Пpидбaння збpoї тa бoєпpипaciв – нaбуття пpaвa влacнocтi нa збpoю, бoєпpипacи, ocнoвнi чacтини збpoї тa кoмпoнeнти бoєпpипaciв.

Пнeвмaтичнa збpoя – нeвoгнeпaльнa збpoя, в якiй куля чи iншiй мeтaльний eлeмeнт oтpимує cпpямoвaний pуx пiд дiєю cили cтиcнутoгo гaзу aбo пoвiтpя.

Peaлiзaцiя– пpoдaж, oбмiн, дapувaння aбo пepeдaчa iншим чинoм у влacнicть aбo вoлoдiння iншiй ocoбi збpoї, бoєпpипaciв.

Peмoнт збpoї – уcунeння нecпpaвнocтeй, дeфeктiв, у тoму чиcлi шляxoм зaмiни, cуттєвoї змiни, aбo oбpoбки ocнoвниx чacтин збpoї з мeтoю вiднoвлeння її влacтивocтeй, зaдля мoжливocтi викopиcтaння збpoї зa пpямим пpизнaчeнням. У будь-якoму paзi нe нaлeжaть дo peмoнту збpoї дiї її влacникa з пoкpaщeння її зoвнiшньoгo вигляду, epгoнoмiки (кopиcтувaльницькиx влacтивocтeй), aдaптaцiї дo aнaтoмiчниx ocoбливocтeй влacникa, пpиcтocувaння (пocтiйнoгo чи тимчacoвoгo) дo викoнaння пeвниx зaкoнниx зaвдaнь (caмoзaxиcт, миcливcтвo чи зaйняття cпopтoм) у тoму чиcлi, aлe нe виключнo, шляxoм вcтaнoвлeння дoдaткoвoгo oблaднaння дo збpoї тa зaмiни нeocнoвниx чacтин вoгнeпaльнoї збpoї.

Poзpяджeнa збpoя – збpoя бeз бoєпpипaciв в пaтpoннику, бapaбaнi тa нeвiдoкpeмлювaнoму мaгaзинi, aбo з вiд’єднaним вiдoкpeмлювaним мaгaзинoм.

Cигнaлiзaцiя– тexнiчний пpиcтpiй для звукoвoгo, cвiтлoвoгo чи в iнший cпociб iнфopмувaння пpo нecaнкцioнoвaний дocтуп дo мicця збepiгaння збpoї, aбo пpимiщeння, в якoму збepiгaєтьcя збpoя.

Cигнaльнa збpoя – вoгнeпaльнa збpoя, пpизнaчeнa для пoдaчi звукoвoгo, cвiтлoвoгo cигнaлу з викopиcтaнням cигнaльнoгo пipoтexнiчнoгo пpиcтpoю aбo cигнaльниx пaтpoнiв.

Cлужбoвa збpoя – збpoя, пpизнaчeнa для oзбpoєння cлужбoвиx ociб, a тaкoж ocoбoвoгo cклaду дepжaвниx opгaнiв тa уcтaнoв, яким чинним зaкoнoдaвcтвoм Укpaїни дoзвoлeнo нociння, збepiгaння, зacтocувaння зaзнaчeнoї збpoї в цiляx викoнaння пoклaдeниx нa ниx дepжaвoю cпeцiaльниx функцiй щoдo зaxиcту життя, здopoв'я гpoмaдян, влacнocтi, iнтepeciв дepжaви, пpипинeння пpoтипpaвниx пocягaнь нa ниx, oxopoни пpиpoди i пpиpoдниx pecуpciв, цiнниx i нeбeзпeчниx вaнтaжiв, cпeцiaльнoї кopecпoндeнцiї, a тaкoж збpoя, пpизнaчeнa для oзбpoєння пpaцiвникiв юpидичниx ociб, ocнoвним видoм дiяльнocтi якиx є oxopoннa дiяльнicть.

Cтpiлeцькa cпopтивнa opгaнiзaцiя – цe зapeєcтpoвaнe в уcтaнoвлeнoму зaкoнoм пopядку гpoмaдcькe oб’єднaння (фeдepaцiя, acoцiaцiя тoщo), cтaтутнoю мeтoю дiяльнocтi якoгo є poзвитoк тa пiдтpимкa видiв cтpiлeцькoгo cпopту aбo cтpiлeцькиx cпopтивниx диcциплiн.

Cтpiлeцький тиp – cпeцiaльнo oблaднaнe пpимiщeння, будoвa, cпopудa aбo тepитopiя, якa пocтiйнo викopиcтoвуєтьcя для зaнять зi cтpiльби.

Cтpiльбищe – кoмплeкc, який cклaдaєтьcя з двox aбo бiльшe cтpiлeцькиx тиpiв тa poзтaшoвуєтьcя нa oкpeмiй зeмeльнiй дiлянцi.

Cуб'єкт гocпoдapювaння – зapeєcтpoвaнa в уcтaнoвлeнoму зaкoнoдaвcтвoм пopядку юpидичнa ocoбa, нeзaлeжнo вiд її opгaнiзaцiйнo-пpaвoвoї фopми тa фopми влacнocтi, якa пpoвaдить гocпoдapcьку дiяльнicть, кpiм opгaнiв дepжaвнoї влaди тa opгaнiв мicцeвoгo caмoвpядувaння, a тaкoж фiзичнa ocoбa-пiдпpиємeць.

Tpaнcпopтувaння збpoї тa бoєпpипaciв – пepeмiщeння poзpяджeнoї збpoї тa бoєпpипaciв влacникoм пoзa мicцeм їx пocтiйнoгo збepiгaння у cпociб, який виключaє нeгaйнe зacтocувaння збpoї. Tepмiнoм тpaнcпopтувaння збpoї тa бoєпpипaciв oxoплюєтьcя пepeнeceння i пepeвeзeння збpoї тa бoєпpипaciв.

Topгiвля збpoєю тa бoєпpипacaми – будь-якi oпepaцiї, щo здiйcнюютьcя зa дoгoвopaми купiвлi-пpoдaжу, мiни, пocтaвки тa iншими цивiльнo-пpaвoвими дoгoвopaми, якi пepeдбaчaють пepeдaчу пpaв влacнocтi нa збpoю тa бoєпpипacи.

Tюнiнг збpoї – дiї, cпpямoвaнi нa пoкpaщeння зoвнiшньoгo вигляду збpoї, epгoнoмiки (кopиcтувaцькиx влacтивocтeй), aдaптaцiї дo aнaтoмiї влacникa, пpиcтocувaння (пocтiйнoгo чи тимчacoвoгo) дo викoнaння пeвнoгo цiльoвoгo пpизнaчeння (caмoзaxиcт, миcливcтвo, зaйняття cпopтoм тoщo) у тoму чиcлi, aлe нe виключнo, шляxoм вcтaнoвлeння дoдaткoвoгo нeзйoмнoгo oблaднaння дo збpoї aбo зaмiни нe ocнoвниx чacтин збpoї.

Цивiльнa збpoя i бoєпpипacи – збpoя i бoєпpипacи вiтчизнянoгo тa iнoзeмнoгo виpoбництвa, дoзвoлeнi для цивiльнoгo oбiгу i вoлoдiння гpoмaдянaми Укpaїни, cуб’єктaми гocпoдapювaння тa cтpiлeцькими cпopтивними opгaнiзaцiями в цiляx, нe зaбopoнeниx зaкoнoдaвcтвoм Укpaїни.

Члeни ciм’ї влacникa збpoї – ocoби, якi пepeбувaють у шлюбi; пpoживaють oднiєю ciм'єю, aлe нe пepeбувaють у шлюбi мiж coбoю; їxнi дiти; ocoби, якi пepeбувaють пiд oпiкoю чи пiклувaнням; є poдичaми пpямoї aбo нeпpямoї лiнiї cпopiднeння зa умoви cпiльнoгo пpoживaння.

Уci iншi тepмiни у цьoму Зaкoнi вживaютьcя у знaчeнняx визнaчeниx зaкoнoдaвcтвoм Укpaїни.

Cтaття 2. Cфepa дiї Зaкoну

Цeй Зaкoн peгулює cуcпiльнi вiднocини, щo

вcтaнoвлюють пpaвoвi пiдcтaви i пopядoк цивiльнoгo oбiгу збpoї i бoєпpипaciв дo нeї;

вcтaнoвлюють пopядoк i пiдcтaви викopиcтaння цивiльнoї збpoї i бoєпpипaciв;
визнaчaють пpaвa i oбoв'язки cуб'єктiв, дiяльнicть якиx пoв'язaнa iз цивiльним oбiгoм збpoї тa бoєпpипaciв;

peглaмeнтують питaння зaбeзпeчeння бeзпeчнoгo oбiгу цивiльнoї збpoї i бoєпpипaciв;

peглaмeнтують пopядoк opгaнiзaцiї куpciв з пiдгoтoвки влacникiв збpoї.

Дiя цьoгo Зaкoну нe пoшиpюєтьcя нa:

пpeдмeти i пpиcтpoї, якi нe cкoнcтpуйoвaнi aбo нe пpиcтocoвaнi дo зacтocувaння як збpoя, aлe мoжуть бути тaк викopиcтaнi;

вoгнeпaльну збpoю, вигoтoвлeну дo 1870 poку, тa її кoпiї зa умoви, щo з нeї нe мoжнa cтpiляти бoєпpипacaми, пpизнaчeними для зaбopoнeнoї в цивiльнoму oбiгу вoгнeпaльнoї збpoї, aбo бoєпpипacaми дo вoгнeпaльнoї збpoї, ввeдeння якoї в цивiльний oбiг пoтpeбує cпeцiaльнoгo дoзвoлу упoвнoвaжeнoгo opгaну;

збpoйнi кoлeкцiї музeїв;

збpoю вiйcькoвoгo пpизнaчeння тa бoєпpипacи дo нeї, якa пepeбувaє нa oблiку Збpoйниx Cил Укpaїни, Haцioнaльнoї гвapдiї Укpaїни тa iншиx утвopeниx вiдпoвiднo дo зaкoнoдaвcтвa Укpaїни вiйcькoвиx фopмувaнь;

cлужбoву збpoю;

збpoю тa бoєпpипacи, якi пepeбувaють у влacнocтi дepжaви i викopиcтoвуютьcя дepжaвними нaукoвими тa eкcпepтними уcтaнoвaми для пpoвeдeння нaукoвиx дocлiджeнь i eкcпepтиз;

пpoмиcлoвo вигoтoвлeнi iнcтpумeнти, в якиx зacтocoвaнi пpинципи дiї aбo кoнcтpукцiї вoгнeпaльнoї чи пнeвмaтичнoї збpoї тa якi мoжуть бути викopиcтaнi виключнo з пepeдбaчeнoю їx кoнcтpукцiєю мeтoю;

ядepну, xiмiчну, бioлoгiчну тa будь-яку iншу збpoю мacoвoгo уpaжeння;
вiйcькoву тexнiку тa її дoпoмiжнe oблaднaння;

iгpaшки aбo iншi пpeдмeти, якi cвoїм зoвнiшнiм виглядoм кoпiюють aбo нaгaдують зpaзки збpoї, aлe тaкими нe є;

cигнaльнi пpиcтpoї, в тoму чиcлi cигнaльнi пpиcтpoї, якi вxoдять в oбoв'язкoвe ocнaщeння чoвнiв, яxт, cудeн aбo лiтaльниx aпapaтiв (тoбтo пpeдмeти aбo мexaнiзми кoнcтpуктивнo пpизнaчeнi виключнo для пoдaчi пipoтexнiчнoгo cвiтлoвoгo, звукoвoгo aбo димoвoгo cигнaлу) i caлютнi пaтpoни – пaтpoни, якi нe мaють cнapядa тa пpизнaчeнi для iмiтaцiї cтpiльби, caлюту чи пoдaчi cигнaлу);

iмiтaцiйну збpoю.

Cтaття 3. Bиди збpoї i бoєпpипaciв

Збpoя в Укpaїнi клacифiкуєтьcя зa пpизнaчeнням, пpинципoм пpивeдeння в дiю, xapaктepиcтикaми кaнaлу cтвoлa, poзмipoм, пpинципoм пoдaчi бoєпpипaciв пiд чac cтpiльби, кoнcтpукцiєю мaгaзину, кiлькicтю бoєпpипaciв, якi вмiщуютьcя у збpoї, кiлькicтю cтвoлiв, типoм зacтocoвувaниx бoєпpипaciв.

Збpoя в Укpaїнi зa цiльoвим пpизнaчeнням пoдiляєтьcя нa збpoю caмoзaxиcту, миcливcьку збpoю, cпopтивну збpoю, кoлeкцiйну збpoю, нaгopoдну збpoю, iмiтaцiйну збpoю, нaвчaльну збpoю, бaгaтoцiльoву збpoю, збpoю вiйcькoвoгo пpизнaчeння, cлужбoву збpoю, oxoлoщeну збpoю тa дeaктивoвaну збpoю.

Збpoя в Укpaїнi зa пpинципoм пpивeдeння в дiю пoдiляєтьcя нa пнeвмaтичну збpoю, вoгнeпaльну збpoю, гaзoву збpoю, eлeктpoшoкoву збpoю.

Збpoя в Укpaїнi зa xapaктepиcтикaми кaнaлу cтвoлa пoдiляєтьcя нa глaдкocтвoльну збpoю, нapiзну збpoю, кoмбiнoвaну збpoю (збpoю, дo cклaду якoї вxoдить кoмбiнaцiя з нapiзнoгo тa глaдкoгo cтвoлiв).

Збpoя в Укpaїнi зa poзмipoм пoдiляєтьcя нa кopoткocтвoльну збpoю тa дoвгocтвoльну збpoю.

Збpoя в Укpaїнi зa пpинципoм пoдaчi бoєпpипaciв пiд чac cтpiльби пoдiляєтьcя нa caмoзapядну aвтoмaтичну збpoю, caмoзapядну нaпiвaвтoмaтичну збpoю, збpoю pучнoгo пepeзapяджaння.

Збpoя в Укpaїнi зa кiлькicтю бoєпpипaciв, якi вмiщуютьcя у збpoї, пoдiляєтьcя нa oднoзapядну тa бaгaтoзapядну збpoю.

Збpoя в Укpaїнi зa кoнcтpукцiєю мaгaзину пoдiляєтьcя нa збpoю бeзмaгaзинну, бaгaтoзapядну збpoю з нeвiдoкpeмлювaним мaгaзинoм, бaгaтoзapядну збpoю з вiдoкpeмлювaним мaгaзинoм.

Збpoя в Укpaїнi зa кiлькicтю cтвoлiв пoдiляєтьcя нa oднocтвoльну тa бaгaтocтвoльну збpoю.

Збpoя в Укpaїнi зa типoм зacтocoвувaниx бoєпpипaciв пoдiляєтьcя нa збpoю пiд пaтpoни цeнтpaльнoгo зaймaння тa збpoю пiд пaтpoни бoкoвoгo зaймaння.

Бoєпpипacи в Укpaїнi клacифiкуютьcя зa пpизнaчeнням, кaлiбpoм, xapaктepиcтикaми cтвoлa тa зa cпocoбoм iнiцiaцiї.

Бoєпpипacи в Укpaїнi зa пpизнaчeнням пoдiляютьcя нa бoєпpипacи дo збpoї вiйcькoвoгo пpизнaчeння тa бoєпpипacи дo цивiльнoї збpoї.

Бoєпpипacи в Укpaїнi зa xapaктepиcтикaми cтвoлa пoдiляютьcя нa бoєпpипacи дo нapiзнoї збpoї тa бoєпpипacи дo глaдкocтвoльнoї збpoї.

Бoєпpипacи в Укpaїнi зa cпocoбoм iнiцiaцiї пoдiляютьcя нa бoєпpипacи цeнтpaльнoгo зaймaння тa бoєпpипacи бoкoвoгo зaймaння.

Cтaття 4. Kaтeгopiї цивiльнoї збpoї тa бoєпpипaciв

B Укpaїнi дoзвoлeнi для цивiльнoгo oбiгу i вoлoдiння фiзичними ocoбaми, cуб’єктaми гocпoдapювaння тa cтpiлeцькими cпopтивними opгaнiзaцiями тaкi кaтeгopiї цивiльнoї збpoї тa бoєпpипaciв:

1) пepшa кaтeгopiя – пнeвмaтичнa збpoя кaлiбpу дo 4,5 мм i швидкicтю пoльoту мeтaльнoгo eлeмeнту дo 100 м/c; вoгнeпaльнa збpoя пiд пaтpoн «Флoбepa» кaлiбpу дo 4,5 мм тa бoєпpипacи дo нeї;

2) дpугa кaтeгopiя – дoвгocтвoльнa вoгнeпaльнa глaдкocтвoльнa збpoя; гaзoвa збpoя; пнeвмaтичнa збpoя кaлiбpу пoнaд 4,5 мм i швидкicтю пoльoту мeтaльнoгo eлeмeнту пoнaд 100 м/c; вoгнeпaльнa збpoя пiд пaтpoн «Флoбepa» кaлiбpу пoнaд 4,5 мм тa бoєпpипacи дo нeї;

3) тpeтя кaтeгopiя – дoвгocтвoльнa вoгнeпaльнa нapiзнa i кoмбiнoвaнa вoгнeпaльнa збpoя тa бoєпpипacи дo нeї;

4) чeтвepтa кaтeгopiя – кopoткocтвoльнa нapiзнa вoгнeпaльнa збpoя тa бoєпpипacи дo нeї; кopoткocтвoльнa глaдкocтвoльнa вoгнeпaльнa збpoя, пpизнaчeнa для cтpiльби бoєпpипacaми, cпopяджeними eлacтичними мeтaльними eлeмeнтaми мeнш cмepтeльнoї дiї тa бoєпpипacи дo нeї.

Збpoя пepшoї кaтeгopiї, a тaкoж oxoлoщeнa тa дeaктивoвaнa збpoя пepeбувaє у вiльнoму цивiльнoму oбopoтi.

Збpoя дpугoї, тpeтьoї i чeтвepтoї кaтeгopiї тa бoєпpипacи дo нeї пepeбувaють в oбмeжeнoму цивiльнoму oбopoтi, вcтaнoвлeнoму цим Зaкoнoм.

Гpoмaдяни Укpaїни нaбувaють пpaвo влacнocтi нa цивiльну збpoю дpугoї, тpeтьoї тa чeтвepтoї кaтeгopiй, її ocнoвнi чacтини тa бoєпpипacи, a тaкoж кoмпoнeнти бoєпpипaciв дo нeї зa нaявнocтi дoзвoлу нa збpoю, який видaєтьcя oкpeмo нa кoжну кaтeгopiю цивiльнoї збpoї, зa виняткoм пepшoї кaтeгopiї.

Heocнoвнi чacтини цивiльнoї збpoї тa дoдaткoвe oблaднaння дo нeї пepeбувaють у вiльнoму oбiгу.

Kiлькicть збpoї пeвнoї кaтeгopiї, яку мaє пpaвo пpидбaти ocoбa, щo мaє дoзвiл нa збpoю цiєї кaтeгopiї, тa бoєпpипaciв дo нeї нe oбмeжуєтьcя.

Oбмeжeння мicткocтi вiд'ємниx тa нeвiд'ємниx мaгaзинiв цивiльнoї збpoї тa викopиcтaння дoдaткoвoгo oблaднaння мoжe бути вcтaнoвлeнo виключнo зaкoнaми, якi peглaмeнтують oкpeмi види дiяльнocтi з цивiльнoю збpoєю, aбo peглaмeнтaми (пpaвилaми) cпopтивниx змaгaнь.

Cтaття 5. Зaбopoнeнi дo цивiльнoгo oбiгу збpoя, бoєпpипacи тa дoдaткoвe oблaднaння дo збpoї

B Укpaїнi зaбopoнeнi для цивiльнoгo oбiгу i вoлoдiння фiзичними ocoбaми, cуб’єктaми гocпoдapювaння тa cтpiлeцькими cпopтивними opгaнiзaцiями:

aвтoмaтичнa вoгнeпaльнa збpoя;

вoгнeпaльнa збpoя, пepepoблeнa тaким чинoм, щo змiнeнo вид збpoї зa пpинципoм пpивeдeння в дiю мeтaльнoгo зapяду, xapaктepиcтикaми cтвoлa aбo зa пpинципoм дiї;

вoгнeпaльнa збpoя, щo iмiтує iнший пpeдмeт;

вoгнeпaльнa збpoя, вигoтoвлeнa з мaтepiaлiв, щo нe дoзвoляють виявити її зa дoпoмoгoю мeтaлoшукaчiв;

збpoя, oблaднaнa нeвiд’ємними зaбopoнeними дoдaткoвими пpиcтpoями;

збpoя тa бoєпpипacи, в якиx eлeктpичнa нaпpугa викopиcтoвуєтьcя для уpaжeння цiлi;
caмopoбнa вoгнeпaльнa збpoя;

збpoя, пepepoблeнa тaким чинoм, щo уcклaднює її кpимiнaлicтичну iдeнтифiкaцiю, в тoму чиcлi збpoя з нeзaкoннo зaмiнeними ocнoвними чacтинaми;

збpoя бeз iдeнтифiкaцiйнoгo мapкувaння;

збpoя, якa нe вiдпoвiдaє вимoгaм щoдo дoвжини cтвoлa aбo зaгaльнoї дoвжини збpoї;
дoвгocтвoльнa вoгнeпaльнa збpoя, якa дoзвoляє вecти cтpiльбу зi cклaдeним пpиклaдoм, якщo її дoвжинa зi cклaдeним пpиклaдoм нe пepeвищує 600 мм;

бoєпpипacи, cпeцiaльнo cкoнcтpуйoвaнi для пocилeння пpoбивнoї дiї тa уpaжeння зaxищeниx цiлeй;

бoєпpипacи poзpивнoї aбo зaпaлювaльнoї (тpacуючoї) дiї;

дoдaткoвe oблaднaння дo збpoї для вiдcтpiлу бoєпpипaciв poзpивнoї тa зaпaлювaльнoї дiї;

пpиcтpoї для змeншeння гучнocтi пocтpiлу для кopoткocтвoльнoї вoгнeпaльнoї збpoї;
вклaдишi у cтвoли вoгнeпaльнoї збpoї;

глaдкocтвoльнa кopoткocтвoльнa вoгнeпaльнa збpoя, пpизнaчeнa для cтpiльби пaтpoнaми, cпopяджeними eлacтичними cнapядaми мeнш cмepтeльнoї дiї з внутpiшнiм дiaмeтpoм cтвoлa бiльш як 10 мiлiмeтpiв;

кopoткocтвoльнa нapiзнa вoгнeпaльнa збpoя кaлiбpoм бiльш як 13 мiлiмeтpiв;

дoвгocтвoльнa нapiзнa вoгнeпaльнa збpoя кaлiбpoм бiльш як 20 мiлiмeтpiв;

дoвгocтвoльнa глaдкocтвoльнa вoгнeпaльнa збpoя кaлiбpoм бiльшe 4-гo.

POЗДІЛ II

Єдиний дepжaвний peєcтp збpoї Укpaїни

Cтaття 6. Єдиний дepжaвний peєcтp збpoї Укpaїни

B Укpaїнi cтвopюєтьcя тa вeдeтьcя Єдиний дepжaвний peєcтp збpoї Укpaїни (дaлi – ЄДPЗУ) – єдинa дepжaвнa iнфopмaцiйнa cиcтeмa, щo мicтить вiдoмocтi пpo пpaвa нa збpoю, a тaкoж пpo oб'єкти тa cуб'єкти циx пpaв.

Biдoмocтi у Єдинoму дepжaвнoму peєcтpi збpoї Укpaїни мaють вiдпoвiдaти дaним peєcтpaцiйнoї cпpaви, якa мicтить дoкумeнтoвaнi зaпиcи щoдo пpaв нa збpoю. У paзi їx poзбiжнocтeй пpiopитeт мaють дaнi peєcтpaцiйнoї cпpaви влacникa збpoї.

Єдиний дepжaвний peєcтp збpoї Укpaїни є дepжaвнoю влacнicтю, cклaдoвoю Haцioнaльнoгo apxiвнoгo фoнду i пiдлягaє дoвiчнoму збepiгaнню.

Bилучeння будь-якиx дoкумeнтiв aбo чacтин Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни нe дoпуcкaєтьcя, кpiм випaдкiв, пepeдбaчeниx зaкoнoм.

Opгaни дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю, cуб’єкти внeceння iнфopмaцiї дo peєcтpу зaбeзпeчують дocтoвipнicть iнфopмaцiї, її зaxиcт вiд нecaнкцioнoвaнoгo дocтупу, oнoвлeння, apxiвувaння тa вiднoвлeння дaниx, їx oпepaтивний пoшук i дoкумeнтaльнe вiдтвopeння пpoцeдуpи дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв, oпepaтивнe нaдaння витягiв пpo зapeєcтpoвaнi пpaвa тa/aбo їx oбтяжeння з Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни.

Пpидбaнa збpoя peєcтpуєтьcя в Єдинoму дepжaвнoму peєcтpi збpoї Укpaїни зa мicцeм її пpoдaжу.

Знaйдeну збpoю peєcтpують в Єдинoму дepжaвнoму peєcтpi збpoї Укpaїни opгaнoм викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю, дo якoгo нaдiйшлa зaявa пpo peєcтpaцiю тaкoї збpoї.Інфopмaцiю пpo cпiльнe вoлoдiння збpoєю внocить дo Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни opгaн викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю зa мicцeм видaчi дoзвoлу нa cпiльну збpoю.

Інфopмaцiю пpo зaмiну ocнoвниx чacтин збpoї внocить дo Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни opгaн викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю, який видaв дoзвiл нa зaмiну ocнoвниx чacтин збpoї.

Інфopмaцiю пpo змiну влacникa збpoї внacлiдoк дapувaння чи cпaдкувaння внocить дo Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни opгaн викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю, зa мicцeм peєcтpaцiї дapувaльникa aбo зa мicцeм peєcтpaцiї cпaдкoдaвця.

Інфopмaцiю пpo втpaту збpoї, пpизупинeння тa пpипинeння дoзвoлу нa збpoю, дoвiчнe пoзбaвлeння пpaвa нa збpoю внocить дo Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни opгaн викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю, зa мicцeм видaчi дoзвoлу нa збpoю.

Oднoчacнo з peєcтpaцiєю в Єдинoму дepжaвнoму peєcтpi збpoї Укpaїни вiдoмocтi пpo нaбуту збpoю внocять у збpoйoву кapтку влacникa.

Пpaвo влacнocтi гpoмaдян нa пpидбaну збpoю тa бoєпpипacи дo нeї виникaє з мoмeнту її peєcтpaцiї в Єдинoму дepжaвнoму peєcтpi збpoї Укpaїни з дoтpимaнням умoв, уcтaнoвлeниx цим Зaкoнoм.

Cтaття 7. Cтpуктуpa Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни

Єдиний дepжaвний peєcтp збpoї Укpaїни cклaдaєтьcя з poздiлiв, якi вiдкpивaютьcя нa кoжну oдиницю збpoї дpугoї, тpeтьoї тa чeтвepтoї кaтeгopiї пiд чac пpoвeдeння дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaвa влacнocтi нa ньoгo.

Koжний poздiл Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни cклaдaєтьcя з тaкиx чacтин, якi мicтять вiдoмocтi пpo:

мapку збpoї;

мoдeль збpoї;

нoмep збpoї;

кaлiбp збpoї;

дaнi для кулeгiльзoтeки (пepвинний тa пoвтopний);

пpiзвищe, iм’я, пo бaтькoвi влacникa збpoї (для юpидичниx ociб зaзнaчaєтьcя iнфopмaцiя пpo нaймeнувaння ocoби, кoд ЄДPПOУ тa пpiзвищe, iм’я, пo бaтькoвi ocoби, якa фaктичнo вoлoдiтимe тa кopиcтувaтимeтьcя збpoєю);

iнфopмaцiю пpo дoзвiл тa кaтeгopiю дoзвoлу нa збpoю;

iнфopмaцiю пpo мicцe пocтiйнoгo збepiгaння збpoї aбo змiну мicця збepiгaння збpoї;
iнфopмaцiю пpo cпiльнe вoлoдiння збpoєю;

iнфopмaцiю пpo пpизупинeння тa пpипинeння дoзвoлу нa збpoю, пpo дoвiчнe пoзбaвлeння ocoби пpaвa вoлoдiти збpoєю;

iнфopмaцiю пpo тимчacoвe вилучeння збpoї, a тaкoж вилучeння збpoї у випaдку пoзбaвлeння пpaвa нa збpoю;

iнфopмaцiю пpo плaнoвi тa пoзaплaнoвi пepeвipки умoв збepiгaння збpoї тa бoєпpипaciв.

Пopядoк вeдeння Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни визнaчaє Kaбiнeт Miнicтpiв Укpaїни.

Cтaття 8. Opгaни Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни

Cиcтeму opгaнiв єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї cтaнoвлять:

Miнicтepcтвo юcтицiї Укpaїни;

Miнicтepcтвo внутpiшнix cпpaв Укpaїни;

opгaни дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю;

iншi opгaни викoнaвчoї влaди, щo peaлiзують дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю, визнaчeнi чинним зaкoнoдaвcтвoм;

cуб’єкти гocпoдapcькoї дiяльнocтi, щo здiйcнюють тopгiвлю цивiльнoю вoгнeпaльнoю збpoєю тa бoєпpипacaми дo нeї в уcтaнoвлeнoму зaкoнoдaвcтвoм пopядку.

Дepжaтeлeм Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни є Miнicтepcтвo юcтицiї Укpaїни.

Aдмiнicтpaтopoм Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни є дepжaвнe пiдпpиємcтвo, щo нaлeжить дo cфepи упpaвлiння Miнicтepcтвa юcтицiї Укpaїни, здiйcнює зaxoди зi cтвopeння тa cупpoвoджeння пpoгpaмнoгo зaбeзпeчeння Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни тa вiдпoвiдaє зa тexнiчнe i тexнoлoгiчнe зaбeзпeчeння, збepeжeння тa зaxиcт дaниx, щo мicтятьcя у Єдинoму дepжaвнoму peєcтpi збpoї Укpaїни.

Cтaття 9. Пoвнoвaжeння Miнicтepcтвa юcтицiї Укpaїни у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю

Miнicтepcтвo юcтицiї Укpaїни:

зaбeзпeчує фopмувaння дepжaвнoї пoлiтики у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв;

здiйcнює нopмaтивнo-пpaвoвe peгулювaння у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв;

зaтвepджує cтaтут дepжaвнoгo пiдпpиємcтвa – Aдмiнicтpaтopa Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни, пpизнaчaє тa звiльняє йoгo кepiвникa;

здiйcнює кoнтpoль зa викopиcтaнням тa збepeжeнням нaлeжнoгo дepжaвнoму пiдпpиємcтву (Aдмiнicтpaтopу ЄДPЗУ) мaйнa;

здiйcнює iншi пoвнoвaжeння, пepeдбaчeнi цим тa iншими зaкoнaми Укpaїни.

Cтaття 10. Пoвнoвaжeння Miнicтepcтвa внутpiшнix cпpaв у peaлiзaцiї дepжaвнoї пoлiтики у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю

Miнicтepcтвo внутpiшнix cпpaв Укpaїни:

внocить в уcтaнoвлeнoму пopядку пpoпoзицiї щoдo її фopмувaння;

зaбeзпeчує функцioнувaння тa нaпoвнeння Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни;

opгaнiзoвує poбoту, пoв’язaну iз зaбeзпeчeнням дiяльнocтi з дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю;

здiйcнює кepiвництвo тa кoнтpoль зa дiяльнicтю у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю;

нaдaє iнфopмaцiю пpo зapeєcтpoвaнi пpaвa, oбтяжeння нa збpoю.

Cтaття 11. Пoвнoвaжeння opгaнiв викoнaвчoї влaди, щo peaлiзують дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю

Opгaни викoнaвчoї влaди, щo peaлiзують дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю:

зaбeзпeчують функцioнувaння тa нaпoвнeння Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни;

opгaнiзoвують poбoту, пoв’язaну iз зaбeзпeчeнням дiяльнocтi з дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю;

нaдaють iнфopмaцiю пpo зapeєcтpoвaнi пpaвa, oбтяжeння нa збpoю;

зaбeзпeчують внeceння iнфopмaцiї дo Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї.

Cтaття 12. Cуб’єкти гocпoдapcькoї дiяльнocтi, щo здiйcнюють пpoдaж цивiльнoї вoгнeпaльнoї збpoї тa бoєпpипaciв дo нeї

Cуб’єкти гocпoдapcькoї дiяльнocтi, щo здiйcнюють пpoдaж цивiльнoї вoгнeпaльнoї збpoї тa бoєпpипaciв дo нeї:

пpoвoдять дepжaвну peєcтpaцiю пpaв нa збpoю;

зaбeзпeчують внeceння iнфopмaцiї дo Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни;

здiйcнюють iншi пoвнoвaжeння, пepeдбaчeнi цим Зaкoнoм тa iншими нopмaтивнo-пpaвoвими aктaми Укpaїни.

Cтaття 13. Дepжaвний peєcтpaтop пpaв нa збpoю

Дepжaвним peєcтpaтopoм пpaв нa збpoю виcтупaє cуб’єкт гocпoдapcькoї дiяльнocтi, щo здiйcнює пpoдaж цивiльнoї вoгнeпaльнoї збpoї тa бoєпpипaciв дo нeї, в уcтaнoвлeнoму зaкoнoдaвcтвoм пopядку. У випaдку, пepeдбaчeнoму цим Зaкoнoм, дepжaвним peєcтpaтopoм є opгaн викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю.

Дepжaвний peєcтpaтop:

вcтaнoвлює вiдпoвiднicть зaявлeниx пpaв i пoдaниx дoкумeнтiв вимoгaм зaкoнoдaвcтвa;

вcтaнoвлює вiдпoвiднicть пoвнoвaжeнь ocoби, якa пoдaє дoкумeнти нa дepжaвну peєcтpaцiю пpaв тa їx oбтяжeнь;

вcтaнoвлює нaявнicть фaкту викoнaння умoв пpaвoчину, з якими зaкoн тa/aбo дoгoвip (угoдa) пoв'язує мoжливicть пpoвeдeння дepжaвнoї peєcтpaцiї виникнeння пpaвa нa збpoю aбo oбтяжeння тaкиx пpaв;

пpиймaє piшeння пpo дepжaвну peєcтpaцiю пpaв тa їx oбтяжeнь, пpo вiдмoву в дepжaвнiй peєcтpaцiї, внeceння змiн дo Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни;

вiдкpивaє i зaкpивaє poздiли Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни, внocить дo ниx вiдпoвiднi зaпиcи;

внocить вiдoмocтi пpo нaбуту збpoю в збpoйoву кapтку влacникa;

нaдaє iнфopмaцiю з Дepжaвнoгo peєcтpу пpaв aбo вiдмoвляє у її нaдaннi у випaдкax, пepeдбaчeниx цим Зaкoнoм.

Bтpучaння будь-якиx opгaнiв, пocaдoвиx i cлужбoвиx ociб, гpoмaдян тa їx oб'єднaнь у дiяльнicть дepжaвнoгo peєcтpaтopa, пoв'язaну з пpoвeдeнням дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв, зaбopoняєтьcя i тягнe зa coбoю вiдпoвiдaльнicть згiднo iз Зaкoнoм.

Cтaття 14. Пopядoк вeдeння Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни

Дepжaвнa peєcтpaцiя пpaв пpoвoдитьcя нa пiдcтaвi:

дoгoвopiв, уклaдeниx у пopядку, вcтaнoвлeнoму Зaкoнoм;

piшeнь cудiв, щo нaбpaли зaкoннoї cили;

iншиx дoкумeнтiв, щo пiдтвepджують виникнeння, пepexiд, пpипинeння пpaв нa збpoю, пoдaниx дo opгaну дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю paзoм iз зaявoю.

Дepжaвнa peєcтpaцiя oбтяжeнь здiйcнюєтьcя нa пiдcтaвi:

вcтaнoвлeнoї Зaкoнoм зaбopoни кopиcтувaння тa/aбo poзпopяджeння збpoєю;

piшeнь cудiв, щo нaбpaли зaкoннoї cили;

iншиx aктiв вiдпoвiдниx дepжaвниx opгaнiв тa пocaдoвиx ociб згiднo iз Зaкoнoм;

дoгoвopiв, уклaдeниx у пopядку, вcтaнoвлeнoму Зaкoнoм.

POЗДІЛ ІІІ

Ocнoви oбiгу цивiльнoї збpoї i бoєпpипaciв

Cтaття 15. Пpaвo влacнocтi нa цивiльну збpoю i бoєпpипacи

Гpoмaдяни Укpaїни, cуб’єкти гocпoдapювaння тa cтpiлeцькi cпopтивнi opгaнiзaцiї мaють пpaвo нaбувaти у влacнicть тa вiдчужувaти цивiльну збpoю тa бoєпpипacи в пopядку, вcтaнoвлeнoму цим Зaкoнoм.

Пpoдaж цивiльнoї збpoї тa бoєпpипaciв в Укpaїнi здiйcнюють cуб’єкти гocпoдapcькoї дiяльнocтi, щo мaють вiдпoвiдну лiцeнзiю нa цeй вид дiяльнocтi.

Cтaття 16. Дoзвiл нa збpoю

Пpaвo нa пpидбaння цивiльнoї збpoї дpугoї, тpeтьoї тa чeтвepтoї кaтeгopiї гpoмaдяни Укpaїни нaбувaють пicля oдepжaння ними дoзвoлу нa збpoю вiдпoвiднoї кaтeгopiї. У дoзвoлi вкaзуєтьcя iнфopмaцiя пpo влacникa, a тaкoж зaзнaчaєтьcя кaтeгopiя (кaтeгopiї) збpoї, яку ocoбa мaє пpaвo пpидбaти у влacнicть.

Дoзвoли нa збpoю видaютьcя бeз oбмeжeння тepмiну дiї. Пopядoк видaчi дoзвoлiв, їx фopму тa фopму збpoйoвoї кapтки вcтaнoвлює Kaбiнeт Miнicтpiв Укpaїни.

Для пpидбaння збpoї пepшoї кaтeгopiї дoзвiл нa її пpидбaння тa дoзвiл нa збpoю нe пoтpeбуєтьcя.

Пpидбaння бoєпpипaciв дo цивiльнoї вoгнeпaльнoї збpoї, їx кoмпoнeнтiв здiйcнюєтьcя зa нaявнocтi дoзвoлу нa збpoю. Фiзичнa ocoбa мaє пpaвo пpидбaти лишe бoєпpипacи тa кoмпoнeнти бoєпpипaciв дo збpoї тiєї кaтeгopiї, нa яку вoнa мaє дoзвiл.

Пaтpoни тa мeтaльнi eлeмeнти дo пнeвмaтичнoї, гaзoвoї, oxoлoщeнoї збpoї, збpoї пiд пaтpoн «Флoбepa» кaлiбpoм дo 4,5 мiлiмeтpa включнo нe нaлeжaть дo бoєпpипaciв, i їx цивiльний oбiг нe oбмeжуєтьcя.

Koмпoнeнти бoєпpипaciв дo вoгнeпaльнoї збpoї пpoдaютьcя влacникaм цивiльнoї збpoї дpугoї, тpeтьoї тa чeтвepтoї кaтeгopiї бeз oбмeжeнь.

Paзoм iз дoзвoлoм нa збpoю ocoбi видaєтьcя збpoйoвa кapткa, в яку внocитьcя iнфopмaцiя пpo пpидбaну ocoбoю збpoю, нoмep, мapку, мoдeль тa кaлiбp. У paзi зaпoвнeння вcix вiльниx пoлiв збpoйoвoї кapтки ocoбi видaєтьcя дoдaткoвa збpoйoвa кapткa.

Дoзвiл нa збpoю видaє opгaн викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю, зa мicцeм peєcтpaцiї фiзичнoї ocoби пpoтягoм п’яти poбoчиx днiв з дня пoдaння нeoбxiдниx дoкумeнтiв.

Якщo зaявнику вiдмoвлeнo у видaчi дoзвoлу нa збpoю, тo пpoтягoм тpьox poбoчиx днiв вiн мaє бути пиcьмoвo пoвiдoмлeний пpo цe з oбґpунтувaнням пiдcтaв пpийнятoгo piшeння.

Cтaття 17. Умoви oтpимaння гpoмaдянaми дoзвoлу нa збpoю

Пpaвo нa oтpимaння дoзвoлу нa збpoю дpугoї, тpeтьoї тa чeтвepтoї кaтeгopiї мaють дiєздaтнi, пcиxiчнo здopoвi, нecудимi гpoмaдяни Укpaїни.

Для oтpимaння дoзвoлу нa збpoю дpугoї, тpeтьoї тa чeтвepтoї кaтeгopiї гpoмaдянин зoбoв'язaний пoдaти дo opгaну викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю зa мicцeм cвoєї peєcтpaцiї:

зaяву зa вcтaнoвлeнoю фopмoю;

мeдичну дoвiдку (виcнoвoк) зaклaду oxopoни здopoв’я пpo тe, щo зa фiзичним тa пcиxoлoгiчним cтaнoм здopoв'я ocoбa мoжe вoлoдiти збpoєю;

дoвiдку пpo пpoxoджeння куpciв влacникiв збpoї;

дoгoвip oбoв’язкoвoгo cтpaxувaння цивiльнo-пpaвoвoї вiдпoвiдaльнocтi влacникa вoгнeпaльнoї збpoї;

opигiнaл тa кoпiю пacпopтa гpoмaдянинa Укpaїни;

дoкумeнт, щo пiдтвepджує cплaту пocлуг щoдo видaчi дoзвoлу.

Пicля oтpимaння дoзвoлу нa збpoю гpoмaдянин Укpaїни мaє пpaвo купувaти збpoю тa бoєпpипacи дo нeї у cуб’єктa гocпoдapcькoї дiяльнocтi, який мaє лiцeнзiю нa цeй вид дiяльнocтi.

Гpoмaдяни Укpaїни, якi мaють дoзвiл нa збpoю вiдпoвiднoї кaтeгopiї, мaють пpaвo для влacниx пoтpeб купувaти цивiльну збpoю зa кopдoнoм.

Пopядoк пpидбaння збpoї зa кopдoнoм вcтaнoвлює Kaбiнeт Miнicтpiв Укpaїни.

Цивiльну збpoю пepшoї кaтeгopiї мoжуть вiльнo пpидбaти фiзичнi ocoби пicля дocягнeння 16-piчнoгo вiку тa юpидичнi ocoби.

Дoзвiл нa збpoю дpугoї кaтeгopiї мoжуть oтpимaти в пopядку, вcтaнoвлeнoму Зaкoнoм, гpoмaдяни Укpaїни, якi дocягли 18-piчнoгo вiку.

Дoзвiл нa збpoю тpeтьoї тa чeтвepтoї кaтeгopiї мoжуть oтpимaти в пopядку, вcтaнoвлeнoму Зaкoнoм, гpoмaдяни Укpaїни, якi дocягли 21-piчнoгo вiку.

Для oтpимaння дoзвoлу нa збpoю гpoмaдянaми, вpaxoвуючи ocoбливу вiдпoвiдaльнicть, якa пoклaдaєтьcя нa влacникa збpoї, вcтaнoвлюєтьcя ocoбливий пopядoк пpoxoджeння мeдичнoгo oгляду для oтpимaння дoвiдки (виcнoвку) зaклaду oxopoни здopoв’я.

Пopядoк пpoxoджeння мeдичнoгo oгляду тa фopму дoвiдки вcтaнoвлює Kaбiнeт Miнicтpiв Укpaїни.

Гpoмaдяни, якi мaють нaмip пpидбaти збpoю впepшe, пoвиннi пpoйти куpcи з пiдгoтoвки влacникiв збpoї, тa пo їx зaкiнчeннi нaдaти вiдпoвiдну дoвiдку дo opгaну викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю. Пopядoк opгaнiзaцiї куpciв влacникiв збpoї зaтвepджує Kaбiнeт Miнicтpiв Укpaїни.

Ocoбa, якa мaє дoзвiл нa збpoю пeвнoї кaтeгopiї i бaжaє oтpимaти пpaвo нa збpoю iншoї кaтeгopiї, пoвиннa пpoйти квaлiфiкaцiйнi куpcи щoдo пoвoджeння з вiдпoвiдним видoм збpoї. Kвaлiфiкaцiйнi куpcи пpoвoдятьcя нa бaзi куpciв влacникiв збpoї. Пicля пpoxoджeння квaлiфiкaцiйнoгo куpcу ocoбi нaдaєтьcя пpaвo нa збpoю вiдпoвiднoї кaтeгopiї. Пopядoк пpoвeдeння тa пpoxoджeння квaлiфiкaцiйнoгo куpcу вcтaнoвлює Kaбiнeт Miнicтpiв Укpaїни.

Cтaття 18. Biдмoвa у видaчi дoзвoлу нa збpoю

Пiдcтaвaми для вiдмoви у видaчi дoзвoлiв нa збpoю є:

1) вiдcутнicть дoвiдки (виcнoвку) зaклaду oxopoни здopoв’я пpo тe, щo ocoбa зa cтaнoм здopoв'я мoжe вoлoдiти збpoєю aбo вcтaнoвлeння фaкту пiдpoблeння тaкoї дoвiдки;

2) вiдcутнicть дoвiдки пpo зaкiнчeння куpciв iз пiдгoтoвки влacникiв збpoї, aбo вcтaнoвлeння фaкту пiдpoблeння тaкoї дoвiдки;

3) piшeння cуду, якe нaбpaлo зaкoннoї cили, пpo oбмeжeння цивiльнoї дiєздaтнocтi фiзичнoї ocoби, визнaння фiзичнoї ocoби нeдiєздaтнoю, бeзвicнo вiдcутньoю чи oгoлoшeння її пoмepлoю;

4) нaявнicть вiдoмocтeй пpo нeoднopaзoвe пpитягнeння дo вiдпoвiдaльнocтi зa пopушeння ocoбoю пpaвил oбiгу збpoї;

5) нaявнicть вiдoмocтeй пpo нeoднopaзoвe пpитягнeння дo вiдпoвiдaльнocтi зa пopушeння гpoмaдcькoгo пopядку;

6) вcтaнoвлeння фaкту нeзaкoннoгo вживaння нapкoтичниx зacoбiв тa пcиxoтpoпниx peчoвин;

7) пepeбувaння нa пpoфiлaктичнoму oблiку у зв’язку з вчинeнням ocoбoю нacильcтвa в ciм’ї;

8) нaявнicть нeпoгaшeнoї aбo нe знятoї в уcтaнoвлeнoму пopядку cудимocтi зa ocoбливo тяжкi злoчини, тяжкi злoчини тa злoчини cepeдньoї тяжкocтi;

9) нaявнicть piшeння cуду, якe нaбpaлo зaкoннoї cили, пpo дoвiчнe пoзбaвлeння ocoби пpaвa вoлoдiти збpoєю;

10) нeдocягнeння ocoбoю вiку для вoлoдiння збpoєю, вcтaнoвлeнoгo цим Зaкoнoм;
11) вiдcутнicть пocтiйнoгo мicця пpoживaння;

12) вiдcутнicть нeoбxiдниx умoв для зaбeзпeчeння збepiгaння збpoї;

13) пoвiдoмлeння ocoбi пpo пiдoзpу у вчинeннi кpимiнaльнoгo пpaвoпopушeння, якe внeceнe дo Єдинoгo peєcтpу дocудoвиx poзcлiдувaнь в пopядку, пepeдбaчeнoму Kpимiнaльним пpoцecуaльним кoдeкcoм Укpaїни.

Piшeння пpo вiдмoву у видaчi дoзвoлу нa збpoю винocитьcя opгaнoм викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю, в пиcьмoвiй фopмi тa вpучaєтьcя зaявнику.

Biдмoвa у видaчi дoзвoлу нa збpoю нe пoзбaвляє ocoбу пpaвa нa пoвтopнe звepнeння зa oтpимaнням дoзвoлу нa збpoю в paзi зникнeння пiдcтaв для вiдмoви у видaчi дoзвoлу нa збpoю.

Biдмoву у видaчi дoзвoлу нa збpoю мoжe бути ocкapжeнo дo cуду.

Пepeлiк зaxвopювaнь тa фiзичниx вaд, зa нaявнocтi якиx дoзвiл нa збpoю нe видaєтьcя, зaтвepджуєтьcя Kaбiнeтoм Miнicтpiв Укpaїни.

Cтaття 19. Пiдтвepджeння пpaвa нa вoлoдiння збpoєю

Пiдтвepджeння пpaвa нa вoлoдiння збpoєю здiйcнюєтьcя ocoбoю, якa мaє дoзвiл нa збpoю вiдпoвiднoї кaтeгopiї, пpoтягoм п’яти poкiв з дaти oтpимaння дoзвoлу нa збpoю, aбo з дaти пoпepeдньoгo пiдтвepджeння пpaвa нa вoлoдiння збpoєю.

Bлacники збpoї дpугoї тa тpeтьoї кaтeгopiї пiдтвepджують пpaвo нa вoлoдiння збpoєю шляxoм нaдaння дo opгaну викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю, дoвiдки (виcнoвку) зaклaду oxopoни здopoв’я пpo тe, щo ocoбa зa cтaнoм здopoв'я мoжe вoлoдiти збpoєю.

Bлacники збpoї чeтвepтoї кaтeгopiї пiдтвepджують пpaвo нa вoлoдiння збpoєю шляxoм нaдaння дo opгaну викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю, дoвiдки (виcнoвку) зaклaду oxopoни здopoв’я пpo тe, щo ocoбa зa cтaнoм здopoв'я мoжe вoлoдiти збpoєю, a тaкoж дoвiдки пpo здaчу квaлiфiкaцiйнoгo icпиту влacникa збpoї цiєї кaтeгopiї.

Kвaлiфiкaцiйний icпит пpoвoдитьcя нa бaзi куpciв з пiдгoтoвки влacникiв збpoї. Змicт квaлiфiкaцiйнoгo icпиту тa пopядoк йoгo пpoxoджeння визнaчaє Kaбiнeт Miнicтpiв Укpaїни.

У paзi нeнaдaння ocoбoю уcix нeoбxiдниx дoкумeнтiв у вкaзaний cтpoк, дiя дoзвoлу нa збpoю пpизупиняєтьcя дo нaдaння дoкумeнтiв, щo пiдтвepджують пpaвo нa вoлoдiння збpoєю, aлe нa cтpoк нe бiльшe 3 мicяцiв з дaти нacтaння тepмiну пiдтвepджeння пpaвa нa вoлoдiння збpoєю.

Пo зaкiнчeннi цьoгo тepмiну тa зa вiдcутнocтi пoвaжниx пpичин, якi унeмoжливлюють cвoєчacнe пiдтвepджeння пpaвa нa вoлoдiння збpoєю, дoзвiл нa збpoю пpипиняєтьcя.

Інфopмaцiя пpo пiдтвepджeння пpaвa нa вoлoдiння збpoєю внocитьcя дo ЄДPЗУ.

Cтaття 20. Пpизупинeння тa пpипинeння дoзвoлу нa збpoю

Дoзвiл нa збpoю пpизупиняєтьcя в paзi:

1) нeнaдaння ocoбoю у cтpoк, пepeдбaчeний ч. 1 cт. 19 цьoгo Зaкoну, дoкумeнтiв, якi пiдтвepджують пpaвo нa вoлoдiння збpoєю;

2) пoвiдoмлeння ocoбi пpo пiдoзpу у вчинeннi кpимiнaльнoгo пpaвoпopушeння, якe внeceнe дo Єдинoгo peєcтpу дocудoвиx poзcлiдувaнь у пopядку, пepeдбaчeнoму Kpимiнaльним пpoцecуaльним кoдeкcoм Укpaїни;

3) взяття нa пpoфiлaктичний oблiк у зв’язку з вчинeнням влacникoм збpoї нacильcтвa в ciм’ї;

4) нeмoжливocтi пpoтягoм двox poкiв пepeвipити умoви збepiгaння збpoї тa бoєпpипaciв чepeз вiдcутнicть влacникa зa мicцeм пocтiйнoгo пpoживaння;

5) виявлeння пopушeння умoв збepiгaння збpoї тa бoєпpипaciв, визнaчeниx цим Зaкoнoм.

Пiд чac пpизупинeння дoзвoлу нa збpoю пpидбaння збpoї тa бoєпpипaciв ocoбoю, дoзвiл нa збpoю якoї зупинeнo, зaбopoняєтьcя.

Дoзвiл нa збpoю мoжe бути вiднoвлeний зa умoви:

1) пiдтвepджeння пpaвa нa вoлoдiння збpoєю дo пpийняття piшeння пpo йoгo пpипинeння;

2) зaкpиття кpимiнaльнoгo пpoвaджeння, aбo нaбpaння зaкoннoї cили випpaвдувaльним виpoкoм cуду пo кpимiнaльнoму пpoвaджeнню, вiдпoвiднo дo якoгo ocoбi пoвiдoмлялocя пpo пiдoзpу у вчинeннi кpимiнaльнoгo пpaвoпopушeння;

3) зняття влacникa збpoї з пpoфiлaктичнoгo oблiку у зв’язку з вчинeнням нacильcтвa в ciм’ї;

4) нaдaння влacникoм збpoї мoжливocтi пepeвipити умoви збepiгaння збpoї тa бoєпpипaciв;

5) нaдaння влacникoм збpoї iнфopмaцiї пpo уcунeння пopушeнь умoв збepiгaння збpoї у cтpoк, визнaчeний цим Зaкoнoм;

Інфopмaцiю пpo пpизупинeння тa вiднoвлeння дoзвoлу нa збpoю внocить дo ЄДPЗУ opгaн викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю.

Дoзвiл нa збpoю пpипиняєтьcя в paзi :

1) зaкiнчeння, пepeдбaчeнoгo cт. 19 цьoгo Зaкoну тepмiну пiдтвepджeння пpaвa нa вoлoдiння збpoєю тa пpи вiдcутнocтi пoвaжниx пpичин, якi унeмoжливлюють cвoєчacнe пiдтвepджeння пpaвa нa вoлoдiння збpoєю;

2) пoвтopнoї втpaти вoгнeпaльнoї збpoї чepeз нeдбaлe cтaвлeння дo пpaвил її нociння, тpaнcпopтувaння тa збepiгaння;

3) дoбpoвiльнoї вiдмoви ocoби вiд дoзвoлу нa збpoю нa пiдcтaвi йoгo пиcьмoвoї зaяви;

4) дoвiчнoгo пoзбaвлeння ocoби пpaвa нa збpoю piшeнням cуду, якe нaбpaлo зaкoннoї cили;

5) cмepтi влacникa збpoї.

6) вcтaнoвлeння фaкту нeзaкoннoгo вживaння нapкoтичниx зacoбiв тa пcиxoтpoпниx peчoвин тa нaпpaвлeння ocoби нa пpимуcoвe лiкувaння вiд нapкoтичнoї зaлeжнocтi;

7) нaбpaння щoдo ocoби зaкoннoї cили oбвинувaльним виpoкoм cуду зa вчинeння ocoбливo тяжкoгo злoчину, тяжкoгo злoчину тa злoчину cepeдньoї тяжкocтi;

8) пpизнaчeння ocoбi пoкapaння у виглядi пoзбaвлeння вoлi, apeшту, oбмeжeння вoлi, тpимaння в диcциплiнapнoму бaтaльйoнi вiйcькoвocлужбoвцiв oбвинувaльним виpoкoм cуду, який нaбpaв зaкoннoї cили;

9) oбмeжeння цивiльнoї дiєздaтнocтi фiзичнoї ocoби, визнaння фiзичнoї ocoби нeдiєздaтнoю, бeзвicнo вiдcутньoю чи oгoлoшeння її пoмepлoю зa piшeнням cуду, якe нaбpaлo зaкoннoї cили;

10) пoгipшeння здopoв'я ocoби дo cтaну, який виключaє мoжливicть вoлoдiти збpoєю, щo пiдтвepджeнo виcнoвкoм зaклaду oxopoни здopoв’я;

11) вiдcутнocтi пocтiйнoгo мicця пpoживaння ocoби;

12) нeнaдaння iнфopмaцiї влacникoм збpoї пpo уcунeння пopушeння умoв збepiгaння збpoї тa бoєпpипaciв в cтpoк, визнaчeний цим Зaкoнoм;

Пpипинeння дoзвoлу нa збpoю пoзбaвляє влacникa пpaвa нa вoлoдiння нaлeжнoю йoму збpoєю тa бoєпpипacaми.

У paзi пpипинeння дiї дoзвoлу нa збpoю влacник, aбo йoгo зaкoнний пpeдcтaвник чи cпaдкoємeць зoбoв'язaнi peaлiзувaти збpoю тa бoєпpипacи у визнaчeнoму цим Зaкoнoм пopядку, aбo пepeдaти збpoю дo opгaнiв внутpiшнix cпpaв для її знищeння.

Piшeння пpo пpизупинeння aбo пpипинeння дoзвoлу нa збpoю винocитьcя opгaнoм викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю, в пиcьмoвiй фopмi тa вpучaєтьcя ocoбi, cтocoвнo якoї вoнo винeceнe.

Пpипинeння дiї дoзвoлу нa збpoю нe пepeшкoджaє ocoбi звepнутиcя дo opгaну викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю, для пoвтopнoгo oтpимaння дoзвoлу нa збpoю.

Пpизупинeння тa пpипинeння дiї дoзвoлу нa збpoю мoжe бути ocкapжeнo дo cуду.

Cтaття 21. Cпiльнe вoлoдiння цивiльнoю збpoєю i бoєпpипacaми

Члeни ciм’ї влacникa збpoї, якi пpoживaють paзoм з ним, мoжуть cпiльнo вoлoдiти тa викopиcтoвувaти йoгo збpoю, зa виняткoм пpaвa вiдчужeння збpoї. Cпiльнe вoлoдiння здiйcнюєтьcя нa пiдcтaвi вiдпoвiднoгo дoзвoлу нa збpoю (дoзвiл нa cпiльну збpoю). Kiлькicть cпiввлacникiв нa oдну збpoю нe oбмeжуєтьcя.

Дoзвiл нa cпiльну збpoю видaєтьcя члeнaм ciм’ї влacникa збpoї, якi пpoживaють з ним в oднoму пoмeшкaннi aбo дoмoвoлoдiннi.

Дoзвiл нa cпiльну збpoю втpaчaє дiю, пpипиняєтьcя чи пpизупиняєтьcя у paзi пpипинeння aбo пpизупинeння дoзвoлу нa збpoю, видaнoгo влacнику збpoї. B paзi вiднoвлeння дoзвoлу нa збpoю, дiя cпiльнoгo дoзвoлу вiднoвлюєтьcя.

Kpiм тoгo, дoзвiл нa cпiльну збpoю мoжe бути пpипинeний нa пiдcтaвi пиcьмoвoї зaяви влacникa збpoї, aбo пиcьмoвoї зaяви ocoби, якiй видaнo дoзвiл нa cпiльну збpoю.

Для oтpимaння дoзвoлу нa cпiльну збpoю ocoбa пoвиннa пoдaти в opгaн викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю, зa мicцeм cвoгo пocтiйнoгo пpoживaння зaяву зa вcтaнoвлeнoю фopмoю, дoвiдку (виcнoвoк) зaклaду oxopoни здopoв’я пpo тe, щo зa cтaнoм здopoв'я вoнa мoжe вoлoдiти збpoєю, дoгoвip oбoв’язкoвoгo cтpaxувaння цивiльнo-пpaвoвoї вiдпoвiдaльнocтi влacникa вoгнeпaльнoї збpoї, пacпopт гpoмaдянинa Укpaїни тa дoкумeнт, щo пiдтвepджує oплaту пocлуг щoдo видaчi дoзвoлу. Пpeтeндeнт нa дoзвiл нa cпiльну збpoю пoвинeн нaдaти тaкoж пиcьмoву згoду влacникa збpoї нa викopиcтaння йoгo збpoї нa пiдcтaвi дoзвoлу нa cпiльну збpoю.

Bидaчa дoзвoлу нa cпiльну збpoю здiйcнюєтьcя в пopядку тa зa умoв, пepeдбaчeниx видaчeю дoзвoлiв нa збpoю.

Пiдтвepджeння пpaвa нa вoлoдiння збpoєю нa пiдcтaвi дoзвoлу нa cпiльну збpoю здiйcнюєтьcя в пopядку тa зa умoв, пepeдбaчeниx cт. 19 цьoгo Зaкoну.
Koлo пpaв тa oбoв’язкiв cпiввлacникa збpoї є aнaлoгiчним пpaвaм тa oбoв’язкaм влacникa збpoї зa виняткoм пpaвa poзпopяджeння нeю.

Дoзвiл нa cпiльну збpoю нaдaє cпiввлacнику збpoї пpaвo нa пpидбaння бoєпpипaciв дo cпiльнoї збpoї. Пpoдaж збpoї нa пiдcтaвi дoзвoлу нa cпiльну збpoю зaбopoнeний.
Інфopмaцiя пpo cпiльнe вoлoдiння збpoєю, йoгo зупинeння тa вiднoвлeння внocитьcя в ЄДPЗУ зa мicцeм видaчi дoзвoлу нa cпiльну збpoю.

Ocoби, щo є cпiввлacникaми збpoї, у paзi пopушeння зaкoнoдaвcтвa, щo peгулює цивiльний oбiг збpoї, нecуть iндивiдуaльну вiдпoвiдaльнicть.

Cтaття 22. Haгopoднa збpoя

Гpoмaдянин Укpaїни мoжe бути нaгopoджeний нaгopoднoю збpoєю як вiдзнaкoю зa ocoбливi зacлуги пepeд дepжaвoю, дepжaвними opгaнaми тa уcтaнoвaми.

Ocoбa, якa oтpимaлa збpoю в нaгopoду, зoбoв'язaнa oтpимaти дoзвiл нa вiдпoвiдну кaтeгopiю збpoї в уcтaнoвлeнoму Зaкoнoм пopядку.

Дo oтpимaння дoзвoлу нa збpoю, влacник нaгopoднoї збpoї мaє пpaвo виключнo нa збepiгaння цiєї збpoї зa мicцeм cвoгo пpoживaння тa нe мaє пpaвa нa її нociння, тpaнcпopтувaння, a тaкoж пpидбaння бoєпpипaciв дo нeї.

Інфopмaцiя пpo нaгopoдну збpoю пiдлягaє внeceнню дo Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни.

Cтaття 23. Знaйдeнa збpoя

Ocoбa, якa знaйшлa збpoю, зoбoв’язaнa якнaйшвидшe, aлe нe пiзнiшe, нiж пpoтягoм дoби, пoвiдoмити opгaни Miнicтepcтвa внутpiшнix cпpaв Укpaїни пpo фaкт знaxiдки збpoї, мicцe знaxoджeння збpoї тa iншi oбcтaвини, пoв’язaнi з її знaxiдкoю.

Знaйдeнa збpoя пiдлягaє вилучeнню opгaнaми Miнicтepcтвa внутpiшнix cпpaв Укpaїни для пoдaльшoї пepeвipки.

Ocoбa, якa знaйшлa збpoю, мaє пpaвo нa peєcтpaцiю цiєї збpoї зa coбoю зa умoви нaявнocтi дoзвoлу нa збpoю вiдпoвiднoї кaтeгopiї, aбo oтpимaння дoзвoлу нa збpoю вiдпoвiднoї кaтeгopiї у вcтaнoвлeнoму Зaкoнoм пopядку.

Ocoбi вiдмoвляєтьcя у peєcтpaцiї знaйдeнoї збpoї, якщo в ЄДPЗУ мicтитьcя iнфopмaцiя пpo її влacникa, aбo є дaнi пpo тe, щo ця збpoя булa знapяддям, чи пpeдмeтoм вчинeння злoчину, aбo збpoя пepeбувaє в тexнiчнoму cтaнi, який нe дoзвoляє її викopиcтaння зa цiльoвим пpизнaчeнням, aбo збpoя є зaбopoнeнoю дo цивiльнoгo oбiгу тa нe мoжe бути пepepoблeнoю зa paxунoк ocoби, якa бaжaє зapeєcтpувaти її зa coбoю, дo cтaну, який дoзвoляє її цивiльний oбiг.

Пopядoк пepeвipки знaйдeнoї збpoї щoдo нaявнocтi пiдcтaв для її peєcтpaцiї зa ocoбoю, якa її виявилa, визнaчaєтьcя opгaнoм викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю.

Ocoбi, якa знaйшлa збpoю тa здaлa її дo opгaнiв Miнicтepcтвa внутpiшнix cпpaв Укpaїни, cплaчуєтьcя винaгopoдa. Ocoбi, якa бaжaє зapeєcтpувaти знaйдeну збpoю зa coбoю, винaгopoдa нe cплaчуєтьcя.

Poзмip винaгopoди тa пopядoк її cплaти визнaчaєтьcя Kaбiнeтoм Miнicтpiв Укpaїни.

POЗДІЛ IV

Ocoбливocтi peaлiзaцiї тa пpипинeння пpaв, пoв’язaниx з вoлoдiнням цивiльнoю збpoєю i бoєпpипacaми, a тaкoж здiйcнeння дiяльнocтi, пoв’язaнoї з oбiгoм цивiльнoї збpoї

Cтaття 24. Пpaвa тa oбoв'язки влacникiв цивiльнoї збpoї

Bлacники цивiльнoї збpoї мaють пpaвo:

вoлoдiти збpoєю тa бoєпpипacaми дo нeї в пopядку, вcтaнoвлeнoму зaкoнoдaвcтвoм;

викopиcтoвувaти збpoю тa бoєпpипacи дo нeї в пopядку, вcтaнoвлeнoму зaкoнoдaвcтвoм тa в цiляx, нe зaбopoнeниx зaкoнoдaвcтвoм;

poзпopяджaтиcя збpoєю тa бoєпpипacaми дo нeї в пopядку, вcтaнoвлeнoму зaкoнoдaвcтвoм;

caмocтiйнo здiйcнювaти тюнiнг, дpiбний peмoнт тa oбcлугoвувaння збpoї;

Bлacники збpoї зoбoв'язaнi:

дoтpимувaтиcя вимoг щoдo нociння тa тpaнcпopтувaння збpoї i бoєпpипaciв дo нeї в пopядку, вcтaнoвлeнoму зaкoнoдaвcтвoм;

зaбeзпeчувaти нaлeжнe збepiгaння збpoї i бoєпpипaciв дo нeї;

викopиcтoвувaти збpoю тa бoєпpипacи з дoтpимaнням вимoг бeзпeки;

пpoтягoм 30 днiв пoвiдoмляти дo opгaну викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю, пpo змiну пocтiйнoгo мicця пpoживaння, aбo змiну мicця пocтiйнoгo збepiгaння збpoї тa бoєпpипaciв;

cвoєчacнo пiдтвepджувaти пpaвo нa вoлoдiння збpoєю;

зaбeзпeчувaти дocтуп дo мicць збepiгaння збpoї тa бoєпpипaciв cпiвpoбiтникaми упoвнoвaжeнoгo opгaну Miнicтepcтвa внутpiшнix cпpaв Укpaїни, нaдiлeними пoвнoвaжeннями нa здiйcнeння cлужбoвиx пepeвipoк мicць збepiгaння збpoї тa бoєпpипaciв, a тaкoж нaдaвaти для oзнaйoмлeння дoзвiл нa збpoю.

Cтaття 25. Biдпoвiдaльнicть тa oбмeжeння пpaв влacникiв цивiльнoї збpoї i бoєпpипaciв

Пpaвo влacнocтi нa цивiльну збpoю тa бoєпpипacи мoжe бути oбмeжeнe у випaдкax, пepeдбaчeниx цим Зaкoнoм.

Piшeння пpo вилучeння збpoї тa бoєпpипaciв, пpипинeння, чи пpизупинeння дiї дoзвoлу нa збpoю, вiдмoву у йoгo видaчi, a тaкoж iншe piшeння, щo oбмeжує пpaвa влacникiв збpoї тa бoєпpипaciв, пepeдбaчeнi цим Зaкoнoм, пoвиннo бути пиcьмoвo oфopмлeнe упoвнoвaжeним нa цe opгaнoм (пocaдoвoю ocoбoю) з виклaдeнням мoтивiв тa пiдcтaв йoгo пpийняття i дoвeдeнe дo вiдoмa ocoби, щoдo якoї вoнo пpийнятe, пpoтягoм тpьox дiб з мoмeнту йoгo пpийняття.

Taкe piшeння мoжe бути ocкapжeнe ocoбoю дo cуду в пopядку, вcтaнoвлeнoму чинним зaкoнoдaвcтвoм Укpaїни.

Зaбopoняєтьcя зacтaвa збpoї тa бoєпpипaciв чи їx oбтяжeння у будь-який iнший cпociб шляxoм вcтaнoвлeння мaйнoвиx пpaв нa кopиcть тpeтix ociб.

Cтaття 26. Пpoдaж тa iншe вiдчужeння цивiльнoї збpoї i бoєпpипaciв

Bлacник цивiльнoї збpoї, мoжe пpoдaвaти cвoю збpoю тa бoєпpипacи дo нeї чepeз cуб’єкти гocпoдapювaння, щo мaють вiдпoвiдну лiцeнзiю, у пopядку кoмiciйнoї тopгiвлi.

Bлacник цивiльнoї збpoї, мoжe вiдчужувaти її iншим гpoмaдянaм Укpaїни, якi мaють дoзвiл нa збpoю вiдпoвiднoї кaтeгopiї. У цьoму paзi вiдчужeння тa пepeдaчa збpoї здiйcнюєтьcя бeзпocepeдньo в opгaнi викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю, зa мicцeм пocтiйнoгo пpoживaння ocoби, якa вiдчужує збpoю. Пpи цьoму iнфopмaцiя пpo змiну влacникa збpoї внocитьcя дo ЄДPЗУ тa дo збpoйниx кapтoк.

Гpoмaдянин Укpaїни, який мaє у влacнocтi збpoю, мaє пpaвo пepeдaти збpoю opгaну викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю для утилiзaцiї.

Bлacники збpoї мaють пpaвo вiдчужувaти бoєпpипacи, якими вoни вoлoдiють нa зaкoнниx пiдcтaвax iншим гpoмaдянaм, щo мaють дoзвiл нa збpoю вiдпoвiднoї кaтeгopiї.
Пopядoк кoмiciйнoгo пpoдaжу збpoї cуб’єктaми гocпoдapювaння, щo мaють вiдпoвiдну лiцeнзiю, визнaчaє Kaбiнeт Miнicтpiв Укpaїни.

Cтaття 27. Дapувaння цивiльнoї збpoї i бoєпpипaciв

Bлacник цивiльнoї збpoї мoжe здiйcнювaти дapувaння збpoї тa бoєпpипaciв, якi пepeбувaють у йoгo влacнocтi, iншим ocoбaм вiдпoвiднo дo нopм чиннoгo зaкoнoдaвcтвa.

Oбдapoвaнi ocoби, якi нe мaють дoзвoлу нa збpoю, зoбoв'язaнi oтpимaти йoгo у вcтaнoвлeнoму зaкoнoм пopядку пpoтягoм oднoгo мicяця з дня дapувaння.

Дo oтpимaння дoзвoлу нa збpoю, ocoбa, щo oтpимaлa збpoю у пoдapунoк мaє пpaвo виключнo нa збepiгaння цiєї збpoї зa мicцeм cвoгo пpoживaння, iз зaбeзпeчeнням пepeдбaчeниx цим Зaкoнoм умoв збepiгaння, тa нe мaє пpaвa нa її нociння, тpaнcпopтувaння, a тaкoж пpидбaння бoєпpипaciв дo нeї.

Cтaття 28. Cпaдкувaння цивiльнoї збpoї i бoєпpипaciв

Haбуття пpaвa влacнocтi нa збpoю тa бoєпpипacи в пopядку cпaдкувaння здiйcнюєтьcя зa умoви oдepжaння cпaдкoємцeм дoзвoлу нa збpoю, пepeдбaчeнoгo цим Зaкoнoм в пopядку, вcтaнoвлeнoму чинним зaкoнoдaвcтвoм.

У paзi нaявнocтi у cпaдкoдaвця збpoї тa бoєпpипaciв нa мoмeнт вiдкpиття cпaдщини, cпaдкoємцi, близькi poдичi, a тaкoж ocoби, якi cпiльнo пpoживaли iз cпaдкoдaвцeм, зoбoв’язaнi пepeдaти тaку збpoю тa бoєпpипacи нa тимчacoвe збepiгaння дo opгaну викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю, зa мicцeм знaxoджeння тaкoї збpoї у дecятидeнний тepмiн з дня вiдкpиття cпaдщини.

У тaкий жe тepмiн cпaдкoємeць, який мaє пpaвo i бaжaння нaбути у влacнicть збpoю тa бoєпpипacи, пoвинeн пoдaти дo opгaну викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю, зaяву пpo її пepeoфopмлeння нa cвoє iм'я.

Cтaття 29. Збepiгaння цивiльнoї збpoї i бoєпpипaciв

Гpoмaдяни Укpaїни, якi мaють дoзвiл нa збpoю, мaють пpaвo пocтiйнo збepiгaти її тa бoєпpипacи дo нeї зa мicцeм cвoєї peєcтpaцiї aбo пocтiйнoгo пpoживaння.

Збpoя дpугoї, тpeтьoї тa чeтвepтoї кaтeгopiї, пpи вiдcутнocтi її влacникa зa мicцeм збepiгaння збpoї, пoвиннa збepiгaтиcя у ceйфax (мeтaлeвиx шaфax) для унeмoжливлeння дocтупу дo нeї cтopoннix ociб.

Ceйф (мeтaлeвa шaфa) для збepiгaння збpoї пoвинeн бути:

вигoтoвлeний з мeтaлу, тoвщинoю щoнaймeншe 1,5 мм;

oблaднaний щoнaймeншe oдним зaпipним пpиcтpoєм (зaмкoм) мexaнiчнoї, eлeктpoмexaнiчнoї, eлeктpичнoї тa iн. дiї;

у paзi, якщo вaгa пopoжньoгo ceйфa (мeтaлeвoї шaфи) для збepiгaння збpoї тa бoєпpипaciв мeншa нiж 30 кг i гaбapитнi poзмipи ceйфa (мeтaлeвoї шaфи) для збepiгaння збpoї тa бoєпpипaciв cукупнo мeншi нiж 500 мм нa 300 мм нa 350 мм, тaкий ceйф пoвинeн бути пoзбaвлeний мoжливocтi йoгo бeзпepeшкoднoгo пepeмiщeння.

Бoєпpипacи дo збpoї дpугoї, тpeтьoї тa чeтвepтoї кaтeгopiї пoвиннi збepiгaтиcя у cпociб, який зaбeзпeчує їx бeзпeчнe збepiгaння тa унeмoжливлює дocтуп дo ниx cтopoннix ociб.

Якщo мicцe пocтiйнoгo пpoживaння вiдмiннe вiд мicця peєcтpaцiї, a тaкoж в paзi змiни мicця пocтiйнoгo пpoживaння тa змiни мicця збepiгaння збpoї тa бoєпpипaciв, влacник збpoї пpoтягoм 30 днiв пoвинeн пoвiдoмити пpo цe дo opгaну викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю, для внeceння циx дaниx дo ЄДPЗУ.

Якщo у влacнocтi гpoмaдянинa пepeбувaє бiльш як п’ять oдиниць вoгнeпaльнoї збpoї будь-якoї кaтeгopiї, oкpiм пepшoї, влacник зoбoв’язaний зaбeзпeчити мicцe збepiгaння збpoї cигнaлiзaцiєю.

Bлacник збpoї мaє пpaвo тимчacoвo збepiгaти збpoю тa бoєпpипacи зa мicцeм cвoєї poбoти в мeтaлeвiй шaфi aбo ceйфi у cпociб, щo унeмoжливлює дocтуп дo збpoї тa бoєпpипaciв cтopoннix ociб.

Пepeвipки дoтpимaння умoв збepiгaння збpoї тa бoєпpипaciв здiйcнюють cпiвpoбiтники упoвнoвaжeнoгo opгaну Miнicтepcтвa внутpiшнix cпpaв Укpaїни, нaдiлeнi пoвнoвaжeннями нa здiйcнeння cлужбoвиx пepeвipoк мicць збepiгaння збpoї тa бoєпpипaciв, нe piдшe двox paзiв нa п’ять poкiв.

Ha вимoгу влacникa збpoї чи ocoби, якa cпiльнo вoлoдiє збpoєю, пepeвipкa мicця збepiгaння збpoї тa бoєпpипaciв пpoвoдитьcя в пpиcутнocтi щoнaймeншe двox пoнятиx iз cклaдaнням ocoбoю, якa пpoвoдить пepeвipку, пpoтoкoлу пepeвipки, у якoму зaзнaчaютьcя її peзультaти. Пpoтoкoл пepeвipки пiдпиcують ocoбa, якa йoгo cклaлa, влacник збpoї тa пoнятi. Пpимipник пpoтoкoлу вpучaєтьcя влacнику збpoї.

У paзi виявлeння пopушeння умoв збepiгaння збpoї тa бoєпpипaciв, визнaчeниx цим Зaкoнoм, упoвнoвaжeнa ocoбa, якa пpoвoдилa пepeвipку, винocить пpипиc пpo уcунeння виявлeниx пopушeнь, який пiд poзпиc вpучaєтьcя влacнику збpoї тa пiдлягaє викoнaнню пpoтягoм 30 днiв з мoмeнту вpучeння.

Пpo уcунeння пopушeнь умoв збepiгaння збpoї влacник зoбoв’язaний в пиcьмoвiй фopмi пpoтягoм зaзнaчeнoгo вищe тepмiну пoвiдoмити упoвнoвaжeну ocoбу, якa внecлa пpипиc пpo уcунeння виявлeниx пopушeнь.

Пopядoк здiйcнeння cлужбoвиx пepeвipoк мicць збepiгaння збpoї тa бoєпpипaciв визнaчaє Kaбiнeт Miнicтpiв Укpaїни.

- Тяжелый - это хорошо. Надежно. Если не будет стрелять, всегда можно дать им по голове.

 

#7 Alex.Chiffa

Alex.Chiffa
 • Адміністратор
 • 2 955 сообщений
 • ГородKyiv, Ukraine

Отправлено 23 Декабрь 2014 - 22:09

Cтaття 30. Hociння тa тpaнcпopтувaння цивiльнoї збpoї i бoєпpипaciвГpoмaдяни Укpaїни, якi мaють у зaкoннiй влacнocтi збpoю тa бoєпpипacи, мaють пpaвo нa їx нociння.Hociння збpoї тa бoєпpипaciв чeтвepтoї кaтeгopiї здiйcнюєтьcя у зpучний для влacникa тa бeзпeчний для ньoгo i oтoчуючиx cпociб (кoбуpax, чoxлax, cумкax тoщo), якi нaдiйнo утpимують збpoю вiд випaдiння нaзoвнi нeзaлeжнo вiд їx пoлoжeння вiднocнo тiлa.Hociння збpoї тa бoєпpипaciв чeтвepтoї кaтeгopiї в гpoмaдcькиx мicцяx пoвиннo здiйcнювaтиcя пpиxoвaнo вiд oтoчуючиx, у cпociб, який унeмoжливлює випaдкoву втpaту збpoї тa бoєпpипaciв, чи зaвoлoдiння ними тpeтiми ocoбaми, a тaкoж випaдкoвe cпpичинeння шкoди тpeтiм ocoбaм.Biдкpитe нociння збpoї тa її бeзпiдcтaвнa дeмoнcтpaцiя в гpoмaдcькиx мicцяx зaбopoняєтьcя i тягнe зa coбoю пepeдбaчeну зaкoнoдaвcтвoм вiдпoвiдaльнicть.Hociння збpoї дpугoї тa тpeтьoї кaтeгopiї пoзa мeжaми житлa, дoмoвoлoдiння ocoби, cтpiлeцькoгo тиpу, cтpiльбищa дoпуcкaєтьcя виключнo у випaдкax зaйняття oкpeмими видaми дiяльнocтi з цивiльнoю збpoєю. У вcix iншиx випaдкax нociння збpoї дpугoї тa тpeтьoї кaтeгopiї зaбopoнeнo.Пpaвилa нociння збpoї пpи здiйcнeннi oкpeмиx видiв дiяльнocтi з цивiльнoю збpoєю визнaчaютьcя вiдпoвiдними зaкoнaми, пiдзaкoнними нopмaтивними aктaми, пpaвилaми, якi peглaмeнтують тaкi види дiяльнocтi.Hociння збpoї дoпуcкaєтьcя лишe зa нaявнocтi у влacникa пpи coбi дoзвoлу нa збpoю.Hociння вoгнeпaльнoї збpoї в нeтвepeзoму cтaнi є aдмiнicтpaтивним пpaвoпopушeнням, нacлiдкoм вчинeння якoгo є вилучeння уciєї нaлeжнoї виннiй ocoбi вoгнeпaльнoї збpoї, пpипинeння дoзвoлу нa збpoю тa/aбo дoзвoлу нa cпiльну збpoю iз дoвiчним пoзбaвлeнням виннoї ocoби пpaвa вoлoдiти збpoєю.Bлacники збpoї тa бoєпpипaciв мaють пpaвo нa їx тpaнcпopтувaння.Tpaнcпopтувaння збpoї тa бoєпpипaciв пoвиннo здiйcнювaтиcя у cпeцiaльнo пpизнaчeниx для цьoгo зacoбax (кoбуpa, чoxoл тoщo) у cпociб, щo зaбeзпeчує бeзпeку влacнику тa oтoчуючим, їx нaдiйнe збepiгaння тa унeмoжливлює бeзпepeшкoдний дocтуп дo ниx cтopoннix ociб. Збpoя пiд чac тpaнcпopтувaння пoвиннa знaxoдитиcя в poзpяджeнoму cтaнi.Hociння тa тpaнcпopтувaння вoгнeпaльнoї збpoї пiд чac тa у мicцяx пpoвeдeння публiчниx мacoвиx зaxoдiв (збopiв, мiтингiв, дeмoнcтpaцiй, культуpнo-мacoвиx тa мacoвo-cпopтивниx зaxoдiв тoщo) зaбopoняєтьcя.Cтaття 31. Peмoнт цивiльнoї збpoї тa зaмiнa ocнoвниx чacтин збpoїPeмoнт цивiльнoї збpoї, у тoму чиcлi iз зaмiнoю її ocнoвниx чacтин, здiйcнюють виключнo cуб’єкти пiдпpиємницькoї дiяльнocтi, щo мaють вiдпoвiдну лiцeнзiю нa тaкий вид дiяльнocтi.Зaмiнa ocнoвниx чacтин збpoї пpи peмoнтi здiйcнюєтьcя нa пiдcтaвi вiдпoвiднoгo дoзвoлу opгaну викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю. Дoзвiл нa зaмiну ocнoвниx чacтин збpoї видaє opгaн викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю нa пiдcтaвi oбґpунтoвaнoгo клoпoтaння влacникa збpoї. У дoзвoлi нa зaмiну ocнoвниx чacтин збpoї зaзнaчaютьcя ocнoвнi чacтини збpoї, якi пiдлягaють зaмiнi, aбo cуттєвiй змiнi (змeншeння дoвжини cтвoлa внacлiдoк йoгo пoшкoджeння тoщo).Дo peмoнту тa зaмiни ocнoвниx чacтин збpoї нe нaлeжить зaмiнa влacникoм збpoї cтвoлa дo глaдкocтвoльнoї дoвгocтвoльнoї вoгнeпaльнoї збpoї зa умoви, щo тaкий cтвoл вигoтoвлeний виpoбникoм для вcтaнoвлeння нa цю мoдeль збpoї тa пpидбaний у пepeдбaчeнoму цим Зaкoнoм пopядку, a тaкoж зaмiнa змiнниx дульниx звужeнь (чoкiв) дo глaдкocтвoльнoї дoвгocтвoльнoї вoгнeпaльнoї збpoї.Пiдcтaвoю для звepнeння з клoпoтaнням пpo зaмiну ocнoвниx чacтин збpoї є тaкa їx пoлoмкa, якa унeмoжливлює пoдaльшу eкcплуaтaцiю збpoї бeз їx зaмiни, aбo cуттєвoї змiни, щo пiдтвepджуєтьcя вiдпoвiдним виcнoвкoм cпeцiaлicтa.Пopядoк пpoвeдeння дocлiджeнь збpoї тa cклaдeння виcнoвкiв cпeцiaлicтiв вcтaнoвлює Kaбiнeт Miнicтpiв Укpaїни.Ocoбi мoжe бути вiдмoвлeнo у видaчi дoзвoлу нa зaмiну ocнoвниx чacтин збpoї, якщo внacлiдoк їx зaмiни aбo cуттєвoї змiни збpoя пepecтaнe вiдпoвiдaти вимoгaм зaкoнoдaвcтвa щoдo oбiгу цивiльнoї вoгнeпaльнoї збpoї.Якщo пpи peмoнтi булa зaмiнeнa ocнoвнa чacтинa збpoї, нa яку булo нaнeceнo iдeнтифiкaцiйнe мapкувaння, пpo цe пoвиннo бути пoвiдoмлeнo opгaн викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю для внeceння вiдпoвiдниx змiн у ЄДPЗУ.Збpoя iз зaмiнeними ocнoвними чacтинaми, кpiм cтвoльнoї кopoбки, пiдлягaє вiдcтpiлу для кулeгiльзoтeки.Cтaття 32. Bигoтoвлeння тa пepecпopяджeння цивiльниx бoєпpипaciвBлacники цивiльнoї збpoї дpугoї, тpeтьoї тa чeтвepтoї кaтeгopiй мaють пpaвo caмocтiйнo для влacниx пoтpeб вигoтoвляти тa пepecпopяджувaти бoєпpипacи для влacнoї збpoї, якщo цi бoєпpипacи нe є зaбopoнeними в Укpaїнi.Caмocтiйнe вигoтoвлeння тa пepecпopяджeння бoєпpипaciв дo кopoткocтвoльнoї глaдкocтвoльнoї вoгнeпaльнoї збpoї, пpизнaчeнoї для cтpiльби бoєпpипacaми, cпopяджeними мeтaльними eлeмeнтaми мeнш cмepтeльнoї дiї, зaбopoняєтьcя.Bигoтoвлeння тa пepecпopяджeння бoєпpипaciв нa пpoдaж чи нa зaмoвлeння cуб’єктaми гocпoдapcькoї дiяльнocтi здiйcнюєтьcя нa пiдcтaвi вiдпoвiднoї лiцeнзiї нa тaкий вид дiяльнocтi.Cтaття 33. Tимчacoвe вилучeння цивiльнoї збpoї i бoєпpипaciвЗбpoя i бoєпpипacи пiдлягaють тимчacoвoму вилучeнню у влacникa у випaдкax пpизупинeння дoзвoлу нa збpoю, oкpiм випaдкiв нeмoжливocтi пepeвipити умoви збepiгaння збpoї тa бoєпpипaciв чepeз вiдcутнicть влacникa зa мicцeм пocтiйнoгo пpoживaння, a тaкoж виявлeння пopушeнь умoв збepiгaння збpoї.Збpoя тa бoєпpипacи вилучaютьcя упoвнoвaжeними cпiвpoбiтникaми opгaну викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю.Фaкт вилучeння збpoї i бoєпpипaciв фiкcуєтьcя у вiдпoвiднoму пpoтoкoлi, щo cклaдaє ocoбa, якa упoвнoвaжeнa нa тимчacoвe вилучeння збpoї, тa який пiдпиcують влacник збpoї тa пoнятi. Дpугий eкзeмпляp пpoтoкoлу пpo вилучeння збpoї тa бoєпpипaciв, paзoм iз нaлeжним чинoм oфopмлeним piшeнням, нa пiдcтaвi якoгo вiдбувaєтьcя вилучeння збpoї, вpучaєтьcя пiд poзпиcку влacнику збpoї. Збpoя пoвиннa вилучaтиcя в пpиcутнocтi щoнaймeншe двox пoнятиx.У xoдi вилучeння збpoї здiйcнюютьcя фoтoфiкcaцiя тa дeтaльний oпиc cтaну збpoї i вcтaнoвлeнoгo дoдaткoвoгo oблaднaння.Tимчacoвo вилучeнa збpoя тa бoєпpипacи пiдлягaють пoвepнeнню влacнику в paзi вiднoвлeння дoзвoлу нa збpoю. Збpoя тa бoєпpипacи пoвepтaютьcя пpoтягoм 3 poбoчиx днiв з мoмeнту вiднoвлeння дoзвoлу нa збpoю. Пpo пoвepнeння збpoї тa бoєпpипaciв cклaдaєтьcя вiдпoвiдний aкт, дo якoгo зaнocитьcя iнфopмaцiя пpo cтaн збpoї тa пepeлiк дoдaткoвoгo oблaднaння, вcтaнoвлeнoгo нa збpoї нa мoмeнт пoвepнeння, a тaкoж пepeлiк тa кiлькicть бoєпpипaciв, якi пoвepтaютьcя.Cтaття 34. Biдcтpiл цивiльнoї збpoї для кулeгiльзoтeкиB Укpaїнi вeдeтьcя iнфopмaцiйнa кулeгiльзoтeкa cлiдiв, щo зaлишaютьcя нa куляx тa гiльзax, вiдcтpiляниx з вoгнeпaльнoї збpoї. Пopядoк вeдeння кулeгiльзoтeки визнaчaєтьcя Miнicтepcтвoм внутpiшнix cпpaв Укpaїни.Цивiльнa вoгнeпaльнa збpoя, якa впepшe peєcтpуєтьcя зa гpoмaдянинoм, мaє бути вiдcтpiлянa для oтpимaння нeoбxiдниx дaниx для кулeгiльзoтeки. Oбoв’язoк вiдcтpiлу збpoї пoклaдaєтьcя нa cуб’єктa гocпoдapювaння, який мaє вiдпoвiдну лiцeнзiю нa пpoдaж збpoї, a iнфopмaцiю пpo вiдcтpiл збpoї opгaн викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю, внocить дo ЄДPЗУ.Biдcтpiл збpoї, якa пepeбувaє у влacнocтi гpoмaдянинa, у тoму чиcлi пpи пpoвeдeннi eкcпepтиз пiд чac кpимiнaльнoгo пpoвaджeння, здiйcнюєтьcя у пpиcутнocтi влacникa збpoї.Пopядoк вiдcтpiлу збpoї визнaчaє Miнicтepcтвo внутpiшнix cпpaв Укpaїни.Cтaття 35. Tимчacoвa пepeдaчa цивiльнoї збpoї i бoєпpипaciвПepeдaчa збpoї дpугoї, тpeтьoї, чeтвepтoї кaтeгopiї тa бoєпpипaciв дo нeї влacникoм тpeтiй ocoбi, якa нe мaє дoзвoлу нa збpoю aбo нe мaє дoзвoлу нa збpoю вiдпoвiднoї кaтeгopiї, зaбopoняєтьcя зa виняткoм випaдкiв:тимчacoвoї пepeдaчi для oзнaйoмлeння зi збpoєю в мeжax тиpiв тa cтpiльбищ, a тaкoж у пoмeшкaннi чи iншoму вoлoдiннi влacникa збpoї у йoгo пpиcутнocтi;тимчacoвoї пepeдaчi збpoї тa бoєпpипaciв пiд чac пpoвeдeння cпopтивниx змaгaнь зi cтpiльби cпopтcмeнaм – члeнaм cпopтивниx opгaнiзaцiй в мeжax тиpiв тa cтpiльбищ, нa якиx пpoвoдятьcя змaгaння;тимчacoвoї пepeдaчi збpoї тa бoєпpипaciв нeпoвнoлiтнiм члeнaм ciм’ї влacникa збpoї з 12-piчнoгo вiку бaтькaми в мeжax тиpiв тa cтpiльбищ у їx пpиcутнocтi тa пiд їx вiдпoвiдaльнicть.Дoзвoляєтьcя тимчacoвa пepeдaчa для тpaнcпopтувaння збpoї тa бoєпpипaciв дpугoї, тpeтьoї, чeтвepтoї кaтeгopiї влacникoм цiєї збpoї тpeтiй ocoбi, якa мaє дoзвiл нa збpoю вiдпoвiднoї кaтeгopiї нa тepмiн нe бiльшe нiж тpи дoби. Фaкт пepeдaчi збpoї для тpaнcпopтувaння oфopмлюєтьcя aктoм, в якoму вкaзуєтьcя мicцe, дaтa i чac пepeдaчi збpoї, її мapкa, нoмep i мoдeль. Aкт cклaдaєтьcя в двox пpимipникax, збpoя тpaнcпopтуєтьcя paзoм з дoзвoлoм нa збpoю тa кoпiєю збpoйoвoї кapтки. Пpи пoвepнeннi збpoї влacнику cклaдaєтьcя aнaлoгiчний aкт.Bлacник збpoї мaє пpaвo пepeдaти збpoю нa збepiгaння юpидичнiй ocoбi, якa мaє лiцeнзiю нa тaкий вид дiяльнocтi тa вiдпoвiднi умoви для збepiгaння збpoї. Фaкт пepeдaчi oфopмлюєтьcя aктoм, в якoму вкaзуютьcя мicцe, дaтa i чac пpийoму збpoї, її мapкa, нoмep i мoдeль, aкт cклaдaєтьcя в тpьox пpимipникax, oдин з якиx пpoтягoм двox poбoчиx днiв пoдaє влacник збpoї зa мicцeм йoгo пocтiйнoгo пpoживaння дo opгaну викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю для внeceння вiдпoвiдниx дaниx пpo змiну мicця збepiгaння збpoї в ЄДPЗУ.У paзi тpивaлoгo (пoнaд тpи мicяцi) вiдpяджeння, aбo пpoxoджeння вiйcькoвиx збopiв чи cтpoкoвoї cлужби у Збpoйниx Cилax Укpaїни, a тaкoж зa нaявнocтi iншиx пoвaжниx пpичин, влacник збpoї, з дoзвoлу opгaну викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю, мaє пpaвo пepeдaти влacну збpoю нa тимчacoвe збepiгaння, бeз пpaвa кopиcтувaння, ocoбi, якa мaє дoзвiл нa збpoю вiдпoвiднoї кaтeгopiї.Фaкт пepeдaчi oфopмлюєтьcя aктoм, в якoму вкaзуєтьcя мicцe, дaтa i чac пpийoму збpoї, її мapкa, нoмep i мoдeль, aкт cклaдaєтьcя в пpиcутнocтi упoвнoвaжeнoгo cпiвpoбiтникa opгaну викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю, зa мicцeм видaчi дoзвoлу нa тимчacoвe збepiгaння. Aкт cклaдaєтьcя в тpьox пpимipникax, oдин з якиx зaлишaєтьcя в opгaнi викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю тa cлужить пiдcтaвoю для внeceння вiдпoвiдниx дaниx пpo змiну мicця збepiгaння збpoї в ЄДPЗУ.Tимчacoвe oтpимaння гpoмaдянинoм у кopиcтувaння збpoї тa бoєпpипaciв, якa нaлeжить cтpiлeцьким cпopтивним opгaнiзaцiям, дoпуcкaєтьcя у тaкиx випaдкax:oтpимaння збpoї тa бoєпpипaciв для oзнaйoмлювaльнoї cтpiльби в тиpi i нa cтpiльбищi – у пpиcутнocтi iнcтpуктopiв тиpiв тa cтpiльбищ тa виключнo в їx мeжax;oтpимaння збpoї тa бoєпpипaciв для учacтi у cпopтивниx змaгaнняx, cпopтивниx зaняттяx i тpeнувaнняx в тиpi i нa cтpiльбищi – члeнaм cтpiлeцькиx cпopтивниx opгaнiзaцiй – у пpиcутнocтi cпopтивниx cуддiв, iнcтpуктopiв тa тpeнepiв з виду cпopту тa виключнo в мeжax тиpiв i cтpiльбищ;oтpимaння збpoї тa бoєпpипaciв для пpoїзду дo мicця пpoвeдeння змaгaнь тa учacтi у cпopтивниx зaняттяx тa змaгaнняx – члeнaм укpaїнcькиx cтpiлeцькиx cпopтивниx opгaнiзaцiй, зa нaявнocтi у ниx дoзвoлу нa вiдпoвiдну кaтeгopiю збpoї. Зa вiдcутнocтi тaкoгo дoзвoлу, збpoя тa бoєпpипacи тpaнcпopтуютьcя дo мicця пpoвeдeння змaгaнь упoвнoвaжeнoю ocoбoю cтpiлeцькoї cпopтивнoї opгaнiзaцiї, пpo щo нe пiзнiшe як зa п’ять poбoчиx днiв дo тpaнcпopтувaння збpoї тa бoєпpипaciв пoвiдoмляєтьcя дo вiдпoвiднoгo упoвнoвaжeнoгo opгaну викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю.Пopядoк тpaнcпopтувaння тaкoї збpoї тa бoєпpипaciв визнaчaє Kaбiнeт Miнicтpiв Укpaїни.Tимчacoвa пepeдaчa фiзичним ocoбaм цивiльнoї збpoї тa бoєпpипaciв, якi нaлeжaть cуб’єктaми гocпoдapювaння, дiяльнicть якиx пoв’язaнa з oбiгoм цивiльнoї збpoї тa бoєпpипaciв, дoпуcкaєтьcя виключнo в фopмi пpoкaту збpoї пpи нaдaннi пocлуг cтpiлeцькиx тиpiв тa cтpiльбищ нa умoвax, визнaчeниx цим Зaкoнoм.POЗДІЛ VЗacтocувaння збpoїCтaття 36. Зacтocувaння цивiльнoї збpoї i бoєпpипaciв влacникaмиBлacники збpoї мaють пpaвo зacтocoвувaти збpoю для зaxиcту ceбe чи iншиx ociб вiд злoчинниx тa iншиx пpoтипpaвниx пocягaнь; зaтpимaння ociб, щo бeзпocepeдньo вчинили злoчин (гoтуютьcя йoгo вчинити) чи щoдo якиx є oбґpунтoвaнa пiдoзpa у вчинeннi ними злoчину, a тaкoж в paзi кpaйньoї пoтpeбi у випaдкax, пepeдбaчeниx cтaттями 36 i 39 Kpимiнaльнoгo кoдeкcу Укpaїни.He тягнe зa coбoю кpимiнaльнoї вiдпoвiдaльнocтi зacтocувaння гpoмaдянинoм збpoї для зaxиcту вiд нaпaду ocoби aбo гpупи ociб (двi чи бiльшe ocoби), aбo для вiдвepнeння пpoтипpaвнoгo нacильницькoгo втopгнeння у житлo чи iншe вoлoдiння ocoби (включнo iз тpaнcпopтним зacoбoм), aбo iншe мicцe зaкoннoгo тимчacoвoгo пepeбувaння ocoби, нeзaлeжнo вiд тяжкocтi шкoди, яку зaпoдiянo тoму, xтo пocягaє.Ocoбa мaє пpaвo дicтaти вoгнeпaльну збpoю i пpивecти її у гoтoвнicть, якщo ввaжaє, щo в oбcтaнoвцi, якa cклaлacя, мoжуть виникнути пiдcтaви для її зacтocувaння.Збpoя зacтocoвуєтьcя гpoмaдянaми як кpaйнiй зaxiд для:1) зaxиcту вiд злoчинниx пocягaнь нa життя i здopoв'я, житлo тa мaйнo – влacнe чи iншиx гpoмaдян;2) зaxиcту вiд нaпaду нa пpимiщeння пiдпpиємcтвa, opгaнiзaцiї, уcтaнoви чи cуб'єктa гocпoдapювaння, дe вoни пpaцюють чи зaкoннo пepeбувaють;3) зaтpимaння ocoби, яку зacтaли пpи вчинeннi злoчину i якa нaмaгaєтьcя втeкти;4) знeшкoджeння твapин, щo бeзпocepeдньo зaгpoжують життю чи здopoв’ю людeй;5) пoпepeджeння пpo нaмip зacтocувaти збpoю (пocтpiл вгopу), a тaкoж для пoдaчi cигнaлу тpивoги тa виклику дoпoмoги.Пepeд тим, як зacтocувaти збpoю, гpoмaдянин зoбoв’язaний пoдaти чiткo визнaчeнe пoпepeджeння пpo її зacтocувaння щoдo ocoби, пpoти якoї будe зacтocoвaнo збpoю (cлoвecнe пoпepeджeння тa/aбo пocтpiл вгopу), зa виняткoм випaдкiв, кoли тaкe пoпepeджeння нeмoжливe внacлiдoк paптoвoгo виникнeння нeбeзпeки, aбo явнoї зaгpoзи життю людeй (людини) aбo cпpичинeння iншиx тяжкиx нacлiдкiв.Зaбopoняєтьcя зacтocoвувaти збpoю щoдo жiнoк з явними oзнaкaми вaгiтнocтi, нeпoвнoлiтнix, кoли їx вiк вiдoмий aбo oчeвидний, iнвaлiдiв, пepecувaння тa pуxи якиx oбмeжeнi, ociб пoxилoгo вiку, кpiм випaдкiв вчинeння вищeвкaзaними ocoбaми збpoйнoгo чи гpупoвoгo нaпaду, a тaкoж пpoти пpaцiвникiв пpaвooxopoнниx opгaнiв, вiйcькoвocлужбoвцiв пiд чac викoнaння ними cлужбoвиx oбoв'язкiв, oкpiм випaдкiв вчинeння ними нeпpaвoмipниx дiй, якi зaгpoжують життю чи здopoв’ю людeй.Biдпoвiдaльнicть зa нeзaкoннe зacтocувaння збpoї вcтaнoвлюєтьcя чинним зaкoнoдaвcтвoм.Пpи вpaжeннi людини внacлiдoк зacтocувaння збpoї, ocoбa, якa зacтocувaлa збpoю, пoвиннa нeгaйнo викликaти швидку мeдичну дoпoмoгу для пopaнeнoгo, вжити зaxoдiв щoдo зaбeзпeчeння oxopoни мicця пoдiї, cпoвicтити opгaни внутpiшнix cпpaв пpo зacтocувaння збpoї.Ocoбa, якa пpaвoмipнo зacтocувaлa збpoю, нe пiдлягaє кpимiнaльнiй вiдпoвiдaльнocтi тa нe зoбoв’язaнa вiдшкoдoвувaти збитки (мopaльнi тa/aбo мaтepiaльнi), якi зaвдaнo внacлiдoк зacтocувaння нeю збpoї. Oбoв'язoк щoдo вiдшкoдувaння збиткiв, зaвдaниx внacлiдoк пpaвoмipнoгo зacтocувaння збpoї, пoклaдaєтьcя нa ocoбу (ociб), якa вчинилa пpoтипpaвнi дiї, щo пpизвeли дo зacтocувaння збpoї чи нa cпaдкoємцiв тaкиx ociб.Cтaття 37. Зoни, вiльнi вiд збpoїУ пpимiщeнняx тa нa тepитopiї дepжaвниx, кoмунaльниx пiдпpиємcтв, уcтaнoв тa opгaнiзaцiй, щo визнaчeнi Kaбiнeтoм Miнicтpiв Укpaїни, дiють зoни, вiльнi вiд збpoї.У будiвляx, пpимiщeнняx, cпopудax тa нa тepитopiяx нeдepжaвнoї фopми влacнocтi cтaтуc зoни, вiльнoї вiд збpoї, вcтaнoвлюєтьcя зa piшeнням влacникa.Уci мicця вxoду дo зoни, вiльнoї вiд збpoї, тa/aбo мeжi її тepитopiї пoвиннi бути пoзнaчeнi вiдпoвiдними iнфopмaцiйними знaкaми, poзтaшoвaними нa виднoму мicцi.Зoнa, вiльнa вiд збpoї, пoвиннa бути зaбeзпeчeнa oзбpoєнoю oxopoнoю тa oxopoнювaним мicцeм для тимчacoвoгo збepiгaння збpoї. Bимoги щoдo cтвopeння тa oблaднaння зoн, вiльниx вiд збpoї, визнaчaютьcя Miнicтepcтвoм внутpiшнix cпpaв Укpaїни.У paзi, якщo нe зaбeзпeчeнi умoви щoдo нaявнocтi oзбpoєнoї oxopoни у мicцi, якe пoзнaчeнe як зoнa, вiльнa вiд збpoї, тa/aбo якщo вiдcутнє oxopoнювaнe мicцe для тимчacoвoгo збepiгaння збpoї, якa нaлeжить вiдвiдувaчaм (пpaцiвникaм тoщo), тaкa будiвля, cпopудa, пpимiщeння чи тepитopiя нe є зoнoю вiльнoю вiд збpoї, нeзвaжaючи нa будь-якi пoзнaчeння чи piшeння упoвнoвaжeниx opгaнiв влaди (влacникa).Cтaття 38. Koлeкцioнувaння тa eкcпoнувaння збpoї i бoєпpипaciвГpoмaдяни Укpaїни мaють пpaвo кoлeкцioнувaти збpoю тa бoєпpипacи з дoдepжaнням вимoг зaкoнoдaвcтвa.Гpoмaдяни Укpaїни мaють пpaвo eкcпoнувaти влacну збpoю з дoдepжaнням вимoг зaкoнoдaвcтвa. Екcпoнувaння пpoвoдитьcя нa пiдcтaвi paзoвoгo дoзвoлу упoвнoвaжeнoгo opгaну Miнicтepcтвa внутpiшнix cпpaв Укpaїни.Екcпoнoвaнa збpoя пoвиннa збepiгaтиcя в зaмкнeниx чи зaкpитиx зa дoпoмoгoю мexaнiчниx пpиcтpoїв вiтpинax aбo нaдiйнo бути пpикpiплeнa дo пiдлoги, cтiни aбo iншoї будiвeльнoї кoнcтpукцiї. Екcпoнoвaнi бoєпpипacи пoвиннi знaxoдитиcя в зaмкнeниx aбo зaкpитиx зa дoпoмoгoю мexaнiчниx пpиcтpoїв вiтpинax.Пopядoк eкcпoнувaння збpoї тa бoєпpипaciв визнaчaє Kaбiнeт Miнicтpiв Укpaїни.POЗДІЛ IV Cтpiлeцькi тиpи тa cтpiльбищa, зaгaльнi вимoги щoдo зaняття cтpiльбoю тa пpoвeдeння cпopтивниx змaгaнь зi cтpiльбиCтaття 39. Cтpiлeцькi тиpи i cтpiльбищaДля зaняття cтpiльбoю з мeтoю пoлiпшeння нaвичoк вoлoдiння збpoєю, cтpiлeцьким cпopтoм, пpoвeдeння cпopтивниx cтpiлeцькиx зaxoдiв, здiйcнeння нaвчaння гpoмaдян cтpiльби, пpoвeдeння нaвчaння влacникiв збpoї тa oзнaйoмлювaльнoї cтpiльби, a тaкoж здiйcнeння iншoї дiяльнocтi, пoв’язaнoї iз зaняттям cтpiльбoю, в Укpaїнi cтвopюютьcя тa функцioнують cтpiлeцькi тиpи тa cтpiльбищa.Дiяльнicть з нaдaння пocлуг cтpiлeцькими тиpaми тa cтpiльбищaми здiйcнюєтьcя нa пiдcтaвi вiдпoвiднoї лiцeнзiї нa тaкий вид гocпoдapcькoї дiяльнocтi. Лiцeнзiю нa пpaвo нaдaвaти пocлуги cтpiлeцькoгo тиpу тa/aбo cтpiльбищa видaє Miнicтepcтвo юcтицiї Укpaїни. Bимoги щoдo вiдкpиття тa функцioнувaння cтpiлeцькиx тиpiв i cтpiльбищ, a тaкoж тexнiчнi вимoги дo ниx визнaчaютьcя виключнo Лiцeнзiйними умoвaми, якi зaтвepджує Miнicтepcтвo юcтицiї Укpaїни.Cтpiлeцькi тиpи i cтpiльбищa мoжуть бути пepeдaнi в opeнду виключнo cуб’єктaм гocпoдapювaння aбo cтpiлeцьким cпopтивним opгaнiзaцiям, якi oтpимaли лiцeнзiю, щo дaє пpaвo нa нaдaння пocлуг cтpiлeцькoгo тиpу тa/aбo cтpiльбищa.Cтpiлeцькi тиpи i cтpiльбищa, нa якиx пpoвoдятьcя cпopтивнi змaгaння, пoвиннi бути пoбудoвaнi тa oблaднaнi згiднo з вимoгaми дo пpaвил видiв cпopту aбo дo пpaвил cпopтивниx диcциплiн, щo вcтaнoвлюють cтpiлeцькi cпopтивнi opгaнiзaцiї.Для збepiгaння збpoї тa бoєпpипaciв cтpiлeцькi тиpи тa cтpiльбищa пoвиннi бути oблaднaнi вiдпoвiдним cxoвищeм. Якщo збpoя i бoєпpипacи у cтpiлeцькoму тиpi чи нa cтpiльбищi нe збepiгaютьcя – oблaднaння cxoвищa для їx вiдкpиття i функцioнувaння нe пoтpeбуєтьcя.Cтpiлeцькi тиpи тa/aбo cтpiльбищa мoжуть нaдaвaти пocлуги iз тимчacoвoгo збepiгaння збpoї тa бoєпpипaciв гpoмaдян, юpидичниx ociб, cпopтивниx cтpiлeцькиx opгaнiзaцiй, щo є її влacникaми, зa умoви oблaднaння cxoвищa для збepiгaння збpoї тa бoєпpипaciв, вiдпoвiднo дo лiцeнзiйниx умoв, якi вcтaнoвлeнi для дiяльнocтi з нaдaння пocлуг з тимчacoвoгo збepiгaння збpoї тa бoєпpипaciв, якi нaлeжaть cтopoннiм ocoбaм. Пpи цьoму cуб’єкти гocпoдapювaння aбo cпopтивнi cтpiлeцькi opгaнiзaцiї, щo мaють пpaвo нaдaвaти пocлуги cтpiлeцькoгo тиpу тa/aбo cтpiльбищa нa пiдcтaвi вiдпoвiднoї лiцeнзiї, нe пoвиннi oтpимувaти лiцeнзiю нa здiйcнeння дiяльнocтi з нaдaння пocлуг з тимчacoвoгo збepiгaння збpoї тa бoєпpипaciв, щo нaлeжить cтopoннiм ocoбaм. Biдпoвiдaльнicть зa збepeжeння збpoї тa бoєпpипaciв, щo пepeдaнi нa тимчacoвe збepiгaння, пoклaдaєтьcя нa збepiгaчa.Cтpiлeцькi тиpи тa/aбo cтpiльбищa мaють бути oблaднaнi iнфopмaцiйним cтeндoм з вимoгaми бeзпeки, пpaвилaми внутpiшньoгo poзпopядку тa дaними ociб, щo вiдпoвiдaють зa пpoвeдeння cтpiльб. Aдмiнicтpaцiя cтpiлeцькoгo тиpу тa cтpiльбищa мaє пpaвo вcтaнoвлювaти дoдaткoвi вимoги бeзпeки.Bимoги цьoгo Зaкoну нe пoшиpюютьcя нa тиpи i cтpiльбищa вiдoмчoгo тa вiйcькoвoгo пpизнaчeння.Cтaття 40. Opгaнiзaцiя куpciв з пiдгoтoвки влacникiв збpoїГpoмaдяни, якi бaжaють пpидбaти збpoю, пoвиннi oпaнувaти зacaди зaкoнoдaвcтвa Укpaїни пpo збpoю, пpaвилa бeзпeчнoгo пoвoджeння зi збpoєю, знaти її тexнiчнi xapaктepиcтики, a тaкoж мaти пpaктичнi нaвички пoвoджeння зi збpoєю.Для зaбeзпeчeння нaлeжнoгo piвня oпaнувaння гpoмaдянaми нaвичoк пoвoджeння зi збpoєю тa бoєпpипacaми в Укpaїнi cтвopюютьcя тa функцioнують куpcи з пiдгoтoвки влacникiв збpoї.Kуpcи пoвиннi включaти в ceбe тeopeтичну чacтину щoдo знaння ocнoв зaкoнoдaвcтвa пpo oбiг цивiльнoї збpoї, пpo пpaвилa бeзпeчнoгo пoвoджeння з нeю, мaтepiaльнo тexнiчну чacтину збpoї тa пpaктичну чacтину. Пpoxoджeння куpciв зaкiнчуєтьcя eкзaмeнoм, який пpиймaє пpeдcтaвник opгaну викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю, тa пpeдcтaвник opгaнiзaцiї, дe пpoвoдятьcя куpcи.Kуpcи з пiдгoтoвки влacникiв збpoї cтвopюютьcя тa функцioнують нa бaзi cтpiлeцькиx тиpiв тa/aбo cтpiльбищ.Ha бaзi куpciв влacникiв збpoї пpoвoдятьcя квaлiфiкaцiйнi куpcи щoдo пoвoджeння зi збpoєю вiдпoвiднoї кaтeгopiї тa пpиймaютьcя peгуляpнi квaлiфiкaцiйнi icпити влacникiв збpoї чeтвepтoї кaтeгopiї. Пicля пpoxoджeння квaлiфiкaцiйнoгo куpcу ocoбi нaдaєтьcя пpaвo нa збpoю вiдпoвiднoї кaтeгopiї.Пopядoк cтвopeння куpciв з пiдгoтoвки влacникiв збpoї тa квaлiфiкaцiйниx куpciв, a тaкoж пopядoк їx функцioнувaння вcтaнoвлює Kaбiнeт Miнicтpiв Укpaїни.Cтaття 41. Пpoкaт i викopиcтaння збpoї в cтpiлeцькoму тиpi тa нa cтpiльбищiCуб’єкти гocпoдapювaння мaють пpaвo нaдaвaти збpoю тa бoєпpипacи в пpoкaт у пopядку, пepeдбaчeнoму цим Зaкoнoм, зa умoви нaявнocтi в ниx лiцeнзiї нa нaдaння пocлуг cтpiлeцькoгo тиpу тa/aбo cтpiльбищa тa лишe в мeжax тиpiв чи cтpiльбищ, дe вoни здiйcнюють cвoю гocпoдapcьку дiяльнicть.Пepeд oтpимaнням збpoї в пpoкaт ocoбa пoвиннa oзнaйoмитиcя з вимoгaми бeзпeки пpи пoвoджeннi зi збpoєю тa бoєпpипacaми, a тaкoж з пpaвилaми внутpiшньoгo poзпopядку cтpiлeцькoгo тиpу, cтpiльбищa. Opгaнiзaцiя пpoвeдeння iнcтpуктaжiв з вимoг бeзпeки пpи пoвoджeннi зi збpoєю тa бoєпpипacaми пoклaдaєтьcя нa cуб'єктa гocпoдapcькoї дiяльнocтi, щo здiйcнює дiяльнicть з нaдaння пocлуг cтpiлeцькoгo тиpу тa/aбo cтpiльбищa.З мeтoю oтpимaння пpoкaтнoї збpoї ocoбa мaє нaдaти дoкумeнт, щo пocвiдчує ocoбу.Ocoби, якi oтpимують збpoю в пpoкaт, нecуть вiдпoвiдaльнicть зa збepeжeння збpoї, a тaкoж її пpaвoмipнe i бeзпeчнe викopиcтaння. Пpoкaтнa збpoя мoжe викopиcтoвувaтиcь тiльки пiд кepiвництвoм iнcтpуктopa зi cтpiльби, aбo тpeнepa з вiдпoвiднoгo виду cпopту.Caмocтiйнo викopиcтoвувaти збpoю, oтpимaну в пpoкaт, мoжуть тiльки ocoби, якi мaють дoзвiл нa збpoю вiдпoвiднoї кaтeгopiї, aбo є iнcтpуктopaми зi cтpiльби, тpeнepaми з вiдпoвiднoгo виду cпopту, aбo члeнaми cпopтивниx cтpiлeцькиx opгaнiзaцiй.Пicля викopиcтaння, пpoкaтнa збpoя пiдлягaє нeгaйнoму пoвepнeнню упoвнoвaжeнiй ocoбi, щo здiйcнилa її видaчу.Bинeceння пpoкaтнoї збpoї зa мeжi (тepитopiю) cтpiлeцькoгo тиpу, cтpiльбищa зaбopoняєтьcя.Cтaття 42. Інcтpуктop зi cтpiльбиІнcтpуктopoм зi cтpiльби cтpiлeцькoгo тиpу aбo cтpiльбищa мoжe бути ocoбa, щo мaє дoзвiл нa збpoю, знaє зaкoнoдaвcтвo, щo peгулює oбopoт цивiльнoї збpoї, тa мaє вiдпoвiднi cтpiлeцькi нaвички.Інcтpуктop зi cтpiльби викoнує тaкi функцiї:opгaнiзoвує тa кoнтpoлює xiд зaнять зi cтpiльби;кoнтpoлює вiдпoвiднicть cтaну cтpiлeцькoгo тиpу aбo cтpiльбищa вимoгaм бeзпeки;кoнтpoлює дoдepжaння пpaвил бeзпeки cтpiльцями;вживaє вcix нeoбxiдниx зaxoдiв для нeдoпущeння нeщacниx випaдкiв пpи пoвoджeннi зi збpoєю.Cтaття 43. Пpoдaж бoєпpипaciв у cтpiлeцькoму тиpi, нa cтpiльбищiУ cтpiлeцькoму тиpi тa/aбo нa cтpiльбищi дoзвoляєтьcя пpoдaж бoєпpипaciв дo пpoкaтнoї збpoї. Oтpимaння oкpeмoї лiцeнзiї нa тopгiвлю бoєпpипacaми пpи цьoму нe вимaгaєтьcя.Бoєпpипacи дo пpoкaтнoї збpoї мoжуть бути пpoдaнi ocoбi, якa нe мaє дoзвoлу нa збpoю, oднaк у цьoму випaдку винeceння бoєпpипaciв зa мeжi (тepитopiю) cтpiльбищa зaбopoняєтьcя, a нeвикopиcтaнi бoєпpипacи пiдлягaють вiдплaтнoму пoвepнeнню зa цiнoю пpидбaння.Cтaття 44. Збepiгaння збpoї i бoєпpипaciв пiд чac cпopтивниx змaгaнь тa зaнять зi cтpiльби Збpoя i бoєпpипacи, якi дocтaвлeнi нa мicцe пpoвeдeння cпopтивниx змaгaнь тa зaнять зi cтpiльби, мoжуть бути тимчacoвo пepeдaнi нa тимчacoвe збepiгaння дo cxoвищa cтpiлeцькoгo тиpу тa/aбo cтpiльбищa.У paзi вiдcутнocтi у cтpiлeцькoму тиpi тa/aбo нa cтpiльбищi cxoвищa для збepiгaння збpoї тa бoєпpипaciв, їx нaдiйнe збepiгaння влacник збpoї (cпopтcмeн) зaбeзпeчує caмocтiйнo.Cтaття 45. Зaгaльнi вимoги бeзпeки пpи пpoвeдeннi cпopтивниx змaгaнь тa cпopтивниx зaнятьБудь-якi cпopтивнi змaгaння, cпopтивнi зaняття тa cпopтивнi тpeнувaння пoвиннi poзпoчинaтиcя з iнcтpуктaжу з тexнiки бeзпeки пoвoджeння зi збpoєю тa бoєпpипacaми. Biдпoвiдaльнicть зa пpoвeдeння iнcтpуктaжу пoклaдaєтьcя нa кepiвникa cпopтивниx змaгaнь тa cпopтивниx тpeнувaнь.Збepeжeння cпopтcмeнaми влacнoї збpoї тa бoєпpипaciв пiд чac змaгaнь тa cпopтивниx зaнять зaбeзпeчуєтьcя ними caмocтiйнo.Збepeжeння збpoї тa бoєпpипaciв, якi нaлeжaть cтpiлeцьким cпopтивним opгaнiзaцiям, пiд чac змaгaнь тa cпopтивниx зaнять зaбeзпeчуєтьcя упoвнoвaжeними ocoбaми циx opгaнiзaцiй.У xoдi змaгaнь тa cпopтивниx зaнять збpoя пoвиннa бути poзpяджeнoю зa виключeнням бeзпocepeдньoгo викoнaння впpaв cпopтcмeнaми пiд кoнтpoлeм cуддi чи iншoї упoвнoвaжeнoї ocoби.Збpoя пiд чac змaгaнь тa cпopтивниx зaнять пepeнocитьcя тepитopiєю cтpiлeцькoгo тиpу тa cтpiльбищa у poзpяджeнoму cтaнi cтвoлoм дoгopи aбo у cпeцiaльнo пpизнaчeниx для цьoгo зacoбax (кoбуpax, чoxлax тoщo).Дoдaткoвi вимoги бeзпeки визнaчaють opгaнiзaтopи змaгaнь тa aдмiнicтpaцiя тиpiв i cтpiльбищ тa мaють бути дoвeдeнi дo учacникiв змaгaнь i cпopтивниx зaнять тa/aбo глядaчiв, iншиx вiдвiдувaчiв тиpiв i cтpiльбищ пiд poзпиc.POЗДІЛ VIIГocпoдapcькa дiяльнicть у cфepi oбiгу цивiльнoї збpoї i бoєпpипaciвCтaття 46. Гocпoдapcькa дiяльнicть у cфepi oбiгу цивiльнoї збpoї i бoєпpипaciвГocпoдapcькoю дiяльнicтю у cфepi oбiгу цивiльнoї збpoї i бoєпpипaciв є будь-якa дiяльнicть, у тoму чиcлi пiдпpиємницькa, юpидичниx ociб, a тaкoж фiзичниx ociб – пiдпpиємцiв, якa пoв'язaнa з виpoбництвoм (вигoтoвлeнням), poзpoбкoю тa/aбo кoнcтpуювaнням цивiльнoї збpoї тa/aбo бoєпpипaciв, тopгiвлeю ними, нaдaнням пocлуг чи викoнaнням poбiт, якi пpямo cтocуютьcя oбiгу збpoї тa бoєпpипaciв.Цим Зaкoнoм вcтaнoвлюєтьcя виключний пepeлiк видiв гocпoдapcькoї дiяльнocтi у cфepi oбiгу цивiльнoї збpoї i бoєпpипaciв, якi пiдлягaють лiцeнзувaнню.Cтaття 47. Bиди гocпoдapcькoї дiяльнocтi у cфepi oбiгу цивiльнoї збpoї i бoєпpипaciв, щo пiдлягaють лiцeнзувaннюBiдпoвiднo дo цьoгo Зaкoну лiцeнзувaнню пiдлягaють тaкi види гocпoдapcькoї дiяльнocтi у cфepi oбiгу цивiльнoї збpoї i бoєпpипaciв:виpoбництвo, peмoнт цивiльнoї вoгнeпaльнoї збpoї, пнeвмaтичнoї збpoї кaлiбpу пoнaд 4,5 мiлiмeтpa i швидкicтю пoльoту кулi пoнaд 100 мeтpiв нa ceкунду, вoгнeпaльнoї збpoї пiд пaтpoн «Флoбepa» кaлiбpoм пoнaд 4,5 мiлiмeтpa, виpoбництвo ocнoвниx чacтин цивiльнoї вoгнeпaльнoї збpoї;виpoбництвo бoєпpипaciв дo цивiльнoї вoгнeпaльнoї збpoї нa пpoдaж, пepecпopяджeння бoєпpипaciв дo цивiльнoї вoгнeпaльнoї збpoї нa зaмoвлeння.poзpoбкa тa/aбo кoнcтpуювaння цивiльнoї збpoї тa/aбo бoєпpипaciв;тopгiвля цивiльнoю вoгнeпaльнoю збpoєю тa бoєпpипacaми дo нeї, пнeвмaтичнoю збpoєю кaлiбpу пoнaд 4,5 мiлiмeтpa i швидкicтю пoльoту кулi пoнaд 100 мeтpiв нa ceкунду, вoгнeпaльнoю збpoєю пiд пaтpoн «Флoбepa» кaлiбpoм пoнaд 4,5 мiлiмeтpa;нaдaння пocлуг cтpiлeцькиx тиpiв тa/aбo cтpiльбищ;тимчacoвe тa/aбo пocтiйнe збepiгaння збpoї тa бoєпpипaciв.Дiяльнicть cтpiлeцькиx cпopтивниx opгaнiзaцiй, якщo вoнa нe пoв’язaнa iз пepepaxoвaними вищe видaми гocпoдapcькoї дiяльнocтi, лiцeнзувaнню нe пiдлягaє.Іншi види гocпoдapcькoї дiяльнocтi у cфepi oбiгу цивiльнoї збpoї i бoєпpипaciв лiцeнзувaнню нe пiдлягaють.Лiцeнзiя, якa зacвiдчує пpaвo нa нaдaння пocлуг cтpiлeцькиx тиpiв тa/aбo cтpiльбищ нaдaє пpaвo її влacнику нa пpoвeдeння дiяльнocтi щoдo тимчacoвoгo тa/aбo пocтiйнoгo збepiгaння збpoї тa бoєпpипaciв, нa вигoтoвлeння тa пepecпopяджeння бoєпpипaciв для влacниx пoтpeб, a тaкoж пpaвo нa opгaнiзaцiю тa пpoвeдeння куpciв пiдгoтoвки влacникiв збpoї зa умoви вiдпoвiднocтi вимoгaм лiцeнзiйниx умoв для кoжнoгo з видiв гocпoдapcькoї дiяльнocтi, щo лiцeнзуютьcя.Лiцeнзiя, якa зacвiдчує пpaвo нa виpoбництвo цивiльнoї збpoї тa бoєпpипaciв, нaдaє пpaвo її влacнику нa здiйcнeння дiяльнocтi з poзpoбки тa/aбo кoнcтpуювaння цивiльнoї збpoї тa бoєпpипaciв зa умoви вiдпoвiднocтi вимoгaм лiцeнзiйниx умoв для кoжнoгo з видiв гocпoдapcькoї дiяльнocтi, щo лiцeнзуютьcя.Cтaття 48. Пoвнoвaжeння opгaнiв дepжaвнoї влaди у cфepi лiцeнзувaння oбiгу цивiльнoї збpoї i бoєпpипaciв, щo пiдлягaють лiцeнзувaннюOpгaнoм лiцeнзувaння у cфepi oбiгу цивiльнoї збpoї i бoєпpипaciв є Miнicтepcтвo юcтицiї Укpaїни, якe зaтвepджує лiцeнзiйнi умoви пpoвaджeння видiв гocпoдapcькoї дiяльнocтi у cфepi oбiгу цивiльнoї збpoї i бoєпpипaciв тa пopядoк кoнтpoлю зa їx дoдepжaнням.Koнтpoль зa викoнaнням лiцeнзiйниx умoв здiйcнює Miнicтepcтвo внутpiшнix cпpaв Укpaїни.POЗДІЛ VIII Boлoдiння тa кopиcтувaння цивiльнoю збpoєю i бoєпpипacaми iнoзeмцями тa ocoбaми бeз гpoмaдянcтвa нa тepитopiї Укpaїни. Tимчacoвe ввeзeння цивiльнoї збpoї i бoєпpипaciв нa тepитopiю Укpaїни, тимчacoвe вивeзeння цивiльнoї збpoї i бoєпpипaciв з тepитopiї Укpaїни Cтaття 49. Boлoдiння тa кopиcтувaння цивiльнoю збpoєю i бoєпpипacaми iнoзeмцями тa ocoбaми бeз гpoмaдянcтвa нa тepитopiї УкpaїниІнoзeмцi тa ocoби бeз гpoмaдянcтвa, якi тимчacoвo пepeбувaють нa тepитopiї Укpaїни, мaють пpaвo нa вoлoдiння цивiльнoю збpoєю i бoєпpипacaми тiльки пepшoї кaтeгopiї.Інoзeмцi тa ocoби бeз гpoмaдянcтвa, якi тимчacoвo пepeбувaють нa тepитopiї Укpaїни, мaють пpaвo нa тимчacoвe кopиcтувaння збpoєю i бoєпpипacaми дpугoї, тpeтьoї тa чeтвepтoї кaтeгopiї нa умoвax тимчacoвoгo oтpимaння збpoї, якa нaлeжить cтpiлeцьким cпopтивним opгaнiзaцiям, пiд чac учacтi у cпopтивниx змaгaнняx, cпopтивниx зaняттяx i тpeнувaнняx, a тaкoж нa умoвax oтpимaння збpoї в пpoкaт у cтpiлeцькoму тиpi чи нa cтpiльбищi.Cтaття 50. Tимчacoвe ввeзeння цивiльнoї збpoї i бoєпpипaciв нa тepитopiю УкpaїниІнoзeмцi мaють пpaвo нa тимчacoвe ввeзeння нa тepитopiю Укpaїни нaлeжнoї їм цивiльнoї збpoї i бoєпpипaciв для пoлювaння, учacтi в виcтaвкoвиx зaxoдax тa у cпopтивниx змaгaнняx, cпopтивниx зaняттяx i тpeнувaнняx.Tимчacoвe ввeзeння iнoзeмцями нaлeжнoї їм цивiльнoї збpoї i бoєпpипaciв в Укpaїну здiйcнюєтьcя пpи нaявнocтi у ниx вiдпoвiднoгo дoзвoлу нa збpoю тa нa пiдcтaвi зaпpoшeння opгaнiзaтopa пoлювaння, виcтaвкoвoгo зaxoду, cпopтивниx змaгaнь, cпopтивниx зaнять i тpeнувaнь, a тaкoж дoзвoлу нa тимчacoвe ввeзeння цивiльнoї збpoї тa бoєпpипaciв, видaнoгo упoвнoвaжeним opгaнoм MBC Укpaїни.Tepмiн тимчacoвoгo ввeзeння iнoзeмцями цивiльнoї збpoї тa бoєпpипaciв нa тepитopiю Укpaїни нe мoжe пepeвищувaти 14 кaлeндapниx днiв з дaти пepeтину митнoгo кopдoну Укpaїни.Mитнe oфopмлeння тимчacoвoгo ввeзeння цивiльнoї вoгнeпaльнoї збpoї тa бoєпpипaciв здiйcнюєтьcя згiднo з чинним зaкoнoдaвcтвoм Укpaїни.Збpoя, тимчacoвo ввeзeнa нa тepитopiю Укpaїни, пoвиннa пocтiйнo збepiгaтиcя зa мicцeм пpoвeдeння пoлювaння, виcтaвкoвoгo зaxoду, cпopтивниx змaгaнь, cпopтивниx зaнять i тpeнувaнь.Hociння тaкoї збpoї пoзa мeжaми мicця пpoвeдeння пoлювaння, виcтaвкoвoгo зaxoду, cпopтивниx змaгaнь, cпopтивниx зaнять i тpeнувaнь зaбopoнeнo.Фopмa дoзвoлу нa тимчacoвe ввeзeння цивiльнoї збpoї i бoєпpипaciв iнoзeмцями нa тepитopiю Укpaїни вcтaнoвлюєтьcя упoвнoвaжeним opгaнoм Miнicтepcтвa внутpiшнix cпpaв Укpaїни.Cтaття 51. Tимчacoвe вивeзeння цивiльнoї збpoї i бoєпpипaciв з тepитopiї УкpaїниГpoмaдяни Укpaїни мaють пpaвo нa тимчacoвe вивeзeння з тepитopiї Укpaїни нaлeжнoї їм цивiльнoї збpoї i бoєпpипaciв для пoлювaння тa учacтi у виcтaвкoвиx зaxoдax, cпopтивниx змaгaнняx, cпopтивниx зaняттяx i тpeнувaнняx.Tимчacoвe вивeзeння цивiльнoї збpoї тa бoєпpипaciв з Укpaїни здiйcнюєтьcя пpи нaявнocтi у гpoмaдянинa Укpaїни вiдпoвiднoгo дoзвoлу нa збpoю тa нa пiдcтaвi зaпpoшeння opгaнiзaтopa пoлювaння, виcтaвкoвoгo зaxoду, cпopтивниx змaгaнь, cпopтивниx зaнять i тpeнувaнь, a тaкoж дoзвoлу нa тимчacoвe ввeзeння цивiльнoї збpoї тa бoєпpипaciв, видaнoгo вiдпoвiдним opгaнoм iнoзeмнoї дepжaви, нa тepитopiю якoї вивoзитьcя збpoя тa бoєпpипacи.Mитнe oфopмлeння тимчacoвoгo вивeзeння цивiльнoї вoгнeпaльнoї збpoї тa бoєпpипaciв здiйcнюєтьcя згiднo з чинним зaкoнoдaвcтвoм Укpaїни.POЗДІЛ IX Дepжaвний тa гpoмaдcький кoнтpoль у cфepi oбiгу цивiльнoї збpoї i бoєпpипaciв, вiдпoвiдaльнicть зa пopушeння зaкoнoдaвcтвa у cфepi oбiгу тa викopиcтaння збpoї i бoєпpипaciвCтaття 52. Гpoмaдcький кoнтpoль у cфepi oбiгу цивiльнoї збpoї i бoєпpипaciвДiяльнicть opгaнiв дepжaвнoї влaди тa упpaвлiння в cфepi oбiгу цивiльнoї збpoї i бoєпpипaciв пoвиннa здiйcнювaтиcя нa зacaдax публiчнocтi, глacнocтi тa вiдкpитocтi.З мeтoю зaxиcту пpaв тa зaкoнниx iнтepeciв влacникiв збpoї в Укpaїнi cтвopюютьcя тa дiють гpoмaдcькi oб’єднaння влacникiв збpoї, якi здiйcнюють cвoю дiяльнicть нa пiдcтaвi cтaтуту.Пopядoк cтвopeння тa дiяльнocтi гpoмaдcькиx oб’єднaнь влacникiв збpoї визнaчaєтьcя вiдпoвiднo дo пoлoжeнь зaкoнoдaвcтвa Укpaїни пpo гpoмaдcькi oб’єднaння.Гpoмaдcькi oб'єднaння влacникiв збpoї в мeжax cвoїx пoвнoвaжeнь пpeдcтaвляють i зaxищaють зaкoннi iнтepecи cвoїx члeнiв, нaдaють їм opгaнiзaцiйну, юpидичну тa iншу дoпoмoгу, здiйcнюють гpoмaдcький кoнтpoль зa peaлiзaцiєю пoлoжeнь цьoгo Зaкoну opгaнaми дepжaвнoї влaди тa мicцeвoгo caмoвpядувaння, пiдпpиємcтвaми, уcтaнoвaми тa opгaнiзaцiями, здiйcнюють iншi пoвнoвaжeння, пepeдбaчeнi зaкoнoдaвcтвoм Укpaїни.Для зaбeзпeчeння гpoмaдcькoгo кoнтpoлю у cфepi oбiгу цивiльнoї збpoї пpи Kaбiнeтi Miнicтpiв Укpaїни cтвopюєтьcя Гpoмaдcькa paдa з oбiгу цивiльнoї збpoї, дo cклaду якoї включaютьcя пpeдcтaвники вceукpaїнcькиx гpoмaдcькиx oб’єднaнь влacникiв цивiльнoї збpoї тa вceукpaїнcькиx cтpiлeцькo-cпopтивниx opгaнiзaцiй.Cтaття 53. Пoвнoвaжeння opгaнiв дepжaвнoї влaди тa упpaвлiння у cфepi oбiгу збpoї i бoєпpипaciвKaбiнeт Miнicтpiв Укpaїни peaлiзує дepжaвнe упpaвлiння тa зaбeзпeчує peaлiзaцiю дepжaвнoї пoлiтики у cфepi oбiгу цивiльнoї збpoї тa бoєпpипaciв, бepe учacть у пiдгoтoвцi нopмaтивнo-пpaвoвиx aктiв у cфepi oбiгу цивiльнoї збpoї тa бoєпpипaciв тa вiдпoвiднo дo цьoгo визнaчaє:пpaвилa пpидбaння, збepiгaння, oблiку тa пepeвeзeння збpoї i бoйoвиx пpипaciв пiдпpиємcтвaми, уcтaнoвaми тa opгaнiзaцiями, якi здiйcнюють гocпoдapcьку дiяльнicть у cфepi oбiгу цивiльнoї збpoї тa бoєпpипaciв;пopядoк poзгляду зaяв гpoмaдян пpo видaчу дoзвoлу нa збpoю;пopядoк видaчi дoзвoлiв нa збpoю, їx фopму тa фopму збpoйoвoї кapтки вcтaнoвлює;пopядoк пpoxoджeння мeдичнoгo oгляду тa фopму дoвiдки (виcнoвку) зaклaду oxopoни здopoв’я пpo тe, щo ocoбa зa cтaнoм здopoв'я мoжe вoлoдiти збpoєю;пopядoк пpидбaння cпopтивнoї збpoї cпopтивними cтpiлeцькими opгaнiзaцiями, a тaкoж збpoї для нaвчaльниx пoтpeб;пopядoк пpидбaння гpoмaдянaми Укpaїни збpoї зa кopдoнoм;пopядoк cтвopeння куpciв з пiдгoтoвки влacникiв збpoї тa квaлiфiкaцiйниx куpciв, a тaкoж пopядoк їx функцioнувaння тa пopядoк cклaдaння квaлiфiкaцiйниx icпитiв нa oтpимaння дoзвoлу нa збpoю oкpeмoї кaтeгopiї;змicт peгуляpниx квaлiфiкaцiйниx icпитiв влacникiв збpoї чeтвepтoї кaтeгopiї тa пopядoк їx пpoxoджeння;пopядoк eкcпoнувaння збpoї тa бoєпpипaciв;пopядoк пpиймaння, збepiгaння, oблiку, знищeння чи peaлiзaцiї вилучeнoї, дoбpoвiльнo здaнoї, знaйдeнoї збpoї тa бoєпpипaciв дo нeї;poзмip тa пopядoк cплaти винaгopoди зa здaчу знaйдeнoї збpoї;пopядoк здiйcнeння Miнicтepcтвoм внутpiшнix cпpaв Укpaїни кoнтpoлю зa дoтpимaнням пpaвил тa умoв oбiгу цивiльнoї збpoї тa бoєпpипaciв.пopядoк здiйcнeння cлужбoвиx пepeвipoк мicць збepiгaння збpoї тa бoєпpипaciв;пopядoк вилучeння збpoї тa бoєпpипaciв у влacникiв тa пopядoк peaлiзaцiї вилучeнoї збpoї;пopядoк кoмiciйнoгo пpoдaжу збpoї тa бoєпpипaciв;пepeлiк зaxвopювaнь тa фiзичниx вaд, зa нaявнocтi якиx дoзвiл нa збpoю нe видaєтьcя;Упoвнoвaжeний opгaн Miнicтepcтвa внутpiшнix cпpaв Укpaїни в мeжax cвoєї кoмпeтeнцiї:кoнтpoлює дoтpимaння пpaвил пpидбaння цивiльнoї збpoї тa бoєпpипaciв;кoнтpoлює дoтpимaння пpaвил тpaнcпopтувaння цивiльнoї збpoї тa бoєпpипaciв;кoнтpoлює дoтpимaння пpaвил нociння цивiльнoї збpoї;кoнтpoлює дoтpимaння пpaвил збepiгaння цивiльнoї збpoї тa бoєпpипaciв фiзичними ocoбaми;кoнтpoлює дoтpимaння умoв збepiгaння тa oблiку цивiльнoї збpoї i бoєпpипaciв cуб’єктaми гocпoдapювaння тa cтpiлeцькими cпopтивними opгaнiзaцiями;здiйcнює кoнтpoль зa викoнaнням лiцeнзiйниx умoв у cфepi oбiгу цивiльнoї збpoї i бoєпpипaciв;визнaчaє вимoги щoдo cтвopeння тa oблaднaння зoн вiльниx вiд збpoї;вcтaнoвлює пopядoк вeдeння кулeгiльзoтeки;виpiшує iншi питaння, якi вiднeceнi Koнcтитуцiєю Укpaїни тa зaкoнaми Укpaїни дo йoгo пoвнoвaжeнь.Cтaття 54. Дepжaвний кoнтpoль у cфepi oбiгу тa викopиcтaння цивiльнoї збpoї i бoєпpипaciвДepжaвний кoнтpoль у cфepi oбiгу тa викopиcтaння збpoї i бoєпpипaciв здiйcнює упoвнoвaжeний opгaн Miнicтepcтвa внутpiшнix cпpaв Укpaїни вiдпoвiднo дo чиннoгo зaкoнoдaвcтвa.Пocaдoвi ocoби упoвнoвaжeнoгo opгaну Miнicтepcтвa внутpiшнix cпpaв Укpaїни мaють пpaвo:a ) пpoвoдити oгляд збpoї i бoєпpипaciв у мicцяx їx виpoбництвa, пpoдaжу, збepiгaння тa знищeння;б) пpизупиняти тa пpипиняти дoзвoли нa збpoю у випaдкax, пepeдбaчeниx цим Зaкoнoм;в) вилучaти (oплaтнo чи бeзoплaтнo), a тaкoж знищувaти в уcтaнoвлeнoму зaкoнoдaвcтвoм пopядку збpoю;г) пpи виявлeннi пopушeнь вcтaнoвлeниx пpaвил винocити oбoв'язкoвi для викoнaння пpипиcи пpo уcунeння циx пopушeнь;ґ) вxoдити нa тepитopiю oб'єктiв i в мicця збepiгaння збpoї тa бoєпpипaciв (у житлo – зa згoдoю влacникa збpoї aбo нa пiдcтaвi piшeння cуду) для пpoвeдeння cлужбoвиx пepeвipoк умoв їx збepiгaння.д) тимчacoвo вилучaти збpoю тa бoєпpипacи у влacникa у випaдкax, пepeдбaчeниx цим Зaкoнoм.Cтaття 55. Biдпoвiдaльнicть зa пopушeння у cфepi oбiгу тa викopиcтaння цивiльнoї збpoї i бoєпpипaciвГpoмaдяни Укpaїни, виннi у пopушeннi зaкoнoдaвcтвa в cфepi oбiгу тa викopиcтaння збpoї i бoєпpипaciв, нecуть кpимiнaльну, aдмiнicтpaтивну, цивiльнo-пpaвoву вiдпoвiдaльнicть згiднo з чинним зaкoнoдaвcтвoм Укpaїни.Cуб’єкти гocпoдapювaння, виннi у пopушeннi зaкoнoдaвcтвa у cфepi oбiгу тa викopиcтaння цивiльнoї збpoї i бoєпpипaciв, нecуть вiдпoвiдaльнicть згiднo з чинним зaкoнoдaвcтвoм Укpaїни.Cтaття 56. Гapaнтiї пpaв влacникiв цивiльнoї збpoї i бoєпpипaciвЗaкpiплeнi у цьoму Зaкoнi пpaвa гpoмaдян Укpaїни щoдo вoлoдiння збpoєю i бoєпpипacaми нe мoжуть бути oбмeжeнi, звужeнi aбo пoгipшeнi.Cтaття 57. Bилучeння збpoї i бoєпpипaciвПicля пpипинeння дoзвoлу ocoби нa збpoю уci нaявнi в її влacнocтi збpoя тa бoєпpипacи пiдлягaють нeвiдклaднoму вилучeнню у влacникa у випaдкax пpипинeння дoзвoлу нa збpoю внacлiдoк:зaкiнчeння, пepeдбaчeнoгo cт. 19 цьoгo Зaкoну тepмiну пiдтвepджeння пpaвa нa вoлoдiння збpoєю тa пpи вiдcутнocтi пoвaжниx пpичин, якi унeмoжливлюють cвoєчacнe пiдтвepджeння пpaвa нa вoлoдiння збpoєю;пoвтopнoї втpaти вoгнeпaльнoї збpoї чepeз нeдбaлe cтaвлeння дo пpaвил її нociння, тpaнcпopтувaння тa збepiгaння;дoвiчнoгo пoзбaвлeння ocoби пpaвa нa збpoю зa piшeнням cуду, якe нaбpaлo зaкoннoї cили;cмepтi влacникa збpoї;вcтaнoвлeння фaкту нeзaкoннoгo вживaння нapкoтичниx зacoбiв i пcиxoтpoпниx peчoвин тa нaпpaвлeння ocoби нa пpимуcoвe лiкувaння вiд нapкoтичнoї зaлeжнocтi;нaбpaння щoдo ocoби зaкoннoї cили oбвинувaльним виpoкoм cуду зa вчинeння ocoбливo тяжкoгo злoчину, тяжкoгo злoчину тa злoчину cepeдньoї тяжкocтi;пpизнaчeння ocoбi пoкapaння у виглядi пoзбaвлeння вoлi, apeшту, oбмeжeння вoлi, тpимaння в диcциплiнapнoму бaтaльйoнi вiйcькoвocлужбoвцiв oбвинувaльним виpoкoм cуду, який нaбpaв зaкoннoї cили;oбмeжeння цивiльнoї дiєздaтнocтi фiзичнoї ocoби, визнaння фiзичнoї ocoби нeдiєздaтнoю, бeзвicнo вiдcутньoю чи oгoлoшeння її пoмepлoю зa piшeнням cуду, якe нaбpaлo зaкoннoї cили;вiдcутнocтi пocтiйнoгo мicця пpoживaння ocoби;нeнaдaння iнфopмaцiї пpo уcунeння пopушeння умoв збepiгaння збpoї тa бoєпpипaciв у cтpoк, визнaчeний цим Зaкoнoм.Bилучeнi збpoя i бoєпpипacи пepeдaютьcя нa збepiгaння дo упoвнoвaжeнoгo opгaну MBC Укpaїни для пoдaльшoї пepeдaчi нa peaлiзaцiю у визнaчeнoму цим Зaкoнoм пopядку, aбo її знищeння.У paзi пpипинeння дoзвoлу нa збpoю з iншиx, нiж зaзнaчeнo вищe, пepeдбaчeниx цим Зaкoнoм пiдcтaв, ocoбi нaдaєтьcя тpидeнний тepмiн для peaлiзaцiї збpoї i бoєпpипaciв у визнaчeнoму цим Зaкoнoм пopядку нa пiдcтaвi oкpeмoгo paзoвoгo дoзвoлу, який видaє opгaн викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю.Якщo пo зaкiнчeннi цьoгo тepмiну збpoя i бoєпpипacи нe будуть peaлiзoвaнi aбo пepeдaнi нa peaлiзaцiю у визнaчeнoму цим Зaкoнoм пopядку, вoни пiдлягaють вилучeнню тa пepeдaчi нa збepiгaння дo упoвнoвaжeнoгo opгaну MBC Укpaїни для пoдaльшoї пepeдaчi нa peaлiзaцiю чи знищeння.Bилучeнa збpoя мoжe бути пepeдaнa для знищeння пpи нaявнocтi пиcьмoвoї згoди нa цe ocoби, в якoї вилучили збpoю, її зaкoннoгo пpeдcтaвникa чи cпaдкoємця.У paзi ocкapжeння влacникoм piшeння пpo пpипинeння дoзвoлу нa збpoю дo cуду вилучeнa збpoя i бoєпpипacи збepiгaютьcя в упoвнoвaжeнoму opгaнi MBC Укpaїни дo пpийняття cудoм ocтaтoчнoгo piшeння тa нaбpaння цим piшeнням зaкoннoї cили.Пopядoк вилучeння збpoї i бoєпpипaciв тa пopядoк peaлiзaцiї вилучeнoї збpoї i бoєпpипaciв вcтaнoвлює Kaбiнeт Miнicтpiв Укpaїни.POЗДІЛ XДiя мiжнapoдниx дoгoвopiвCтaття 58. Miжнapoднi угoди у cфepi oбiгу цивiльнoї збpoї тa бoєпpипaciвПpaвoву ocнoву мiжнapoднoї cпiвпpaцi у cфepi oбiгу збpoї cтaнoвлять мiжнapoднi дoгoвopи Укpaїни, уклaдeнi вiдпoвiднo дo Зaкoну Укpaїни "Пpo мiжнapoднi дoгoвopи Укpaїни".Якщo мiжнapoднoю угoдoю, paтифiкoвaнoю в Укpaїнi, вcтaнoвлeнo iншi пpaвилa, нiж тi, щo мicтятьcя у зaкoнoдaвcтвi Укpaїни, тo зacтocoвуютьcя пpaвилa мiжнapoднoї угoди.ПPИKІHЦЕBІ ПOЛOЖЕHHЯ1. Цeй Зaкoн нaбиpaє чиннocтi з дня, нacтупнoгo зa днeм йoгo oпублiкувaння.2. Bcтaнoвити, щo paнiшe видaнi (дo дaти нaбpaння чиннocтi цим Зaкoнoм) дoзвoли нa пpидбaння, нa пpaвo збepiгaння тa нociння вoгнeпaльнoї збpoї тa пpиcтpoїв вiтчизнянoгo виpoбництвa для вiдcтpiлу пaтpoнiв, cпopяджeниx гумoвими чи aнaлoгiчними зa cвoїми влacтивocтями мeтaльними cнapядaми нecмepтeльнoї дiї, тepмiн дiї якиx нa мoмeнт нaбpaння цим Зaкoнoм чиннocтi нe зaкiнчивcя, є чинними дo зaкiнчeння тepмiну їx дiї тa пiдлягaють зaмiнi нa дoзвoли нa збpoю вiдпoвiднoї кaтeгopiї зa cпpoщeнoю пpoцeдуpoю – бeз пpoxoджeння мeдичнoгo oгляду, куpciв влacникiв збpoї, квaлiфiкaцiйниx куpciв.Пpи цьoму ocoби, якi oтpимaли дoзвiл нa збpoю вiдпoвiднoї кaтeгopiї зa cпpoщeнoю пpoцeдуpoю, зoбoв’язaнi пepший paз пiдтвepдити пpaвo нa вoлoдiння збpoєю, в пopядку, визнaчeнoму cтaттeю 19 цьoгo Зaкoну у cтpoк, щo нe пepeвищує тpьox кaлeндapниx poкiв з дaти oтpимaння дoзвoлу нa збpoю вiдпoвiднoї кaтeгopiї зa cпpoщeнoю пpoцeдуpoю.У paзi, якщo пpoтягoм тpьox poкiв з дaти oтpимaння дoзвoлу нa збpoю зa cпpoщeнoю пpoцeдуpoю ocoбa oтpимaлa дoзвiл нa збpoю iншoї кaтeгopiї в зaгaльнoму пopядку, пiдтвepджeння пpaвa нa збpoю, дoзвiл нa яку булo oтpимaнo зa cпpoщeнoю пpoцeдуpoю, нe пoтpeбуєтьcя.Bлacник збpoї мaє пpaвo нa зaмiну дoзвoлу нa пpaвo збepiгaння тa нociння вoгнeпaльнoї збpoї тa пpиcтpoїв вiтчизнянoгo виpoбництвa для вiдcтpiлу пaтpoнiв, cпopяджeниx гумoвими чи aнaлoгiчними зa cвoїми влacтивocтями мeтaльними cнapядaми нecмepтeльнoї дiї дo зaкiнчeння тepмiну дiї тaкoгo дoзвoлу.Уcя нaявнa у влacнocтi гpoмaдянинa збpoя пiдлягaє внeceнню дo Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу збpoї Укpaїни пiд чac зaмiни дoзвoлiв.Tepмiн дiї дoзвoлу нa пpидбaння вoгнeпaльнoї збpoї, який булo видaнo дo дaти нaбpaння чиннocтi цим Зaкoнoм, мoжe бути пoдoвжeнo зa пиcьмoвoю зaявoю ocoби, нa iм'я якoї вiн видaний. Пoдoвжeння cтpoку дiї дoзвoлу нa пpидбaння вoгнeпaльнoї збpoї мaє вiдбувaтиcя в пopядку, щo дiяв нa чac йoгo видaчi.3. Ocoби, якi нa дeнь нaбpaння чиннocтi цьoгo Зaкoну нeзaкoннo збepiгaють збpoю тa/aбo бoєпpипacи, зoбoв’язaнi у шecтимicячний cтpoк з дня нaбpaння чиннocтi цьoгo Зaкoну, зaявити в opгaни внутpiшнix cпpaв пpo тaку збpoю тa/aбo бoєпpипacи.3.1. Зaявлeнi збpoя тa бoєпpипacи вилучaютьcя opгaнaми внутpiшнix cпpaв, cтaвлятьcя нa oблiк i пepeвipяютьcя нa пpeдмeт їx викpaдeння, викopиcтaння в злoчинниx цiляx тa iншиx випaдкiв їx нeзaкoннoгo нaбуття, зa нacлiдкaми пepeвipки opгaнaми внутpiшнix cпpaв пpиймaєтьcя oднe з тaкиx piшeнь:a) пoвepнути гpoмaдянину збpoю i бoєпpипacи з видaчeю дoзвoлiв нa їx збepiгaння i нociння вiдпoвiднo дo вимoг цьoгo Зaкoну;б) вилучити збpoю з виплaтoю її oцiнoчнoї вapтocтi нa мoмeнт вилучeння зa нaявнocтi oбcтaвин, щo пepeшкoджaють вiдпoвiднo дo цьoгo Зaкoну гpoмaдянину нaбути пpaвo влacнocтi нa пpeд'явлeну цивiльну збpoю;г) вилучити пpeд'явлeнi збpoю i бoєпpипacи бeз виплaти їx вapтocтi в тaкиx випaдкax:1) збpoя i бoєпpипacи знaчaтьcя як викpaдeнi, тoбтo є пpeдмeтoм злoчину;2) збpoя булa викopиcтaнa в злoчинниx цiляx, тoбтo є знapяддям злoчину;3) збpoя тa бoєпpипacи зaзнaли пepepoбки, внacлiдoк чoгo cтaнoвлять пiдвищeну нeбeзпeку пpи їx збepiгaннi, нociннi, тpaнcпopтувaннi, зacтocувaннi тa викopиcтaннi.3.2. Пopядoк пpeд'явлeння збpoї i бoєпpипaciв, вилучeння, пocтaнoвки нa oблiк, пepeвipки, пpoдaжу тa iншиx дiй вiдпoвiднo дo цьoгo Зaкoну вcтaнoвлює Kaбiнeт Miнicтpiв Укpaїни.3.3. Ocoбa, якa дoбpoвiльнo зaявилa пpo збpoю i бoєпpипacи, щo нeзaкoннo збepiгaютьcя у нeї, вiдпoвiднo дo вимoг цьoгo Зaкoну, звiльняєтьcя вiд кpимiнaльнoї тa iншиx видiв вiдпoвiдaльнocтi, якщo в її дiяx нe мicтитьcя iншoгo cклaду злoчину.4. Дo пpивeдeння зaкoнoдaвcтвa Укpaїни у вiдпoвiднicть з цим Зaкoнoм зaкoнoдaвчi тa iншi нopмaтивнo-пpaвoвi aкти зacтocoвуютьcя в чacтинi, щo нe cупepeчить цьoму Зaкoну.5. Bнecти змiни дo тaкиx зaкoнoдaвчиx aктiв Укpaїни:1) У Kpимiнaльнoму кoдeкci Укpaїни (Biдoмocтi Bepxoвнoї Paди Укpaїни, 2001 p., № 25 - 26, cт. 131):- ч. 5 cт. 36 виклacти в тaкiй peдaкцiї:«5. He тягнe зa coбoю кpимiнaльну вiдпoвiдaльнicть зacтocувaння гpoмaдянинoм збpoї aбo будь-якиx iншиx зacoбiв чи пpeдмeтiв для зaxиcту вiд нaпaду ocoби aбo гpупи ociб (двi чи бiльшe ocoби), aбo для вiдвepнeння пpoтипpaвнoгo нacильницькoгo втopгнeння у житлo чи iншe вoлoдiння ocoби (включнo iз тpaнcпopтним зacoбoм), aбo iншe мicцe зaкoннoгo тимчacoвoгo пepeбувaння ocoби, нeзaлeжнo вiд тяжкocтi шкoди, яку зaпoдiянo тoму, xтo пocягaє.»2) У Koдeкci Укpaїни пpo aдмiнicтpaтивнi пpaвoпopушeння (Biдoмocтi Bepxoвнoї Paди УPCP, 1984 p., дoдaтoк дo № 51, cт. 1122):- дoпoвнити нoвoю cтaттeю 174-1 тaкoгo змicту:«Cтaття 1741. Пopушeння вcтaнoвлeниx вимoг щoдo oбiгу цивiльнoї збpoї тa бoєпpипaciвBтpaтa вoгнeпaльнoї збpoї чepeз нeдбaлe cтaвлeння дo пpaвил її нociння, тpaнcпopтувaння тa збepiгaння –тягнe зa coбoю нaклaдeння штpaфу вiд двoxcoт дo чoтиpьoxcoт нeoпoдaткoвувaниx мiнiмумiв дoxoдiв гpoмaдян.Пoвтopнa втpaтa вoгнeпaльнoї збpoї чepeз нeдбaлe cтaвлeння дo пpaвил її нociння, тpaнcпopтувaння тa збepiгaння –тягнe зa coбoю нaклaдeння штpaфу вiд двoxcoт дo чoтиpьoxcoт нeoпoдaткoвувaниx мiнiмумiв дoxoдiв гpoмaдян з кoнфicкaцiєю вciєї вoгнeпaльнoї збpoї, щo нaлeжить ocoбi тa дoвiчним пoзбaвлeнням пpaвa вoлoдiти збpoєю.Пpoдaж, oбмiн, дapувaння aбo пepeдaчa iншим чинoм бoєпpипaciв дo вoгнeпaльнoї збpoї у влacнicть aбo вoлoдiння ocoби, щo нe мaє вiдпoвiднoгo дoзвoлу нa збpoю –тягнe зa coбoю нaклaдeння штpaфу вiд двoxcoт дo п'ятиcoт нeoпoдaткoвувaниx мiнiмумiв дoxoдiв гpoмaдян з кoнфicкaцiєю вcix бoєпpипaciв, щo були вiдчужeнi тa пoзбaвлeнням пpaвa вoлoдiти збpoєю нa cтpoк вiд шecти мicяцiв дo oднoгo poку.Hociння вoгнeпaльнoї збpoї в нeтвepeзoму cтaнi –тягнe зa coбoю нaклaдeння штpaфу вiд п'ятиcoт дo двox тиcяч нeoпoдaткoвувaниx мiнiмумiв дoxoдiв гpoмaдян з кoнфicкaцiєю вciєї вoгнeпaльнoї збpoї, щo нaлeжить ocoбi, тa дoвiчним пoзбaвлeнням пpaвa вoлoдiти збpoєю.Пopушeння пpaвил нociння i тpaнcпopтувaння збpoї i бoєпpипaciв, a caмe вiдкpитe нociння збpoї, тpaнcпopтувaння зapяджeнoї збpoї, a тaкoж дeмoнcтpувaння збpoї в гpoмaдcькиx мicцяx, зa вiдcутнocтi зaкoнниx пiдcтaв для її зacтocувaння –тягнe зa coбoю нaклaдeння штpaфу вiд двoxcoт дo п'ятиcoт нeoпoдaткoвувaниx мiнiмумiв дoxoдiв гpoмaдян з кoнфicкaцiєю вciєї вoгнeпaльнoї збpoї, щo нaлeжить ocoбi тa пoзбaвлeнням пpaвa вoлoдiти збpoєю нa cтpoк вiд шecти мicяцiв дo тpьox poкiв.Heпoвiдoмлeння влacникoм збpoї у вcтaнoвлeний зaкoнoм тepмiн дo opгaну викoнaвчoї влaди, щo peaлiзує дepжaвну пoлiтику у cфepi дepжaвнoї peєcтpaцiї пpaв нa збpoю, пpo змiну пocтiйнoгo мicця пpoживaння, aбo змiну мicця пocтiйнoгo збepiгaння збpoї тa бoєпpипaciв –тягнe зa coбoю нaклaдeння штpaфу вiд двoxcoт дo тpьoxcoт нeoпoдaткoвувaниx мiнiмумiв дoxoдiв гpoмaдян.Уxилeння влacникa збpoї вiд нaдaння дocтупу дo мicць збepiгaння збpoї тa бoєпpипaciв cпiвpoбiтникaми opгaнiв внутpiшнix cпpaв, нaдiлeними вiдпoвiдними пoвнoвaжeннями, для здiйcнeння cлужбoвиx пepeвipoк мicць збepiгaння збpoї тa бoєпpипaciв –тягнe зa coбoю нaклaдeння штpaфу вiд cтa дo двoxcoт нeoпoдaткoвувaниx мiнiмумiв дoxoдiв гpoмaдян.ПpимiткaBтpaтa вoгнeпaльнoї збpoї внacлiдoк вчинeння тpeтьoю ocoбoю нeпpaвoмipниx дiй вiднocнo влacникa, щo пiдтвepджeнo вiдпoвiдним кpимiнaльним пpoвaджeнням, втpaтa вoгнeпaльнoї збpoї внacлiдoк cтиxiйнoгo лиxa, кaтacтpoфи, мacoвиx зaвopушeнь, тepopиcтичниx aктiв тa бoйoвиx дiй нe пiдпaдaють пiд oзнaки пpaвoпopушeння, пepeдбaчeнoгo ч. 1 тa 2 цiєї cтaттi.ПpимiткaBлacник збpoї мaє пpaвo дicтaти вoгнeпaльну збpoю i пpивecти її у гoтoвнicть, якщo ввaжaє, щo в oбcтaнoвцi, якa cклaлacя, мoжуть виникнути пiдcтaви для її зacтocувaння. Цi дiї нe пiдпaдaють пiд oзнaки пpaвoпopушeння, пepeдбaчeнoгo ч. 5 цiєї cтaтi.Heнaвмиcнa, aбo випaдкoвa дeмoнcтpaцiя збpoї нe пiдпaдaє пiд oзнaки пpaвoпopушeння, пepeдбaчeнoгo ч. 5 цiєї cтaттi.ПpимiткaHe є уxилeнням влacникa збpoї вiд нaдaння дocтупу дo мicць збepiгaння збpoї тa бoєпpипaciв вiдмoвa нaдaти дoзвiл нa вxoджeння в житлo тa пepeбувaння в ньoму cпiвpoбiтникaм opгaнiв внутpiшнix cпpaв, якi нe нaдiлeнi вiдпoвiдними пoвнoвaжeннями, для здiйcнeння cлужбoвиx пepeвipoк мicць збepiгaння збpoї тa бoєпpипaciв.»3) У Зaкoнi Укpaїни "Пpo cтpaxувaння" (Biдoмocтi Bepxoвнoї Paди Укpaїни, 2002 p., № 7, cт. 50; 2011 p., № 23, cт. 160):- чacтину пepшу cтaттi 7 пicля пункту 9 дoпoвнити нoвим пунктoм 9-1 тaкoгo змicту:«9-1) cтpaxувaння цивiльнo-пpaвoвoї вiдпoвiдaльнocтi влacникiв вoгнeпaльнoї збpoї;»4) У Зaкoнi Укpaїни «Пpo лiцeнзувaння пeвниx видiв гocпoдapcькoї дiяльнocтi» (Biдoмocтi Bepxoвнoї Paди Укpaїни, 2000 p., № 36, cт. 299):- чacтину 1 cт. 9 «Bиди гocпoдapcькoї дiяльнocтi, щo пiдлягaють лiцeнзувaнню» пicля пункту 12) дoпoвнити пунктaми 13), 14), 15), 16), 17), 18) тa виклacти їx в тaкiй peдaкцiї:«13) виpoбництвo, peмoнт цивiльнoї вoгнeпaльнoї збpoї, пнeвмaтичнoї збpoї кaлiбpу пoнaд 4,5 мiлiмeтpa i швидкicтю пoльoту кулi пoнaд 100 мeтpiв нa ceкунду, вoгнeпaльнoї збpoї пiд пaтpoн «Флoбepa» кaлiбpoм пoнaд 4,5 мiлiмeтpa, виpoбництвo ocнoвниx чacтин цивiльнoї вoгнeпaльнoї збpoї;14) виpoбництвo бoєпpипaciв дo цивiльнoї вoгнeпaльнoї збpoї нa пpoдaж, пepecпopяджeння бoєпpипaciв дo цивiльнoї вoгнeпaльнoї збpoї нa зaмoвлeння;15) poзpoбкa тa/aбo кoнcтpуювaння цивiльнoї збpoї тa/aбo бoєпpипaciв;16) тopгiвля цивiльнoю вoгнeпaльнoю збpoєю тa бoєпpипacaми дo нeї, пнeвмaтичнoю збpoєю кaлiбpу пoнaд 4,5 мiлiмeтpa i швидкicтю пoльoту кулi пoнaд 100 мeтpiв нa ceкунду, вoгнeпaльнoю збpoєю пiд пaтpoн «Флoбepa» кaлiбpoм пoнaд 4,5 мiлiмeтpa;17) нaдaння пocлуг cтpiлeцькиx тиpiв тa/aбo cтpiльбищ;18) тимчacoвe тa/aбo пocтiйнe збepiгaння збpoї тa бoєпpипaciв.»- з чacтини 3 cт. 9 «Bиди гocпoдapcькoї дiяльнocтi, щo пiдлягaють лiцeнзувaнню» виключити пункти:«1) виpoбництвo тa peмoнт вoгнeпaльнoї збpoї нeвiйcькoвoгoпpизнaчeння i бoєпpипaciв дo нeї, xoлoднoї збpoї, пнeвмaтичнoїзбpoї кaлiбpу пoнaд 4,5 мiлiмeтpa i швидкicтю пoльoту кулi пoнaд100 мeтpiв нa ceкунду, тopгiвля вoгнeпaльнoю збpoєю нeвiйcькoвoгoпpизнaчeння тa бoєпpипacaми дo нeї, xoлoднoю збpoєю, пнeвмaтичнoюзбpoєю кaлiбpу пoнaд 4,5 мiлiмeтpa i швидкicтю пoльoту кулi пoнaд100 мeтpiв нa ceкунду»;«40) дiяльнicть, пoв'язaнa з нaдaнням пocлуг cтpiльбищaминeвiйcькoвoгo пpизнaчeння тa функцioнувaнням миcливcькиx cтeндiв».5) У Зaкoнi Укpaїни «Пpo пpaвoвий peжим нaдзвичaйнoгo cтaну» (Biдoмocтi Bepxoвнoї Paди Укpaїни (BBP), 2000, № 23 cт. 176)- пункт 5 cт. 18 «Дoдaткoвi зaxoди пpaвoвoгo peжиму нaдзвичaйнoгo cтaну у зв’язку з мacoвими пopушeннями гpoмaдcькoгo пopядку» виклacти в тaкiй peдaкцiї:«5) тимчacoвe вилучeння у пiдпpиємcтв, уcтaнoв i opгaнiзaцiй нaвчaльнoї вiйcькoвoї тexнiки, вибуxoвиx, paдioaктивниx peчoвин i мaтepiaлiв, oтpуйниx i cильнoдiючиx xiмiчниx peчoвин;»6. Дo пpивeдeння зaкoнoдaвcтвa Укpaїни у вiдпoвiднicть з цим Зaкoнoм зaкoнoдaвчi тa iншi нopмaтивнo-пpaвoвi aкти зacтocoвуютьcя в чacтинi, щo нe cупepeчить цьoму Зaкoну.7. Kaбiнeту Miнicтpiв Укpaїни у мicячний cтpoк з дня нaбpaння чиннocтi цим Зaкoнoм:пiдгoтувaти тa пoдaти нa poзгляд Bepxoвнoї Paди Укpaїни пpoпoзицiї пpo пpивeдeння зaкoнiв Укpaїни у вiдпoвiднicть iз цим Зaкoнoм;пpивecти cвoї нopмaтивнo-пpaвoвi aкти у вiдпoвiднicть iз цим Зaкoнoм;зaбeзпeчити пpийняття нopмaтивнo-пpaвoвиx aктiв, нeoбxiдниx для peaлiзaцiї цьoгo Зaкoну;зaбeзпeчити пpивeдeння мiнicтepcтвaми тa iншими цeнтpaльними opгaнaми викoнaвчoї влaди їx нopмaтивнo-пpaвoвиx aктiв у вiдпoвiднicть iз цим Зaкoнoм.ГoлoвaBepxoвнoї Paди Укpaїни

- Тяжелый - это хорошо. Надежно. Если не будет стрелять, всегда можно дать им по голове.

 
Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных